You are here:

Tugann an tAire Canney fianacht don chomhaontú stairiúil deontais a síníodh sa Bhruiséil - Aimsíodh agus síníodh deontas €530 milliún don Idirnascaire Ceilteach

Dearbhaíonn an tionscadal dlúthpháirtíocht níos leithne le hÉirinn in aghaidh chúlra dúshlánach an Bhreatimeachta.

 3 Nollaig 2019

 Agus é ag labhairt ag ócáid oifigiúil de chuid an Choimisiúin Eorpaigh sa Bhruiséil inniu, chuir an tAire Sean Canney fáilte roimh an síniú foirmiúil de dheontas gan fasach atá le bronnadh ar thionscadal de chuid na hÉireann:

"Is mór an onóir dom ionadaíocht a dhéanamh don Rialtas ag an ócáid stairiúil seo.  Is céim mhór chun cinn é an lá inniu d'Éirinn i scéal leictreachais na tíre. Bunóidh Éire nasc leictreachais leis an bhFrainc de bharr an deontais €530m seo ón gCoimisiún Eorpach.  Ní hamháin go gceanglóidh an nasc seo le margadh na Fraince muid, ach cinntíonn sé go bhfuilimid neadaithe i Margadh Fuinnimh Inmheánach an AE. I ndiaidh an Bhreatimeachta, tá nasc dá leithéid riachtanach le cinntiú go bhfuil rochtain ag Éirinn ar na buntáistí a bhaineann leis an margadh uile-Eorpach seo fós".

 

Nascfaidh an tIdirnascaire Ceilteach, a chosnóidh €1 billiún, líonra leictreachais na hÉireann leis an bhFrainc trí nasc faoi uisce atá 575 ciliméadar ar fad. Nuair a thógfar é, beidh acmhainn 700 meigeavata ann agus cuirfear cumhacht ar fáil do 450,000 teaghlach. Cuideoidh an t-idirnascaire le hÉirinn aistriú i dtreo 70% de fuinneamh in-athnuaite, de réir mar a leagtar amach i bPlean an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide. 

 

Is gné ríthábhachtach de Thionscadal Éireann 2040 é an tIdirnascaire agus is dócha go n-ísleofar na praghsanna leictreachais a íocann tomhaltóirí mar gheall ar an iomaíocht níos géire a bheidh ann mar thoradh air. Tiocfaidh feabhas ar chúrsaí slándála agus déanfar éagsúlú ar an soláthar leictreachais mar gheall ar an idirnascaire. Ina theannta sin, éascófar tuilleadh forbartha ar fhuinneamh in-athnuaite mar gur féidir leictreachas in-athnuaite na hÉireann a easpórtáil seachas é a chiorrú nó a theorannú, go háirithe san oíche nuair atá éileamh níos lú ar an leictreachas.

 

Is trí Shaoráid an AE um an Eoraip a Nascadh a fuarthas an infheistíocht.  Bhíothas in ann cur isteach uirthi mar gheall ar stádas an Idirnascaire Cheiltigh mar Thionscadal Comhleasa.  Aithnítear tionscadail a bhfuil an stádas seo acu mar thionscadail riachtanacha chun Margadh Fuinnimh Inmheánach na hEorpa a thabhairt chun críche agus chun na cuspóirí i mbeartas fuinnimh an AE maidir le fuinneamh inacmhainne, sábháilte agus inbhuanaithe a bhaint amach. Tá an tionscadal á chomhfhorbairt ag EirGrid agus ag a mhacasamhail sa Fhrainc, Réseau de Transport d'Électricité (RTÉ). Tá Éire ag tacú leis an tionscadal i bpróiseas Thionscadal Comhleasa an AE le roinnt blianta anuas, agus is mar gheall air seo a fuarthas an deontas.  Is céim nua a chuirimid fáilte roimhe é an tionscadal seo sa chaidreamh idir Éire agus an Fhrainc.

 

Luaigh an tAire Canney acmhainneacht teileachumarsáide an idirnascaire:

"Tá sé inmholta go mbaineann acmhainn teileachumarsáide leis an idirnascaire leictreachais seo freisin.  Go straitéiseach, áirítear le sonraíocht an tionscadail nasc díreach snáithín le mór-roinn na hEorpa a sholáthar. Faoi láthair, níl aon nascacht dhíreach teileachumarsáide idir Éire agus an Fhrainc agus dá bharr sin, caithfidh an trácht ar fad idir Éire, an Fhrainc agus an chuid eile de mhór-roinn na hEorpa dul tríd an Ríocht Aontaithe; Droichead Talún na Ríochta Aontaithe, ar dtús. Téann an t-idirnascaire seo chun tairbhe dúinn ó thaobh an leictreachais agus na teileachumarsáide de."

 

 CRÍOCH

Press Release Documents