You are here:

Thug an tAire Cumarsáide, Denis Naughten T.D., aitheantas don tseirbhís a thug David Puttnam don Stát inniu agus é ag éirí as a ról mar an gcéad Laoch Náisiúnta Digiteach de chuid na hÉireann

Coláiste na Naomh Uile, DCU, 13 Bealtaine 2017

Thug an tAire Cumarsáide, Denis Naughten T.D., aitheantas don tseirbhís a thug David Puttnam don Stát inniu agus é ag éirí as a ról mar an gcéad Laoch Náisiúnta Digiteach de chuid na hÉireann.  D'oibrigh an scannánóir iomráiteach agus an díograiseoir tiomanta digiteach ar bhonn pro-bono le breis agus 4 bliana mar ambasadóir digiteach na hÉireann. Ghlac David páirt sa tionscnamh don uair dheireanach ag Imeacht na gCrann Taca Digiteach Scoile de chuid na Roinne i gColáiste na Naomh Uile inniu. 

Ceapadh in 2012 é agus chabhraigh David le forbairt agus le feidhmiú Straitéis Náisiúnta Dhigiteach na Roinne a foilsíodh in 2013.  D'úsáid sé a ról chun próifíl na spriocanna náisiúnta digiteacha a ardú.  Agus é ag oibriú le lucht déanta beartas agus le páirtithe leasmhara sa réimse oideachais, gnó agus sibhialta, spreag sé smaointeoireacht úr agus uaillmhian maidir le glacadh leis na deiseanna a bhaineann le cúrsaí digiteacha. 

D'oibrigh sé le go leor grúpaí pobail agus chabhraigh sé le seandaoine ríomhaireacht a fhoghlaim ar mhaithe leo féin, lena dteaghlaigh agus lena bpobail, rud a chuir an luach a bhaineann le scileanna digiteacha a fhoghlaim ag aois ar bith chun cinn.

Spreag sé samhlaíocht níos fearr i dtaca leis an gcaoi a gcuirimid oideachas ar ár ndaoine óga. Mhol sé comhtháthú na dteicneolaíochtaí digiteacha san fhoghlaim ag gach leibhéal chun na príomhscileanna cumasaithe a thabhairt do dhaoine óga don todhchaí, mar aitheantas ar an gcaoi a bhfuil scileanna digiteacha ríthábhachtach do rath na hÉireann amach anseo.

Is de thoradh ar fhís David a forbraíodh Clár na gCrann Taca Digiteach Scoile, a seoladh ar fud na tíre den chéad uair i mbliana. Cuireann an clár spreagúil agus nuálach seo scileanna digiteacha agus an úsáid tháirgiúil a bhaintear as foinsí digiteacha agus sonraí chun cinn. Rud atá tábhachtach a lua ná go ligeann sé do dhaltaí a gcruthaitheacht, a smaointeoireacht chriticiúil agus a scileanna cumarsáide a fhorbairt, eolas a roinnt agus ábhar luachmhar a chruthú chun difríocht mhór a dhéanamh ina scoil agus sa phobal níos leithne. 

Agus aitheantas á thabhairt aige don chúnamh a thug sé chun rannpháirtíocht dhigiteach in Éirinn agus an clár oibre digiteach don Eoraip a chur chun cinn, dúirt an tAire Denis Naughten, "Mar ambasadóir digiteach, thug David dúinn fís d'Éirinn a bheadh níos nasctha, níos uilechuimsithí agus níos cruthaithí agus thug an fhís sin cumhacht dúinn ar fad. Agus é i mbun a chúraimí - go háitiúil, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, mhol sé go nglacfaí an teicneolaíocht dhigiteach chun dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn agus chun nascacht agus folláine níos fearr a thabhairt do gach duine, idir óg agus aosta.  Bhí ról lárnach ag David maidir le forbairt Chlár na gCrann Taca Digiteach Scoile a chur chun cinn agus ócáid chuí atá in imeacht an lae inniu dom chun an cúnamh nach beag a thug David do chur chun cinn na rannpháirtíochta digití, go háirithe i réimsí an oideachais agus an tsaoránaigh, a cheiliúradh. Dúirt an tAire, "Tá an fhís chéanna againn de gheilleagar agus de shochaí nasctha ina mbeidh gach saoránach, gach comhlacht agus gach pobal in ann an leas is fearr a bhaint as an domhan digiteach. Agus muid ag dul chun cinn leis an uaillmhian seo, leanfaimid orainn ag tógáil ar an dea-thoil, ar na comhaontais agus ar an gcomhoibriú a chruthaigh David ag leibhéal náisiúnta agus ag leibhéal an AE."

Agus a óráid dheireanach mar Laoch Digiteach á tabhairt aige óna theach sa Sciobairín ag ócáid na gCrann Taca Digiteach Scoile, dúirt David, "Ba dhúshlán agus b'onóir dom a bheith mar laoch digiteach na tíre. Tá súil agam ó chroí gur chabhraigh mé le diongbháilteacht a dhaingniú in Éirinn le go bhféachtar ar Éirinn mar shaoi i measc an tslua in Eoraip iomlán digiteach.

Tosóidh an Roinn Cumarsáide go luath ag féachaint ar roghanna do Laoch Digiteach eile don tír, i gcomhthéacs sainordú athnuaite de na Laochra Digiteacha.

Nótaí don eagarthóir

Téigh chuig suíomh gréasáin na Roinne chun tuilleadh eolais a fháil ar an Straitéis Náisiúnta Dhigiteach.

Téigh chuig suíomh gréasáin na Roinne chun tuilleadh eolais a fháil ar Chlár na gCrann Taca Digiteach Scoile.


I mbliana, bhí bronnadh na dteastas ar laochra digiteacha scoile 2017 ar siúl mar chuid de Chomhdháil Power Up 2.0, a reáchtáil EXCITED, The Digital Learning Movement i gcomhpháirt le Cumann Ríomh-Oideachais na hÉireann, le SFGM agus le DCU.

I mí Dheireadh Fómhair 2016, craoladh sraith theilifíse 4 chlár ar phríomh-am RTÉ, ar a dtugtar Making Ireland Click agus ina raibh an Laoch Digiteach páirteach, chun feasacht dhigiteach a chur chun cinn in Éirinn. Is féidir sonraí breise a fháil ag www.makingirelandclick.ie

Press Release Documents