You are here:

Praghsanna cobhsaí den chuid is mó, de réir athbhreithniú ar an margadh i mí Eanáir

15 Feabhra, 2019

Praghasluainithe áirithe ann, laghdú i gceist leis an gcuid is mó acu

Sonraí Eanáir 2019 – Bíonn an Grúpa Faireacháin Praghsanna ag déanamh faireacháin go gníomhach ar 26 sholáthróir seirbhísí ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht ar leith i gceist agus cuid acu ag obair i níos mó ná ceantar amháin.

De réir na bprótacal atá bunaithe cheana féin, bíonn cur chuige na rúnsiopadóireachta in úsáid chun praghsanna a rianú agus a fhíorú.

Tá cúrsaí praghsála casta i gcónaí. Go dtí seo, ní léir aon socrú ar leith ná aon socrú aonghnéitheach a bheith i bhfeidhm ag na soláthróirí seirbhísí. Mar sin féin, níl aon cheist faoi ach go bhfuil plean praghsála áirithe amháin i ndiaidh theacht chun cinn, is é sin Táille Sheirbhíse, Lamháltas Meáchain san áireamh, Móide Táille in aghaidh an KG as Meáchan os cionn an Lamháltais.

Pacáistí Casta Praghsála

Tá pacáistí éagsúla bailiú dramhaíola ar fáil ó roinnt mhaith comhlachtaí a bhíonn ag bailiú dramhaíola, rud a chuireann leis na castachtaí sa mhargadh bailiú dramhaíola baile. Is é 50 líon iomlán na bpacáistí bailiú dramhaíola atá ar fáil sna margaí uile ina mbíonn na gnólachtaí a ndearna faireachán orthu ag feidhmiú; is ionann é sin agus laghdú ar a haon le hais na hanailíse ar an margadh i mí na Nollag (tá mionsonraí na dtairiscintí seirbhíse uile san áireamh sa tuarascáil seo).

Le linn an fheachtas rúnsiopadóireachta i mí Eanáir níor tháinig aon athrú ar líon iomlán na bpacáistí praghsála; 8 gcinn an líon iomlán go fóill. Ar na samplaí de phacáistí praghsála tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile (tá liosta iomlán na samhlacha praghsála le fáil sa tuarascáil seo, sa chuid ina ndéantar anailís ar na sonraí).

Athruithe ar phraghsanna

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i dtaca leis an 50 plean praghsála:

 1. Soláthróir Seirbhísí A – Laghdaíodh an táille tógáil dramhaíola ó €9.00 go €7.50 agus laghdaíodh an táille tógáil ábhair orgánaigh ó €5 go €4 (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh an bhosca bruscair). Chomh maith leis sin, tugtar ar aird go bhfuil an táille dhramhaíola i ndiaidh luainiú idir €7.50 agus €9, de réir tuarascálacha a rinneadh san am a chuaigh thart.
 2. Soláthróir Seirbhísí F – Laghdaíodh an táille tógáil dramhaíola ó €9.50 go €5.00 (Táille sheirbhíse, táille in aghaidh na tógála in aghaidh an bhosca bruscair móide táille in aghaidh an kg meáchain).
 3. Soláthróir Seirbhísí – Laghdaíodh an táille in aghaidh an KG de dhramhaíl bhreise ó €0.17 go €0.15 (Táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an KG de mheáchan breise os cionn an lamháltais).
 4. Soláthróir Seirbhísí K– Laghdaíodh an táille sheirbhíse ó €26.67 go €24.17 (Táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an KG de mheáchan breise os cionn an lamháltais).
 5. Soláthróir Seirbhísí – Thug siad táille sheirbhíse mhíosúil €4 isteach agus laghdaigh siad an táille mhíosúil tógáil ábhair orgánaigh ó €5 go €2 (E-tag).
 6. Soláthróir Seirbhísí N – Méadaíodh an táille sheirbhíse ó €2.50 go €10, laghdaíodh an táille tógáil ábhair orgánaigh ó €7.00 go €6.00, agus méadaíodh an táille tógáil ábhair orgánaigh ó €7.00 go €7.50 (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh an bhosca bruscair). 
 7. Soláthróir Seirbhísí S – Laghdaíodh an táille KG le haghaidh ábhar orgánach breise ó €0.17 go €0.12 (Táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an KG de mheáchan breise os cionn an lamháltais). 

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Tá gá le soláthar eolais chruinn atá cothrom le dáta faoi phraghsanna chun anailís chothrom a dhéanamh ar an margadh. Ligeann sé d'úsáideoirí praghsanna a chur i gcomparáid lena chéile agus costais bailiú dramhaíola a chur san áireamh sa bhuiséad teaghlaigh. Agus an anailís mhíosúil mhargaidh idir lámha, bhí dúshláin áirithe le sárú ag an nGrúpa Faireacháin Praghsanna, rud a tharla san am a chuaigh thart freisin. Mar shampla, tá roinnt comhlachtaí bailiú dramhaíola ann nach bhfuil cuidiúil nó nach bhfuil sásta eolas faoi phraghsanna a thabhairt, go háirithe nuair a bhíonn eolas á lorg ar an nguthán. Ar an drochuair, ina leithéid de chás tá míchothromaíocht ann i dtaca le sonraí praghsanna agus is ag na soláthróirí seirbhísí atá an lámh in uachtar, rud a chuirfeadh an sealbhóir tí faoi mhíbhuntáiste agus eolas á lorg aige nó aici chun comparáidí a dhéanamh sa mhargadh.

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíl tí agus an luainiú a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, a fháil amach cé mhéad atá i gceist. Bíonn cur chuige na rúnsiopadóireachta in úsáid i leith cion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailiú dramhaíola atá ag feidhmiú. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ar bhonn an mhargaidh uile a dhéantar faireachán ar phraghsanna. 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

 • Rannóg an Bheartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní,
 • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil,
 • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh,
 • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
 • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách tomhaltóirí.
   

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile ocht n-uaire déag: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir 2019 agus 12 Feabhra 2019.

CRÍOCH

Cuirtear eolas chuigpricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaitheacha as bailiú dramhaíola baile a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad

Press Release Documents