You are here:

Molann an tAire Canney an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda

11 Nollaig 2019

Chuir Seán Canney T.D., an tAire Stáit atá freagrach as Forbairt Phobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach, fáilte inniu roimh an tríú tuarascáil ar dhul chun cinn de chuid an Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda a foilsíodh.

Tá oifigigh shinsearacha ó Ranna Rialtais, ó Rialtóirí agus ó Rialtais áitiúla ina mbaill den Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda agus téann sé i dteagmháil le hionadaithe ó thionscal na teileachumarsáide.

Is é an tAire Canney atá ina Chathaoirleach ar an Tascfhórsa, a bunaíodh le constaicí ar sheirbhísí níos fearr fón póca agus leathanbhanda i gceantair ina bhfuil drochnascacht a aithint agus dul i ngleic leo sula gcuirfí an Plean Náisiúnta Leathanbhanda i bhfeidhm.

Agus é ag caint leis an Tascfhórsa ag cruinniú R3 ar an 20 Samhain, dúirt an tAire:

"Ba lá an-tábhachtach é an 19 Samhain. Shínigh an Rialtas an Plean Náisiúnta Leathanbhanda agus chuir sé tús leis an gclár a bhí á ullmhú againn le trí bliana anuas. Tá sé seo ag teacht chun cinn le fada an lá agus tuigim go maith an méid oibre a rinne an grúpa go dtí seo.

Tá tuilleadh oibre le déanamh againn. Ní hionann an conradh a shíniú agus críochphointe - is ionainn é agus tús an turais is iontaí do cheantair thuaithe na hÉireann le fada an lá agus iarraim oraibh sibh féin a thiomnú do mhisean an Tascfhórsa arís eile. Glac céim eile chun cinn. Bí níos nuálaí. Meabhraigh duit féin ar cuireadh de chúram orainn a bhaint amach."

 

Cé gur bhain go leor d'obair an Tascfhórsa sna trí bliana roimhe seo le constaicí ar úsáid na teileachumarsáide a bhaint ach beartais agus cleachtais a scrúdú, bhí tionchair láithreacha agus phraiticiúla ag cuid mhaith dá chuid oibre ar chúrsaí chomh maith, amhail na nithe seo a leanas: thug ComReg faoi obair chun tástáil ar shásanna láimhe a chur san áireamh agus forbraíodh uirlis a dhéanann comparáid idir praghsanna agus léarscáil um raon clúdaigh fón póca faoin aer. Leag Bonneagar Iompair Éireann níos mó ná 1,000 ciliméadar de dhuchtáil snáthoptaice faoi thalamh ar an ngréasán bóithre náisiúnta a d'fhéadfadh líonra leathanbhanda ardluais ar fud na tíre a éascú. Thug oibritheoirí teileachumarsáide roinnt beart isteach le go mbainfí úsáid ní b'fhearr as bonneagar reatha teileachumarsáide, crainn roinnte agus duchtáil san áireamh.

Ina theannta sin, cinnteofar i dtreoirlínte nua a d'fhoilsigh Údarás Caighdeáin Fógraíochta na hÉireann go mbainfidh oibritheoirí úsáid chruinn agus sheasmhach as téarmaí áirithe margaíochta a úsáideann comhlachtaí fón póca agus leathanbhanda go minic, ar nós 'up-to speeds.' Tacóidh sé seo níos mó le tomhaltóirí roghanna eolasacha a dhéanamh.

Agus é ag caint faoi chomhoibriú bhaill an Tascfhórsa, dúirt an tAire Canney:

"Is fíor go gcinnteoidh éachtaí an Tascfhórsa go mbeidh rochtain ag ceantair thuaithe na hÉireann ar an nascacht atá uathu agus atá ina teideal go luath. Is fíor freisin gur léirigh sibh ar fad an-díograis agus an-dúthracht i leith na hoibre seo; gur chruthaigh sibh bhur dtiomantas dár bpobail agus gur léirigh sibh gur féidir linn an obair a chur i gcrích nuair a oibrímid le chéile.

Nuair a smaoiním ar an am a chaith mé i mo Chathaoirleach ar an Tascfhórsa seo, braithim go raibh gach aon duine agaibh, agus go bhfuil sibh fós, fíorthiomanta do chúrsaí a fheabhsú do mhuintir na tuaithe, agus molaim sibh as sin."

 

Agus obair an Tascfhórsa fós ar siúl agus roinnt gníomhartha le cur i gcrích go fóill, táthar ag díriú níos mó anois ar an gcur chuige a ghlacfaidh an Tascfhórsa ó síníodh conradh PNL. Aontaítear go forleathan go raibh struchtúr agus ballraíocht an Tascfhórsa an-éifeachtach. Tugadh na príomhpháirtithe ón Rialtas, ó Rialaitheoirí agus ó earnáil na tionsclaíochta le chéile agus bhí deis acu comhoibriú le chéile agus plé oscailte a bheith acu.

CRÍOCH

 

Nótaí don Eagarthóir: 

 

Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda

Tá oifigigh shinsearacha ó Ranna Rialtais, Rialtóirí, Gníomhaireachtaí Reachtúla agus Rialtais Áitiúla ina mbaill den Tascfhórsa Fón Póca agus Leathanbhanda agus téann sé i dteagmháil le hionadaithe ó thionscal na teileachumarsáide.

Is é Seán Canney T.D., an tAire Stáit atá freagrach as Forbairt Phobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbairt Dhigiteach, atá ina Chathaoirleach ar an Tascfhórsa, a bunaíodh le constaicí ar sheirbhísí níos fearr fón póca agus leathanbhanda i gceantair ina bhfuil drochnascacht a aithint agus dul i ngleic leo sula gcuirfí an Plean Náisiúnta Leathanbhanda i bhfeidhm.

 Seo a leanas na heagraíochtaí a ndéanann an Tascfhórsa ionadaíocht dóibh:          

 • An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
 • An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
 • An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
 • An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
 • Gníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil
 • Bonneagar Iompair Éireann
 • Cumann na mBainisteoirí Contae agus Cathrach
 • An Coimisiún um Rialáil Cumarsáide
 • Údarás Caighdeáin Fógraíochta na hÉireann
 • Líonraí BSL
 • Oifig na nOibreacha Poiblí


  Bíonn tacaíocht ar fáil d'obair an Tascfhórsa tríd an teagmháil a bhíonn aige le Ibec ar son lucht an tionscail teileachumarsáide.

   
  Is féidir teacht ar Thuarascála Ráithiúla agus Bliantúla ag anseo.

Press Release Documents