You are here:

97% de Bhoinn Ghluaisteáin agus Ghluaisrothair á nAthchúrsáil Anois- Foilsíonn an tAire Bruton Athbhreithniú ar an gCéad Bhliain den Scéim Diúscartha Bonn

​​​

D'fhoilsigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, an tUas. Richard Bruton T.D. athbhreithniú inniu (an Aoine, an 22 Samhain) ar an gcéad bhliain de Scéim a bunaíodh lena chinntiú go ndéantar dramhbhoinn a dhiúscairt i gceart.​

Dúirt an tAire Bruton,

 

"Mar atá leagtha amach sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide, tá sé ríthábhachtach ár n-acmhainní a bhainistiú go héifeachtach agus muid ag bogadh i dtreo sochaí níos inbhuanaithe, níos seasmhaí. Tá gníomhartha á gcur i gcrích againn lena chinntiú go ndéanaimid ár ndramhaíl a bhainistiú níos fearr."

 

Níl boinn in-bhithmhillte agus is féidir leo a bheith ina nguais dóiteáin mura ndéantar iad a dhiúscairt i gceart. Bunaíodh an Scéim seo in 2017 chun dul i ngleic le dumpáil neamhdhleathach bonn, chun sonraí cruinne a bhailiú ar dhramhbhoinn agus chun dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le boinn a bhfuil a ré caite a bhainistiú.

 

Bhí an chéad bhliain den Scéim dírithe ar bhoinn ghluaisteáin phaisinéirí agus ghluaisrothair.  Léiríonn an tuarascáil atá á foilsiú inniu go raibh an-rath ar an Scéim: as an 3.8 milliún bonn a cuireadh ar an margadh anuraidh, athchúrsáladh 97%.

 

Dúirt an tAire Bruton,

 

"Tá dea-chosúlacht ar thorthaí na chéad bhliana den Scéim - aisghabhadh agus diúscraíodh go cuí 31,000 tonna de dhramhbhoinn. Tá sonraí mionsonraithe againn anois ar mhargadh na mbonn in Éirinn. Breithneoimid anois moltaí na tuarascála agus déanfaimid machnamh ar an mbealach is fearr chun an Scéim a leathnú chuig catagóirí eile bonn – boinn trucail agus tarracóra mar shampla."

 

Is féidir dramhbhoinn athchúrsáilte a úsáid ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear áiteanna súgartha, páirceanna peile, láithreacha capall, imill ghairdín agus sochtach fiailí a chruthú.

Déanfar an t-athbhreithniú, ina bhfuil 15 mholadh, a scaipeadh anois ar pháirtithe leasmhara lena mbreithniú.

 

Dúirt an tAire Bruton,

 

"Tá gníomh sa Phlean Gníomhaithe ar son na hAeráide chun ár Scéimeanna Freagrachta Táirgeora a leathnú chuig réimsí nua. Ní mór dúinn a chinntiú go nglacfaidh táirgeoirí freagracht as an tionchar comhshaoil a bhíonn ag diúscairt earraí a chuir siad ar an margadh."

 

Nótaí don Eagarthóir

 

Tugadh struchtúir nua isteach do bhoinn agus do dhramhbhoinn an 1 Deireadh Fómhair 2017 chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb ainsealach na ndramhbhonn in Éirinn. Leis na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Boinn agus Boinn Dramhaíola) 2017 (I.R. 400 de 2017), tugadh éifeacht do na struchtúir nua seo.

 

Is é Repak ELT a fheidhmíonn an scéim, le ról cláraithe agus tuairiscithe don Producer Register Limited (PRL). Tá oibleagáid reachtúil ar gach táirgeoir agus miondíoltóir bonn a bheith ina gcomhalta den scéim.

Agus an scéim á bunú, comhaontaíodh go ndéanfaí athbhreithniú ar an sreabhadh sonraí agus ar oibriú na scéime 6 agus 12 mhí tar éis é a thabhairt isteach. Coinníodh an scéim faoi athbhreithniú géar don chéad sé mhí agus rinneadh trí leasú ar na Rialacháin. D'fhostaigh an Roinn comhlacht neamhspleách, RPS Group, chun athbhreithniú a dhéanamh ar bhliain 1 d'fheidhmiú na scéime. Tá an t-athbhreithniú críochnaithe ar fáil anois le féachaint air nó le híoslódáil ar shuíomh gréasáin na Roinne.

 

GCC

 

Tá an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (GCC) freagrach as Rialacháin na mBonn a bhaineann le feidhmeanna agus cumhachtaí an Chomhlachta Clárúcháin agus oibleagáidí táirgeoirí bonn a fhorfheidhmiú.

Rinneadh feachtas náisiúnta ar fhorfheidhmiú na dtáirgeoirí boinn in 2018. Rinneadh 69 cuairt forfheidhmithe ar áitribh táirgeoirí boinn ar fud na tíre. Bhain 60 de na cuairteanna seo le taispeáint uimhir chláraithe an PRL (Producer Register Limited) ar dhoiciméid díolacháin. Bhain 9 gcuairt le clárú an táirgeora.

Ina theannta sin, eisíodh 98 fógra forfheidhmithe. Is féidir na fógraí sin a mhiondealú mar seo a leanas:

• 56 fógra tosaigh maidir le neamhchomhlíonadh.

• 26 dara fógra maidir le neamhfhreagairt.

• 16 litir rabhaidh deiridh.

De réir an GCC, faoi dheireadh 2018, ní raibh ach 2 as 355 táirgeoir a aithníodh ar fud na tíre fós neamhchláraithe.

 

Údaráis Áitiúla​

Sular tugadh na rialacháin isteach, reáchtáladh seónna bóthair ar fud na tíre chun feasacht a ardú faoi oibleagáidí miondíoltóirí agus táirgeoirí faoi na Rialacháin nua.  Ag teacht leis na Rialacháin nua, d'fhorbair na Príomh-Údaráis Réigiúnacha Forfheidhmiúcháin Dramhaíola (WERLAanna) Pacáiste Eolais Bonn, le teimpléid litreacha agus foirmeacha cigireachta caighdeánaithe. Iarradh ar údaráis áitiúla scríobh chuig gach miondíoltóir ina limistéar feidhme, ag baint úsáide as an teimpléad litreach caighdeánach. Sonraíodh sa litir oibleagáidí miondíoltóirí faoi na Rialacháin.


Press Release Documents