You are here:

Tuarascáil Bhliantúil 2017

​Is é ár misean tacú le dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta agus cabhrú le go mbainfidh an tír a lánacmhainneacht amach trí:

  •  bonneagar cumarsáide agus fuinnimh chomh maith le margaí a éascú
  • an t-aistriú náisiúnta go geilleagar éifeachtúil ó thaobh acmhainní de, ísealcharbóin,inbhuanaithe a stiúradh
  • ár dtimpeallacht nádúrtha ardchaighdeáin a fheabhsú agus a chosaint
  • úsáid inbhuanaithe agus tháirgiúil ár n-acmhainní nádúrtha a chinntiú agus
  • forbairt na hearnála craoltóireachta poiblí agus príobháidí a chur chun cinn

Beidh na luachanna atá leagtha amach i bPlean Athnuachana na Státseirbhíse mar bhonn faoi sheachadadh na n-aidhmeanna agus na gcuspóirí atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise na Roinne:

  • éiteas daingean seirbhíse stáit le neamhspleáchas, ionracas, neamhchlaontacht
  • comhionannas, cothroime agus meas mar fhréamhacha
  • cultúr freagrachta, éifeachtúlachta agus luach ar airgead
  • na caighdeáin is airde proifisiúntachta, ceannaireachta agus críochnúlachta

Le tuilleadh eolais a fháil, is féidir leat ár dTuarascáil Bhliantúil a fheiceáil nó a íoslódáil thíos.

Publication Documents

 

 

Tuarascáil Bhliantúil 2017https://www.dccae.gov.ie/ga-ie/news-and-media/publications/Documents/31/DCCAE 2017 Annual Report Final Ga-compressed.pdfTuarascáil Bhliantúil 2017pdf2508845