You are here:

Comhpháirtíocht Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann i dtionscadal faoin athrú ar chóstaí maoinithe ag Gníomhaireacht Spáis an AE

5 Aibreán 2019

Tá fáilte curtha ag an Aire Canney roimh chomhpháirtíocht Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann i dtionscadal faoin athrú ar chóstaí atá á mhaoiniú ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa.

Tá fáilte curtha ag Seán Canney T.D., an tAire Acmhainní Nádúrtha sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, roimh chomhpháirtíocht Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann sa tionscadal "Creimeadh Cósta". Tionscnamh é atá maoinithe ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (GSE) faoi choimirce an chláir Copernicus, córas Eorpach monatóireachta ar an Domhan a bhíonn á chomhordú agus á bhainistiú ag an gCoimisiún Eorpach. Cuirfidh an tionscadal leis an eolas atá againn ar thimpeallachtaí cósta agus feabhsófar ár gcumas monatóireachta dá réir mar fhreagairt ar na dúshláin atá romhainn maidir leis an athrú ar an aeráid agus ardú mear leibhéal na farraige.

 

Tá mórmhaoiniú ó Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa bronnta ar chuibhreannas de ghníomhaireachtaí poiblí chun táirgí nuálacha/eolas a bhaineann le Breathnóireacht Domhain a fhorbairt mar fhreagairt ar riachtanais údarasacha úsáideoirí deiridh atá i mbun staidéir ar Chreimeadh Cósta agus atá ag iarraidh an creimeadh a mhaolú. Is iad Suirbhéireacht Gheolaíochta na Breataine (an Ríocht Aontaithe); IHCantabria (an Spáinn) agus Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (Éire) na gníomhaireachtaí poiblí atá i gceist; is iad ARGANS (an Ríocht Aontaithe), isardSAT (an Spáinn), adwäisEO (Lucsamburg); Arctus (Ceanada) agus IGN-FI (an Fhrainc) na comhlachtaí atá i gceist, iad faoi cheannas ARGANS (an Ríocht Aontaithe). Is tionscadal feidhmiúcháin é Creimeadh Cósta sa chuid sin den togra Eolaíocht don tSochaí a bhaineann leis an 5ú Clár Breathnóireachta Domhain ag Gníomhaireacht Spáis na hEorpa. Déanfaidh an cuibhreannas imscrúdú ón spás ar an athrú ar chóstaí mar ullmhúchán faoi choinne na húsáide a bhainfidh pobail mhóra úsáideoirí as braiteoireacht chianda ó shatailítí. Táthar ag súil go mbeidh buntáistí substaintiúla, daingne le baint as obair an chuibhreannais ag na spriocphobail úsáideoirí, obair lena n-áirítear anailís ar threochtaí creimthe agus fuillte cósta agus anailís ar oibreacha cosanta cósta, .i. leochaileacht cóstaí.

 

Bíonn timpeallachtaí cósta i gcónaí ag athrú. Tá tionchar ag an athrú ar an aeráid ar chóstaí – sitheadh stoirme, ardú mear leibhéal na farraige, tuilte agus eile. Bíonn an t-aistriú cladaigh intíre a thagann leis an athrú ar an aeráid ag dul i bhfeidhm ar chúrsaí eacnamaíochta agus ar dhaoine. Caithfear an t-athrú seo a bhainistiú agus monatóireacht a dhéanamh air. Is tionscadal 24 mhí é Creimeadh Cósta agus tá dhá chéim leis. Táthar ag dréim go mbeidh sé mar dhúshraith cheart don taighde agus don fhorbairt, i gcomhpháirtíocht le sár-úsáideoirí, agus, ar an dóigh sin, go ndéanfar ionadaíocht éifeachtach ar na pobail éagsúla rannpháirteacha. Tríd an tionscadal seo, cuirfear ar fáil táirgí nua Breathnóireachta Domhain agus cuir chuige nuálacha algartamacha, nithe iad uile atá de dhíth ar úsáideoirí.

 

Dúirt an tAire Canney: "Tá lúcháir mhór orm go bhfuil ag éirí leis an bpáirtnéireacht atá ag Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann le cuibhreannas ilnáisiúnta tríd an tionscadal seo de chuid Ghníomhaireacht Spáis na hEorpa. Buíochas le clár Copernicus de chuid an Aontais Eorpaigh, atá ar an bhfód le cúig bliana anuas, tá méid ollmhór sonraí ar fáil go réidh chun an comhshaol a bhainistiú agus buntáistí a bhaint amach do shaoránaigh Eorpacha.

Tá obair ar siúl in Éirinn le fada an lá ar thaighde spáis sa réimse seo. Tá pobal spáis Breathnóireachta Domhain tagtha chun cinn go mór in Éirinn le blianta beaga anuas agus is mór an tacaíocht dóibh é ballraíocht na hÉireann i nGníomhaireacht Spáis na hEorpa."

 

Déanfar cur i láthair faoin tionscadal ag Siompóisiam an Phláinéid Bheo in Milano ar an 14 Bealtaine 2019.

 

         Críoch

 

Tá tuilleadh eolais le fáil ach teagmháil a dhéanamh le Preasoifig na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar press.office@dccae.gov.ie nó 01 678 2441.

 

Nótaí d'Eagarthóirí

Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ) Gníomhaireacht Náisiúnta Domhaneolaíochta na hÉireann. Tá an t-eagras freagrach as comhairle agus eolas geolaíochta a sholáthar agus as sonraí a fháil chun na críche sin. Déanann SGÉ réimse táirgí, mapaí, tuarascálacha agus bunachair shonraí ina measc. Bíonn sé ag feidhmiú mar lárionad faisnéise agus mar chomhpháirtí tionscadail i ngach gné de gheolaíocht na hÉireann. Is rannóg de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil é SGÉ (www.gsi.ie).

Is eagras idirnáisiúnta é Gníomhaireacht Spáis na hEorpa (GSE) a bhfuil 22 Ballstát páirteach ann, Éire ina measc. Mar thoradh ar an gcomhordú a dhéantar ar acmhainní airgeadais agus intleachtúla na mball, is féidir leis an nGníomhaireacht tabhairt faoi chláir agus gníomhaíochtaí atá i bhfad níos mó ná aon rud a mbeadh tír ar bith san Eoraip in ann dul i ngleic leis ina haonar. Is é an misean atá ag an nGníomhaireacht forbairt acmhainneacht na hEorpa i dtaca leis an spás a mhúnlú, agus a chinntiú go leantar le hinfheistíocht sa spás chun buntáistí a bhaint amach ar son shaoránaigh na hEorpa agus an domhain uile.

  • Eolas breise:

Craig Jacobs, an Stiúrthóir Forbartha Gnó, ARGANS Limited cjacobs@argans.co.uk

Press Release Documents