You are here:

Níor tuairiscíodh aon chás eile den bhogearra mailíseach 'Wannacry2' in Éirinn

15 Bealtaine 2017

Tabharfaidh an tAire faisnéis don fhochoiste Comh-aireachta um Bonneagar, Comhshaol agus Gníomhú ar son na hAeráide tráthnóna, an 15 Bealtaine, i dTithe an Rialtais.

"Níor tuairiscíodh aon chás eile den bhogearra  mailíseach 'Wannacry2' in Éirinn, seachas an t-aon chás amháin i saoráid atá á maoiniú ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) i Loch Garman Dé Sathairn.  D'fhéadfadh sé tarlú fós  go mbeadh tuilleadh cásanna ann agus go mbeadh tréimhse fhada airdill ag teastáil, ó thaobh bogearraí a nuashonrú agus a phaisteáil de agus ó thaobh monatóireacht a dhéanamh ar threalamh.

Tá monatóireacht á déanamh ag an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála (NCSC) sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ar an gcúram ar bhonn leanúnach, agus tá siad i ndlúth-theagmháil le hionaid idirnáisiúnta slándála eile agus le haonáin san earnáil phoiblí agus phríobháideach in Éirinn, maidir le dul i ngleic leis an mbagairt agus maidir le bearta a ghlacadh le cinntiú go gcuirtear srian le tionchar aon leagain eile den bhogearra mailíseach seo sa todhchaí. Tá an NCSC ag comhoibriú le Biúró Cibearchoireachta an Gharda Síochána agus le hÓglaigh na hÉireann faoin gceist seo, agus cuirfidh sé aon ábhar fianaiseach faoi bhráid na nGardaí láithreach.

D'eisigh an NCSC roinnt fógraí comhairleacha ar Ranna agus Gníomhaireachtaí an Rialtais ag an deireadh seachtaine, de réir mar a chuaigh an scéal ar aghaidh.  Tugann an fógra is déanaí, a eisíodh maidin Dé Luain, measúnú mionsonraithe ar na bogearraí mailíseacha, agus ar na bearta a d'fhéadfadh aonáin a ghlacadh chun déileáil leis seo. Cuireann sé eolas ar fáil freisin a d'fhéadfadh aonáin a úsáid chun foireannn a chur ar an eolas faoi na rioscaí a thagann chun cinn sa spás seo agus faoi na bearta ginearálta ar chóir dóibh a ghlacadh gach lá chun bogearraí éirice a chosc."

Beidh meamram eolais á thabhairt ag an Aire Cumarsáide, Denis Naughten, don Chomh-aireacht amárach chun an t-eolas is deireanaí a thabhairt don Rialtas faoin gcás.

CRÍOCH

Press Release Documents