You are here:

An chéad chathaoirleach mná ar BSL ceaptha ag White

 

 

Baile Átha Cliath, an 28 Iúil 2015

 

Tá an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an tUasal Alex White, TD, tar éis scríobh chuig Ellvena Graham Uasal lena dheimhniú go bhfuil sí roghnaithe mar Chathaoirleach ar BSL. Tá an tAire White tar éis iarraidh ar an Uasal Graham freastal ar chruinniú den Chomhchoiste Oireachtais um Iompar agus Cumarsáid. Caithfidh an comhchoiste sin a ceapachán a dheimhniú faoi nósanna imeachta Rialtais maidir le cathaoirligh ar Bhoird Stáit a cheapadh.

 

Is í an tUasal Graham an chéad bhean le bheith ina Cathaoirleach ar BSL. Tá sí ina comhalta neamhfheidhmiúcháin den Bhord ó 2010 i leith agus tá sí ina Cathaoirleach gníomhach ó chuaigh an t-iar-Chathaoirleach ar scor i mí Eanáir 2015.

 

Dúirt an tAire White "Tá an-áthas orm gur ghlac an Rialtas le mo mholadh an tUasal Graham a cheapadh ina céad Chathaoirleach mná ar BSL. Tá mé den tuairim go gcuirfidh a cathaoirleacht le rath leanúnach ghrúpa cuideachtaí BSL, grúpa a bhfuil ról tábhachtach aige i margadh fuinnimh na hÉireann ó ghiniúint go soláthar fuinnimh miondíola."

 

Fostaíonn BSL beagnach 7,200 duine. Thuill sé €1,433 milliún agus bhí brabús oibriúcháin €684 milliún aige in 2014. Cuimsíonn an grúpa cuideachtaí ESB Networks, ESB International agus ESB Telecom. I gcomhpháirt le Vodafone, sheol sé an comhfhiontar leathanbhanda SIRO le déanaí.

 

Tá an tUasal Graham fostaithe ag Banc Uladh le breis is 30 bliain. Ar na poist feidhmiúcháin is déanaí a bhí aici tá Príomhoifigeach Oibriúcháin, Stiúrthóir Bainistíochta ar Bhaincéireacht do Ghnóthais Bheaga agus Mheánmhéide, agus Ceann ar Bhanc Uladh Thuaisceart Éireann.

 

Roghnaíodh an tUasal Graham tar éis próiseas roghnúcháin iomaíoch a reáchtáladh de réir na dTreoirlínte do Cheapacháin ar Bhoird Stáit a d'fhoilsigh an Rialtas i mí na Samhna 2014. Is é an Coimisiún um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí a reáchtáil an próiseas agus chuir New Era leis.

 

CRÍOCH

 

Press Release Documents