You are here:

Straitéis nua tearcrochtana fuinnimh chun díriú ar dhaoine i ngéarchéim sláinte agus orthu siúd i gcóiríocht ar cíos

 

  • €20m do scéim phíolótach ag díriú ar dhaoine i ngéarchéim sláinte
  • Comhairliúchán poiblí ar íoschaighdeáin éifeachtúlachta fuinnimh i gcomhair cóiríochta ar cíos
  • Staidéar an Choimisiúin um Rialáil Fuinnimh (CRF) ar an malartú i measc tomhaltóirí 

Baile Átha Cliath, 2 Feabhra 2016D'fhoilsigh an tAire Fuinnimh Alex White inniu (Dé Máirt) A Strategy to Combat Energy Poverty (Straitéis le Dul i nGleic le Tearcrochtain Fuinnimh), a thugann breac-chuntas ar bheartais nua chun caighdeáin mhaireachtála agus staid na saoránach a bhfuil deacracht acu teacht ar fhuinneamh a fheabhsú.


San áireamh sa straitéis nua tá scéim phíolótach €20 chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú i dtithe daoine atá i ngéarchéim sláinte. Tá sé i gceist chomh maith íoschaighdeáin éifeachtúlachta teirmí a thabhairt isteach i dtaca le cóiríocht ar cíos sa todhchaí. Deimhneoidh an Rialálaí Fuinnimh na tosca a chuireann bac ar dhaoine, a bhfuil deacracht acu teacht ar fhuinneamh, aistriú ó sholáthraí amháin go ceann eile chun billí níos lú a fháil, agus rachaidh sé i ngleic leo.

 

Tar éis cead an Rialtais a fháil le haghaidh an chláir, dúirt an tAire White: "Táim bródúil as a bheith i mo chomhalta den chéad Rialtas Éireannach a bhunaigh agus a chuir i bhfeidhm straitéis i dtaca le tearcrochtain fuinnimh. In ainneoin go bhfuaireamar cuid de na cúinsí ba dhúshlánaí a fuair aon rialtas le hoidhreacht, d'fhoilsíomar an chéad straitéis náisiúnta riamh in 2011.


Ó shin i leith, caitheadh níos mó ná €2 billiún chun taca a thabhairt d'ioncam na ndaoine sin a bhfuil deacracht acu teacht ar fhuinneamh. Tá éifeachtúlacht fuinnimh 140,000 teach a bhí i staid tearcrochtana fuinnimh feabhsaithe againn trí ionchur dírithe, agus tá freagracht nua dlí curtha againn ar sholáthraithe fuinnimh lena chinntiú gur féidir leo cuidiú le custaiméirí atá i staid tearcrochtana fuinnimh." 


Is é príomhchuid na straitéise scéim phíolótach nua €20 milliún chun ionchur domhain saor in aisce maidir le héifeachtúlacht fuinnimh a sholáthar i dtithe daoine a bhfuil deacracht acu teacht ar fhuinneamh, atá i ngéarchéim sláinte agus iad ina gcónaí i dtithe atá inslithe go dona. Tosóidh an scéim i mí an Mhárta 2016 agus leathnófar amach é an bhliain seo chugainn chun díriú ar theaghlaigh ar ioncam íseal a bhfuil páistí óga acu - go háirithe teaghlaigh aontuismitheora a mbíonn an ganntanas is mó orthu.


Dúirt an tAire White: "Bíonn baol níos mó fadhbanna análaithe agus imshruthaithe ag daoine, go háirithe seandaoine, más i dteach fuar nó tais a bhíonn siad ina gcónaí . Trí uasghrádú a dhéanamh ar éifeachtúlacht fuinnimh ina dtithe, cuirfimid feabhas ar shláinte agus ar chompord na n-áitritheoirí, laghdóimid a mbillí fuinnimh agus an brú ar ár seirbhísí sláinte."     


Chomh maith leis sin, fógraíonn an straitéis comhairliúchán poiblí faoi mholtaí le híoschaighdeáin éifeachtúlachta fuinnimh a thabhairt isteach i dtaca le cóiríocht ar cíos. Chiallódh sé sin nach bhféadfaí maoin a ligean, amach anseo, mura mbeadh teastas RFF os cionn caighdeáin áirithe aige.  Ní thabharfaí isteach é sin roimh 2020 ionas go mbeadh am ag an margadh réadmhaoine socrú. Bhainfeadh sé ar dtús le léasanna nua amháin, agus bheadh sé céimnithe, ag tosú leis na maoine leis an ráta RFF is ísle.

 
Díreoidh an tionscnamh seo ar an bhfíric go bhfuil dhá oiread seans ann gur daoine a bhíonn i gcóiríocht ar cíos, seachas úinéirí tí, a bhíonn ina gcónaí i dtithe a bhfuil éifeachtúlacht fuinnimh íseal acu.  Is é is cúis leis sin gur ar an tiarna talún atá an dualgas an chóiríocht a fheabhsú ach gur ar na tionóntaí atá an dualgas na billí fuinnimh a íoc.


Dúirt an tAire White: "Bheadh an tionscnamh seo ar cheann de na hathruithe ba mhó ar mhargadh cíosa na hÉireann i stair an Stáit. Ó tharla iarmhairtí chomh forleathan a bheith aige, beidh comhairliúchán poiblí ar siúl níos deireanaí i mbliana chun fianaise a bhailiú ar thionchar an bhirt seo. Cé go bhfuilimid ag iarraidh go mbeidh daoine i gcóiríocht ar cíos ina gcónaí i dtithe teolaí compordacha, ní thabharfaimid isteach bearta a laghdóidh soláthar cóiríochta ar cíos."


Beidh sé de dhualgas ar an gCoimisiún um Rialáil Fuinnimh (CRF), mar chuid den straitéis le dul i ngleic leis an tearcrochtain fuinnimh, iniúchadh a dhéanamh ar an gcúis nach malartaíonn custaiméirí gáis agus leictreachais a soláthraithe fuinnimh, in ainneoin gur féidir cuid mhaith airgid a shábháil le malartú dá leithéid. Iarrfar ar an CRF iniúchadh a dhéanamh ar na tosca struchtúrtha atá mar bhunús le neamhshuim na dtomhaltóirí agus achoimre a thabhairt ar réiteach féideartha. 


CRÍOCH

 
Nóta d'Eagarthóirí:

 
Sainmhínítear tearcrochtain fuinnimh mar an easpa cumais chun teach a théamh nó cumhacht a sholáthar dó go dóthanach. De ghnáth is de thoradh thrí thoisc é sin:
 

  • Ioncam duine
  • Costas fuinnimh, agus
  • Éifeachtúlacht fuinnimh an tí.

Tomhaistear in Éirinn faoi láthair é, agus an 'modh caiteachais', mar a thugtar air, á úsáid, trína meastar teaghlach a bheith i staid tearcrochtana fuinnimh má chaitheann sé níos mó ná 10% dá ioncam ar fhuinneamh. 

 

A Strategy to Combat Energy Poverty ceangailte leis seo mar thagairt. Beidh sé ar fáil go luath ó www.dcenr.gov.ie/energy.

 

Teagmháil

An Phreasoifig
An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha
29-31 Bóthar Adelaide, Baile Átha Cliath, Éire, D02 X285
www.dcenr.ie | @dcenr
Teil: +353 1 678 2441 | Fón Póca: 087 2301262 / 087 6937 580 | R-phost: Press.Office@dcenr.gov.ie

Press Release Documents