You are here:

An tuarascáil ar an gclár náisiúnta um chosc ar dhramhaíl

Fáilte curtha ag an Aire roimh thuarascáil bhliantúil 2015 ar an gclár náisiúnta um chosc ar dhramhaíl

 

15 Nollaig 2016

 

Chuir an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil fáilte inniu roimh fhoilsiú thuarascáil bhliantúil 2015 don chlár náisiúnta um chosc ar dhramhaíl, 'I dTreo Éire atá Tíosach ar Acmhainní', tuarascáil a d'fhoilsigh an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA). 

 

"Is mór an misneach a thugann sé dom nuair a léim faoin líon mór daoine nuálacha agus fiontracha anseo in Éirinn atá ag obair leo lenár sochaí a dhéanamh níos inbhuanaithe.  Tá an cúnamh a fhaigheann siad ó chlár na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil ríthábhachtach má táthar chun fíorathrú a dhéanamh.  Is féidir le cuideachtaí, pobail agus feirmeoirí a dtionchar ar an aeráid, ar an uisce agus ar ár sláinte a laghdú agus ag an am céanna airgead agus acmhainní a shábháil nuair a bhaineann siad tairbhe as na cláir atá á soláthar ag an EPA.  Tá an t-uafás airgid sábháilte mar gheall ar an maoiniú atá curtha ar fáil ag mo roinn, ní hamháin ó thaobh an chomhshaoil de ach ó thaobh airgid de freisin.   Rud maith é dár gcomhshaol ar gach bealach é dramhaíl a chosc agus is rud maith é freisin dár bpócaí agus ba cheart dúinn cuimhneamh ar an méid sin agus séasúr na Nollag ag teannadh orainn."

 

I measc bhuaicphointí chlár 2015 bhí:

  • Tugadh cabhair do 29 cuideachta coigilteas sa bhreis ar €1.2 milliún a aithint trí uisce agus fuinneamh a shábháil agus cur amú a sheachaint;
  • Tugadh cabhair do 650 feirmeoir coigilteas costais arbh fhiú €5,000 an fheirm é a aithint agus a dtionchar ar an gcomhshaol a laghdú ag an am céanna;
  • Maoiníodh 12 thionscadal a bhain le fiontraíocht ghlas d'fhonn táirgí agus seirbhísí inbhuanaithe a fhorbairt, nó d'fhonn feasacht ar chleachtas inbhuanaithe gnó a ardú.
  • Bhí an tionscnamh Cuir Deireadh le Cur Amú Bia ar siúl ar fud na tíre agus trí theagmhálacha a cothaíodh leis na húdaráis áitiúla meastar go ndeachthas i bhfeidhm ar bhreis is 10,000 duine; tugadh 400,000 cuairt ar a shuíomh gréasáin agus lena dhúshlán pobail tháinig laghdú 45% ar an meán ar chur amú bia.
  • Ar shuíomh gréasáin FreeTrade Ireland tugadh cabhair saor in aisce don phobal áit nua a fháil do níos mó ná 12,000 earra nach raibh ag teastáil.
  • Tugadh cabhair do gach údarás áitiúil chun comhoibriú idir iad agus an pobal a spreagadh ar thionscadail ar nós deireadh a chur le cur amú bia; féilte áitiúla a ghlasú; agus fuílleach péinte a athúsáid.

Tá sé i gceist leis an gclár 'I dTreo Éire atá Tíosach ar Acmhainní' an ceangal a scaoileadh idir fás eacnamaíoch agus tionchar ar an gcomhshaol trí iompar a athrú i measc gnóthas, teaghlach agus na hearnála poiblí chun tomhaltas acmhainní, ábhar, uisce agus fuinnimh a laghdú.  Is féidir teacht ar an tuarascáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil.

 

CRÍOCH

Press Release Documents