You are here:

Cuireann an tAire Canney tús leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda a chur chun feidhme

13 Nollaig 2020

Reáchtáil Seán Canney, TD, an tAire Forbartha Pobail, Acmhainní Nádúrtha agus Forbartha Digití cruinniú d'ardoifigigh ó na hÚdaráis Áitiúla agus d'fheidhmeannaigh shinsearacha de chuid National Broadband Ireland (NBI) inniu, chun éisteacht le pleananna NBI le haghaidh leathanbhanda ardluais a chur ar fáil i gceantair thuaithe in Éirinn. Bronnadh an conradh ar an gcuideachta i mí na Samhna chun an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a chur i bhfeidhm.

D'fhreastail Príomhfheidhmeannaigh, Stiúrthóirí Seirbhísí agus Oifigigh Leathanbhanda ó gach Údarás Áitiúil in Éirinn ar an gcruinniú, a d'eagraigh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail.  Chuala na daoine a d'fhreastail ar an gcruinniú ó ionadaithe sinsearacha ó NBI, lena n-áirítear an Príomhfheidhmeannach Peter Hendrick, agus TJ Malone, Príomhfheidhmeannach imlonnú NBI.

Agus é ag labhairt ag an ócáid sa Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí, dúirt an tAire Canney an méid seo a leanas:

"Síníodh an conradh le National Broadband Ireland i mí na Samhna chun an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a chur chun feidhme, rud a léiríonn a thiomanta atá Rialtas na hÉireann do leathanbhanda ardluais a chur ar fáil i gceantair thuaithe in Éirinn.  Leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda, laghdófar an bhearna idir cheantair thuaithe agus uirbeacha, agus cinnteofar go mbeidh rochtain chéanna ag gach duine ar an teicneolaíocht agus ar an nascacht a theastaíonn uathu chun go n-éireoidh leo ina gcuid staidéir, sa saol oibre agus sa ghnó. Tacóidh an Plean Náisiúnta Leathanbhanda le réimse leathan seirbhísí leathanbhanda a chur ar fáil, seirbhísí ar féidir leo, mar shampla, tacú le cúram sláinte iargúlta agus aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a bhaineann le huaigneas faoin tuath agus coireacht tuaithe.

"Tá ról lárnach ag Údaráis Áitiúla agus National Broadband Ireland agus iad ag ullmhú do leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do níos mó ná leathmhilliún áitreabh.  Sin an fáth a bhfuil áthas orm a bheith in ann NBI agus na hÚdaráis Áitiúla a thabhairt le chéile inniu chun faisnéis a roinnt ar phleananna NBI maidir le leathanbhanda ardluais a chur chun feidhme agus chun a chinntiú go bhfuil Údaráis Áitiúla réidh nuair a thosaíonn oibreacha ina gceantair áitiúla.

"Beidh ról lárnach ag Oifigigh Leathanbhanda na nÚdarás Áitiúil maidir le deireadh a chur le bacainní ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda a chur i bhfeidhm sna blianta atá amach romhainn agus beidh siad ina bpointe teagmhála don phobal, do NBI agus d'ionadaithe tofa".

Lean an tAire ar aghaidh:

Is iad na Pointí Nasctha Leathanbhanda an chéad táirge insoláthartha faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda agus cuirfear nasc leathanbhanda gan sreang ar fáil do thart ar 300 ionad i gceantair iargúlta laistigh den chéad 12 mhí den Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a chur i bhfeidhm.  Go luath sa Bhliain Nua, tá sé i gceist agam maoiniú a leithdháileadh i gcomhair Pointí Nasctha Leathanbhanda chun a chinntiú nach bhfuil aon bhac bonneagair ar an nascadh leis an líonra leathanbhanda ardluais."

Chomh maith leis sin, dúirt an tAire Canney:

"Is é an lá inniu an lá a thosóidh an obair i gceart do na daoine sin a bhfuil baint acu leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda a chur chun feidhme.  Tá gach duine againn anseo chun a fháil amach cad is féidir linn a dhéanamh chun tacú leis an gcur chun feidhme agus an méid is féidir linn a dhéanamh chun feabhas a chur ar shaol daoine chomh tapa agus is féidir ach rochtain a thabhairt dóibh ar leathanbhanda ardluais.

"Tá rudaí is féidir linn a dhéanamh chun cuidiú sa ghearrthéarma, mar shampla na Pointí Nasctha Leathanbhanda a chur ar fáil. Ach ní mór dúinn plean soiléir a fhorbairt freisin maidir lena dtarlóidh tar éis an chuir chun feidhme. Leis an nascacht níos fearr, beidh deis ann an deighilt dhigiteach a laghdú agus dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn faoin tuath ar fud na hÉireann."

CRÍOCH


 

Nótaí do na heagarthóirí:

Plean Náisiúnta Leathanbhanda

Is straitéis Rialtais é an Plean Náisiúnta Leathanbhanda a ceapadh chun seirbhísí leathanbhanda ardluais a chur ar fáil do gach gnó agus teaghlach in Éirinn.

Tá an Rialtas tiomanta d'uasmhéid de €3 billiún a infheistiú chun leathanbhanda ardluais a chur ar fáil i gceantair sa tír nach bhfuil úsáid thráchtála inmharthana iontu.

Áirítear leis an idirghabháil stáit

 • 537, 596 áitreabh
 • 1.1m saoránach (23% den daonra náisiúnta)
 • 56,000 feirm
 • 44,000 gnólacht
 • 695 scoil"

   
  Pointí Nasctha Leathanbhanda

  Is i bhfoirgnimh phoiblí a bheidh Pointí Nasctha Leathanbhanda don chuid is mó, amhail scoileanna, ionaid phobail agus clubanna spóirt. Cuirfear nasc leathanbhanda gan sreang ar fáil do thart ar 300 de na láithreacha sin laistigh den chéad 12 mhí den Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a chur chun feidhme agus, dá réir sin, cuirfear an nascacht sin ar fáil don phobal ar an láthair.

  Bunófar Pointí Nasctha Leathanbhanda i gcuid de na ceantair is iargúlta sa tír, ceantair nach nascfaí go dtí go mbeadh deireadh ag teacht leis an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda a chur i bhfeidhm murach sin.

  Is comhthionscnamh é an tionscadal i dtaobh Pointí Nasctha Leathanbhanda ón Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail agus ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

   
  Oifigigh Leathanbhanda

  Cómhaoiníonn an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail Oifigeach Leathanbhanda i ngach Údarás Áitiúil sa tír. Beidh ról lárnach ag Oifigigh Leathanbhanda maidir le deireadh a chur le bacainní ar an bPlean Náisiúnta Leathanbhanda sna blianta atá amach romhainn agus beidh siad ina bpointe teagmhála don phobal, do NBI agus d'ionadaithe tofa.

  Reáchtáiltear cruinnithe Oifigeach Leathanbhanda ar bhonn míosúil ar fud na tíre, agus mar sin tugtar deis don líonra d'Oifigigh Leathanbhanda na nÚdarás Áitiúil bualadh le chéile, faisnéis agus saineolas a roinnt lena chéile agus an t-eolas is déanaí a fháil ar fhorbairtí a tháinig ar an teileachumarsáid le déanaí.

   

   

Press Release Documents