You are here:

Tuarascáil Bhliantúil 2018

Is é ár misean chun tacú le dul chun cinn geilleagrach agus sóisialta agus cabhrú leis an tír a lánchumas a bhaint amach tríd an méid seo a leanas:

  •  forbairt bonneagar agus margaí cumarsáide agus fuinnimh a éascú
  • an t-aistriú náisiúnta chuig geilleagar inbhuanaithe ísealcharbóin atá éifeachtúil i dtaobh acmhainní a stiúradh
  • ár dtimpeallacht nádúrtha ardchaighdeáin a fheabhsú agus a chosaint
  • a chinntiú go mbaintear úsáid inbhuanaithe agus tháirgiúil as ár n-acmhainní nádúrtha, agus 
  • forbairt na hearnála craoltóireachta poiblí agus príobháidí a chur chun cinn.

Beidh na luachanna a leagtar amach i bPlean Athnuachana na Státseirbhíse mar bhonn agus taca leis na spriocanna agus na cuspóirí atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise na Roinne:

  • éiteas seirbhíse poiblí de neamhspleáchas, iomláine, neamhchlaonadh, comhionannas, cothroime agus de mheas atá fréamhaithe go daingean
  • cultúr cuntasachta, éifeachtúlachta agus luach ar airgead, agus
  • na caighdeáin is airde de ghairmiúlacht, ceannaireacht agus de dhéine.

Tá na leaganacha Béarla agus Gaeilge den Tuarascáil Bhliantúil ar fáil ag: www.dccae.gov.ie.

Publication Documents

 

 

DCCAE Tuarascáil Bhliantúil 2018https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Documents/37/DCCAE Tuarascáil Bhliantúil 2018.pdfDCCAE Tuarascáil Bhliantúil 2018pdf4283681