You are here:

An tAire Bruton ag dul i ngleic leis an dumpáil mhídhleathach

Méadú 50% ar mhaoiniú do bhearta chun dumpáil mhídhleathach a chosc agus chun tabhairt fúithi

Iarratais le haghaidh ciste €3 mhilliún oscailte anois

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., inniu (an Luan, 1 Aibreán) go mbeidh maoiniú €3 mhilliún ar fáil don Tionscnamh Frithdhumpála chun tacú le pobail ar fud na tíre atá ag dul i ngleic leis an dumpáil mhídhleathach.

Agus an fógra á dhéanamh inniu aige in Ionad Pobail Darndale i mBaile Átha Cliath Thuaidh, dúirt an tAire, "Tá lucht na dumpála mídhleathaí ag léiriú dímheas ar phobail na tíre seo. Más mian linn deireadh a chur leis an dumpáil mhídhleathach, caithfimid tarraingt le chéile. Leis an airgead seo, is dóchúla go gceapfar iad siúd atá ciontach. Beidh an t-airgead ina chúnamh acu siúd ar mhaith leo an rud ceart a dhéanamh. Tá gnéithe éagsúla leis na hiarrachtaí a bheidh idir lámha: nuálaíocht, faireachas le dróin, bailiúcháin speisialta rudaí a bhfuil cruth ciotach orthu, feasacht a leathnú i measc daoine óga agus an obair a dhéanann oibrithe deonacha a aithint.

"Beimid ag díriú go mór ar na háiteanna is mó ina mbíonn dumpáil mhídhleathach ar siúl. Ó bhí 2017 ann, tá tuairim is 5,000 tonna dramhaíola mídhleathaí bainte ar shiúl ó chuid de na háiteanna is mó atá buailte sa tír tríd an Tionscnamh Frithdhumpála. I bhformhór na gcásanna, nuair a ghníomhaíonn pobal i gceantar ar leith, is beag an seans go mbeidh fadhbanna le dumpáil mhídhleathach ann arís. Caithfear beagnach leath den mhaoiniú atá á fhógairt inniu ar na háiteanna is mó atá thíos leis an dumpáil mhídhleathach."

Tá an maoiniú don chlár seo ag méadú i mbliana go €3 mhilliún; is ionann é sin agus méadú 50% le hais na bliana seo caite. Is airgead sa bhreis é seo ar an deontas bliantúil forfheidhmiúcháin ar fiú €7.4 milliún é agus a chaitear ar 150 oibrí forfheidhmiúcháin dramhaíola a earcú agus a choinneáil in údaráis áitiúla ar fud na tíre.

Tá maoiniú ar fáil faoi choinne na nithe seo a leanas:

Cosc
 • Infreastruchtúr fisiciúil – comharthaí, fálta, soilse agus bacainní in áiteanna aitheanta ina ndéantar dumpáil mhídhleathach agus i suíomhanna atá i mbaol dumpáil mhídhleathach
 • Suas le 90 Tionscadal Pobail Caomhnaithe – maoiniú le haghaidh tionscadal le háiteanna nach bhfuil foinsí maoinithe acu faoi láthair a dhéanamh álainn.
 • Suas le 50 imeacht Bailithe Dramhaíola Téagartha (e.g. tochtanna)
Oideachas agus Feasacht
 • Feachtais Feasachta
 • Clár Oideachais a leathnú amach do gach bunscoil sa tír
Laghdú
 • Glanadh na n-áiteanna is measa agus faireachas a dhéanamh orthu
 • Tionscadal Comhlíontachta Eircode um Dhramhaíl Tí a chur i bhfeidhm i ngach ceann de na 31 údarás áitiúil
Forfheidhmiú
 • An Tionscadal um Cheannach Trialach a chur i bhfeidhm i ngach ceann de na 31 údarás áitiúil
 • Trealamh monatóireachta agus faireachais, dróin san áireamh
 • Bunachar sonraí dumpála a fhorbairt

 

Táthar ag glacadh le hiarratais ón lá inniu suas go dtí an 30 Aibreán 2019. Is féidir le hiarratasóirí tuilleadh eolais a fháil anseo:

https://www.dccae.gov.ie/en-ie/environment/topics/waste/enforcement/anti-dumping-initiative

Nótaí d'Eagarthóirí

An Tionscadal Frithdhumpála

Tá gealltanas ar leith déanta sa Chlár don Rialtas oibriú le húdaráis áitiúla chun dul i ngleic le fadhb na dumpála mídhleathaí agus chun baic éifeachtúla a fhorbairt le dul i bhfeidhm ar dhaoine le nach rachaidh siad i mbun iompraíocht fhrithshóisialta den chineál seo.

Is é an mórchuspóir atá ann dumpáil mhídhleathach a laghdú go náisiúnta trí mhaoiniú a chur ar fáil faoi choinne tionscadal a théann i ngleic leis an bhfadhb, lena n-áirítear tacaíocht a sholáthar le monatóireacht agus faireachas a dhéanamh ar na háiteanna is mó ina ndéantar dumpáil mhídhleathach, agus cur chuige comhtháite, éifeachtach a fhorbairt chun dul i ngleic leis an gceist seo trí chomhoibriú le húdaráis áitiúla, le pobail agus le gníomhaireachtaí eile stáit.

In 2017, sholáthair an Roinn maoiniú €1.3 milliún don tionscnamh agus cuireadh breis agus 300 tionscadal i gcrích go rathúil i ngach ceantar de chuid an 31 údarás áitiúil. Toradh eile a tháinig as gur thug pobail ar fud na tíre tús áite don dumpáil mhídhleathach ar a gcláir oibre.

In 2018, cuireadh €2 mhilliún ar fáil faoi choinne cláir a chuir béim ar na daoine uile a éascaíonn gluaiseacht agus diúscairt neamhúdaraithe dramhaíola. Fuair breis agus 200 tionscadal maoiniú le haghaidh na réimsí seo a leanas:

 • oibríochtaí glantacháin – dramhaíl mhídhleathach a bhaint ar shiúl ar fud na tíre;
 • tionscnaimh i dtaca le dramhaíl théagartha tí – tarscaoileadh i dtaca le tochtanna/tolga
 • feachtais feasachta – feachtais ar na meáin shóisialta agus ar an raidió;
 • bearta coisctheacha – cur comharthaí agus fálta;
 • oibríochtaí faireachais – CCTV, faireachas le dróin agus ceamaraí cianda;
 • trealamh agus áiseanna cliste forfheidhmiúcháin faoi choinne oifigigh forfheidhmiúcháin dramhaíola.

   

  Tá €3 mhilliún á chur ar fáil faoi chlár na bliana seo.

  Tá maoinú ar fáil faoi choinne na rudaí seo a leanas:
Cosc
 • Infreastruchtúr fisiciúil – comharthaí, fálta, soilse agus bacainní in áiteanna atá aitheanta mar shuíomhanna ina ndéantar dumpáil mhídhleathach agus i suíomhanna atá i mbaol dumpáil mhídhleathach
 • Suas le 90 Tionscadal Pobail Caomhnaithe – maoiniú le haghaidh tionscadal le háiteanna nach bhfuil foinsí maoinithe acu faoi láthair a dhéanamh álainn.
 • Suas le 50 imeacht Bailithe Dramhaíola Téagartha (e.g. tochtanna)
Oideachas agus Feasacht
 • Feachtais Feasachta
 • Clár Oideachais a leathnú amach do gach bunscoil sa tír
Laghdú
 • Glanadh na n-áiteanna is measa agus faireachas a dhéanamh orthu
 • Tionscadal Comhlíontachta Eircode um Dhramhaíl Tí a chur i bhfeidhm i ngach ceann de na 31 údarás áitiúil
Forfheidhmiú
 • An Tionscadal um Cheannach Trialach a chur i bhfeidhm i ngach ceann de na 31 údarás áitiúil
 • Trealamh monatóireachta agus faireachais, dróin san áireamh
 • Bunachar sonraí dumpála a fhorbairt

 

Press Release Documents