You are here:

Gairm ar léiriú suime sa Chiste um Ghníomhú ar son na hAeráide déanta ag an Aire Bruton

D'oscail an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, T.D., inniu (an Mháirt, an 31 Nollaig 2019) an dara babhta de Chiste an Rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide agus táthar ag gairm ar pháirtithe leasmhara léiriú suime a chlárú.

Is éard atá sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide plean an rialtais chun Éire a dhéanamh níos sláintiúla agus níos glaine agus chun athléimneacht níos mó a chur inti ar son na nglúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Tá an Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide ina ghné thábhachtach den Phlean sin.

Ceann de na príomhdhúshláin a bhaineann le comhlíonadh ár gcoimitmintí aeráide ná maoiniú a dhéanamh ar na hathruithe a theastaíonn chun an t-aistriú a dhéanamh. Tá an Ciste um Ghníomhú ar son na hAeráide maoinithe go príomha trí thobhach a ghearrtar ar chuideachtaí ola. Déanfaidh an Ciste giaráil ar chuid mhaith den €500 milliún atá geallta ag an rialtas ina leith. Sa chéad bhabhta den Scéim, d'fhaomh an tAire Bruton suas le €77 milliún faoi choinne seacht dtionscadal – tionscadail a dhéanfaidh infheistíocht iomlán ar fiú tuairim is €300 milliún í a ghiaráil.

Dúirt an tAire Bruton:

"Tá an iliomad deiseanna i ngeilleagar ísealcharbóin agus bainfidh an geilleagar agus an tsochaí againn leas mór as. Is dúshlán mór é, áfach, daoine a spreagadh le gníomhú. Teastaíonn tionscadail cheannródaíocha uainn chun constaicí a shárú agus chun líonraí dea-chleachtais a thógáil, tionscadail a bheidh ina n-eiseamláracha do thionscadail eile amach anseo."

Tá sonraí faoi conas páirt a ghlacadh sa phróiseas léirithe suime le fáil ar shuíomh na Roinne. Nuair a bheidh an próiseas seo tugtha i gcrích, táthar ag súil le gairm ar iarratais a fhógairt sna míonna atá romhainn. Leis an gcur chuige seo, beidh lucht na n-earnálacha in ann tuiscint a fháil ar na hionchais a bhaineann leis an scéim agus roinnt tionscadail fhiúntacha a thógáil. Beidh na critéir don ghairm ar iarratais sna míonna amach romhainn bunaithe ar an bpróiseas reatha freisin.

Ní mór do pháirtithe leasmhara an Fhoirm Ionchuir, atá le híoslódáil ó shuíomh na Roinne, a chomhlánú. Beidh seisiúin eolais ann do pháirtithe leasmhara go luath i mí Feabhra 2020.

Ní mór do pháirtithe leasmhara na cáipéisí cuí a chomhlánú agus iad a chur trí ríomhphost chuig ClimateActionFund@dccae.gov.ie nó a n-iarratas a chur sa phost chuig an seoladh atá luaite ar an suíomh.

 

Is í an Aoine, an 28 Feabhra 2020 an lá deireanach a ghlacfar le hionchur.​

Nótaí d'eagarthóirí:​

Is iad seo a leanas na tionscadail rathúla sa chéad bhabhta den scéim:

 

·         eCars BSL Tá suas le €10 milliún á chur ar fáil chun líonra náisiúnta den chuid is fearr agus is nua-aimseartha a fhorbairt le haghaidh feithiclí leictreacha a luchtú, líonra a bheidh in ann glacadh leis an líon ard feithiclí leictreacha a bheidh ar na bóithre sna deich mbliana atá romhainn.

·         Líonraí Gáis na hÉireann: Gás GRAZE – Gás Glan In-athnuaite Talmhaíochta atá Neodrach ó Thaobh Carbóin de Tá suas le €8.5 milliún á chur ar fáil chun tacú le suiteáil na chéad saoráide insteallta gás in-athnuaite sa Ghreille Lárnach a bheidh nasctha ó thaobh tarchuir de. Beidh scéim deontais ann freisin chun tacú le tuairim is 74 feithicil gháis nádúrtha chomhbhrúite.

·         Iarnród Éireann: Tiomáint hibrideach don fhlít carranna iarnróid idirchathrach Tá suas le €15 mhilliún á infheistiú chun pacaí cumhachta nua hibrideacha a dhearadh le haghaidh carranna iarnróid idirchathrach d'fhonn úsáid díosail agus astaíochtaí de gháis cheaptha teasa a laghdú. I ndiaidh an chruthúnais coincheapa i dtraein amháin le trí charr, cuirfear na pacaí cumhachta hibrideacha i bhfeidhm ar fud an fhlít.

·         Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath: Córas Téimh Cheantar Bhaile Átha Cliath Tá suas le €20 milliún á infheistiú chun an teas dramhaíola a ghintear i saoráidí tionsclaíocha a cheapadh, go háirithe i bhFearas Bhaile Átha Cliath um Dhramhaíl go Fuinneamh sa Rinn, agus chun an teas sin a sheoladh isteach i dtithe agus i ngnólachtaí i gceantair an Phoill Bhig, na Rinne agus na nDugaí i gcathair Bhaile Átha Cliath.

·         Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath Theas: Scéim Téimh Thamhlachta de chuid Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas Tá suas le €4.5 milliún á chur ar fáil chun réiteach téimh ceantair inbhuanaithe a bhunú i gceantar Thamhlachta d'fhonn teas ísealcharbóin a chur ar fáil don earnáil phoiblí agus do chustaiméirí cónaitheacha agus tráchtála.

·         An Oifig Bainistiú Bóithre: Tionscadal na nÚdarás Áitiúil um Shoilsiú Poiblí atá Tíosach ar Fhuinneamh Déanfar suas le €17.5 milliún a infheistiú chun aisfheistiú a dhéanamh agus Lóchrainn LED ardéifeachtúlachta a chur in áit gach ceann de na 326,000 solas poiblí de chuid na nÚdarás Áitiúil nach soilse LED iad. Is Soilsiú Poiblí a úsáideann tuairim is 50% den fhuinneamh iomlán a chaitear agus bunaithe ar fheidhmiú na scéime seo, d'fhéadfaí astaíochtaí CO2 ó ghiniúint leictreachais a laghdú ar bhreis agus 40,000 tonna in aghaidh na bliana.

·         Gníomhaireacht Fuinnimh na dTrí Chontae: Éifeachtúlacht Tiomána HGV agus an Breatimeacht Cuirfear suas le €1.4 milliún ar fáil chun tacú leis an earnáil iompair caitheamh breosla agus astaíochtaí ó fheithiclí a laghdú, trína bheith níos cliste maidir le húsáid iompair agus trí theicneolaíochtaí nua a ghlacadh. Thar thréimhse dhá bhliain, déanfar trealamh teileamaitice a shuiteáil i mbreis agus 1,000 feithicil agus cuirfear an oiliúint chuí ar fáil do na tiománaithe. Trí mhonatóireacht leanúnach agus athdhaingniú dearfach feidhmíocht iompar tiomána, táthar ag súil go méadóidh éifeachtúlacht breosla ar 10% san iomlán.

Press Release Documents