You are here:

Cruinniú Halla an Bhaile le hóstáil ag an Aire Bruton i Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath 5

​​

Tiocfaidh tithe is teo, pobail a bhfuil nasc is fearr eatarthu, feirmeoireacht chliste agus geilleagar is inbhuanaithe de thairbhe an phlean

 

Ba mhaith leis an Aire Bruton T.D. cluinstin ó phobail áitiúla

 

Óstálfaidh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., an ceathrú cruinniú halla an bhaile dá chuid inniu (Déardaoin, an 18 Iúil) i gCumann Pobail na Gráinsí-na Féithlinne mar chuid de shraith cruinnithe halla an bhaile faoina Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide.

 

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, a foilsíodh ar na mallaibh, 180 gníomh ag am a bhfuil fás ag teacht ar na comharthaí rabhaidh fad atá laghdú ag teacht ar an am atá fágtha chun gníomhaíochta. Tá feicthe i mBaile Átha Cliath féin an tionchar atá ag an gcur isteach ar an aeráid. Mar gheall ar imeachtaí adhaimsire, amhail na stoirmeacha a bhí ann le déanaí agus an sneachta trom, bhí an chathair ina stad agus b'éigean do scoileanna agus do ghnónna druidim. Is measa i bhfad na héifeachtaí i dtíortha eile.

 

Dúirt an tAire Bruton:

"Is mian le gach glúin an domhan a fhágáil ag a gcuid páistí agus é i riocht níos fearr ná mar a bhí nuair a fuair siadsan le hoidhreacht é. Is gearr an deis atá againn chun gníomhaíochta. Ní foláir dúinn gníomhú anois agus Éire is fearr, is folláine agus is inbhuanaithe a fhágáil ag na glúine a thiocfaidh inár ndiaidh. Tá mé i ndiaidh a bheith ag obair go dlúth le gach duine de mo chomhghleacaithe sa rialtas chun Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide, ar plean uile-rialtais é, a fhorbairt. Tugann an Plean seo an bealach chun cinn dúinn."

 

Léiríonn an plean cén chaoi a mbainfidh Éire a cuid spriocanna 2030 amach maidir le hastaíochtaí carbóin agus cuireann sé ar an treo ceart muid chun astaíochtaí atá neodrach ó thaobh carbóin de a bhaint amach faoi 2050.

 

Tiocfaidh feabhas ar shaol mhuintir Bhaile Átha Cliath mar thoradh díreach ar chuid de na gníomhartha a dhéanfar ar bhonn náisiúnta. Áirítear leo na bearta seo a leanas:

 

-          Scéim nua mhicrighiniúna a ligfidh d'úinéirí tithe a leictreachas féin a ghiniúint agus an chuid nach n-úsáideann siad a dhíol ar ais leis an ngreille;

-          Aistriú i dtreo feithiclí leictreacha: tá sprioc ann beagnach 1 mhilliún acu a bheith ar na bóithre faoi 2030, rud a laghdóidh costais reatha laethúla daoine. Córas náisiúnta luchtairí chun dul i ngleic le himní réimse;

-          Clár náisiúnta aisfheistiú tithe, chun tithe daoine a dhéanamh níos teo agus níos éifeachtúla agus chun costais fuinnimh a ísliú;

-           Líonra leathnaithe bealaí rothaíochta agus saoráidí 'páirceáil agus taisteal';

-           Leictreachas in-athnuaite a bheith i gceist le 70% den leictreachas faoi 2030; faoi láthair, ní thagann ach 30% dár leictreachas ó fhoinsí in-athnuaite;.

-          Deireadh a chur le plaisteach nach bhfuil in-athnuaite. Gearrfaimid táillí níos airde freisin as ábhair a bhfuil sé deacair iad a athchúrsáil a tháirgeadh agus cuirfimid bearta i bhfeidhm chun cosc a chur ar phlátaí, sceanra, soip, maidí balúin agus baitíní cadáis aon-úsáide plaistigh

-          Deiseanna nua inbhuanaitheachta le haghaidh feirmeacha teaghlaigh.

 

Dúirt an tAire:

"Tá mé anseo i Ráth Eanaigh inniu, mo phobal áitiúil, chun an ceathrú cruinniú i sraith de chruinnithe comhairliúcháin atá ar siúl ar fud na tíre maidir leis an bPlean a óstáil, chun an cur chuige a mhíniú, chun barúlacha a chluinstin agus chun glacadh le smaointe. Foilseofar Plean Gníomhaíochta ar son na hAeráide 2020 an bhliain seo chugainn agus cuirfear an comhairliúchán ar fad san áireamh ann.

 

"Faoin bPlean seo, beidh Baile Átha Cliath níos fearr mar áit chun cónaí a dhéanamh ann, chun obair ann agus chun clann a thógáil ann. Éireoidh linn mar gheall ar na hiarrachtaí a dhéanfar ar bhonn áitiúil. Tá líonra láidir i mBaile Átha Cliath cheana féin, rud ar féidir tógáil air – tá 33 grúpa pobail um fhuinneamh inbhuanaithe bunaithe cheana féin. Anuraidh, bhain breis agus 830 teaghlach leas as an scéim um thithe is teo, rud a chuimsigh beagnach €7m d'infheistíocht i dtithe i mBaile Átha Cliath, agus bhain cuid mhór daoine eile leas as deontais chun a gcuid tithe agus gnólachtaí a athfheistiú agus chun uasghrádú a dhéanamh go feithiclí leictreacha. Is ionann na roghanna seo ar fad a bheith déanta ag muintir Bhaile Átha Cliath i dteannta le chéile agus athrú suntasach ar ár dtimpeallacht. Ní foláir dúinn a fhiafraí, áfach, an féidir liom tuilleadh a dhéanamh."

 

An focal scoir ag an Aire Bruton:

"Tá mé ag súil go mór leis an bplé tráthnóna. Chun go mbainfear amach an t-athrú atá de dhíth, beidh ar gach pobal sa tír athruithe a dhéanamh agus tabhairt faoin dúshlán."

 

Tá tuilleadh eolais faoin bPlean Gníomhaíochta ar son na hAeráide le fáil ar www.gov.ie/climateaction

 

Bí páirteach sa chomhrá: #ClimateActionPlan2019"

 

CRÍOCH

 

Nótaí d'eagarthóirí

 

Is i gCumann Pobail na Gráinsí-na Féithlinne, Bóthar Ráth Eanaigh, Baile Átha Cliath 5 D05 E061 a bheidh an cruinniú halla an bhaile.

 

Is féidir clárú don chruinniú ó 18:30 ar aghaidh.

 

Cuirfear tús le plé an phainéil ar 19:00.

 

Críochnóidh an cruinniú ar 20:30.​

Press Release Documents