You are here:

Deireadh tagtha le gníomhaíochtaí suirbhéireachta Tellus 2016 in Iarthar na hÉireann

20 Deireadh Fómhair 2016

  • Tá deireadh tagtha leis an aershuirbhéireacht ar Ghaillimh agus Maigh Eo agus ar cheantair in aice leo i Ros Comáin, in Uíbh Fhailí agus i dTiobraid Árann.
  • Deireadh tagtha le gníomhaíochtaí suirbhéireachta i Maigh Eo agus in iarthar na Gaillimhe don bhliain 2016.
  • Gabhann foireann Tellus buíochas leis na daoine sin ar fad a chomhoibrigh agus a thug a dtacaíocht.

Fáiltíonn an tAire Kyne roimh dheireadh a bheith tagtha leis an bhfeachtas rathúil.

Tá mórshuirbhéireacht ón aer ar chontae na Gaillimhe agus ar dheisceart Mhaigh Eo agus ar cheantair eile in aice leo i Ros Comáin, in Uíbh Fhailí, sa Chlár agus i dTiobraid Árann tar éis tuirlingt don uair dheireanach i mbliana. Tá deireadh tagtha freisin le gníomhaíochtaí samplála talún i Maigh Eo agus iarthar na Gaillimhe don bhliain 2016. Tugann sé sin an tsuirbhéireacht Tellus is déanaí chun críche, mórthionscadal léarscáilithe geolaíochta faoi cheannas Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Cuireadh feachtas cuimsitheach cumarsáide ar bun chun tacú leis an gcéim ón aer den tionscadal seo, a bhain le sonraí geoifisiceacha ar charraigeacha, ithir agus uisce sa réigiún a bhailiú, lena chinntiú go mbeadh na príomhpháirtithe leasmhara ar an eolas faoin tsuirbhéireacht agus an cuspóir léi.

Le linn mhíonna an tsamhraidh agus an fhómhair, thaisteal an t-eitleán dé-liáin speisialaithe seo, á thiomáint ag Sander Geophysics Ltd thar ceann Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, an spéir ar bhreis is 100 eitilt os cionn Iarthar na hÉireann.

San iomlán taistealaíodh 43,141 km thar thréimhse cheithre mhí – achar níos faide ná imlíne an domhain. Ar airde 60m os cionn ceantair thuaithe, ba radharc coitianta é an t-eitleán do mhuintir na háite, go háirithe úinéirí talún agus daoine a bhfuil baint acu le pórú capall.

Tá deireadh tagtha freisin le sampláil ithreach agus sruthláin don bhliain 2016 a bhí á déanamh ag foireann suirbhéireachta geoiceimice Tellus, a oibríonn OCAE Consultants. Agus iad ag obair i bpéirí, chlúdaigh an fhoireann 5268km2 ó thosaigh siad i mí na Bealtaine anuraidh. Le linn feachtas láidir cumarsáide tugadh beagnach 72,000 fógrán amach do theaghlaigh i limistéar na suirbhéireachta. 

Dúirt an tAire Acmhainní Nádúrtha, Seán Kyne TD:

"Cuireann sé áthas orm go bhfuil an chéim seo d'aershuirbhéireacht Tellus críochnaithe agus a thuilleadh dul chun cinn déanta ag an bhfoireann samplála talún ar fud Iarthar na hÉireann. Cabhróidh na sonraí seo atá curtha ar fáil le suirbhéireacht Tellus chun an tsláinte phoiblí a chosaint, an táirgeacht talmhaíochta a fhorbairt agus tuiscint níos mó ar ár n-acmhainní nádúrtha a chur chun cinn - agus táim ag súil go mór leis na torthaí sin a bheith curtha ar fáil d'fhonn tírdhreach an réigiúin a nochtadh dúinn."

Dúirt Stiúrthóir Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, Koen Verbruggen:

Bhíomar airdeallach i gcónaí ar na tionchair a d'fhéadfadh a bheith ag eitleán a bhí ag eitilt go híseal, agus ag gníomhaíochtaí samplála talún - ar úinéirí talún agus beostoic go háirithe. D'fhonn an cur isteach a íoslaghdú chuireamar feachtas ar bun ina raibh cumarsáid dhíreach leis an oiread eagraíochtaí agus daoine aonair agus ab fhéidir. Gabhaimid buíochas leosan ar fad a d'oibrigh i bpáirt linn chun daoine a chur ar an eolas agus go háirithe leis na páirtithe leasmhara áitiúla a chomhoibrigh linn lena chinntiú go ndeachaigh an tsuirbhéireacht ar aghaidh go sábháilte agus de réir an sceidil.

I ndiaidh tamall a chaitheamh ag seiceáil na sonraí, cuirfear torthaí an léarscáilithe ar fáil don phobal ar shuíomh gréasáin Tellus in earrach 2017, rud a ligfidh d'eolaithe, pleanálaithe, speisialtóirí agus comhshaolaithe tuiscint níos fearr a fháil ar ár n-acmhainní nádúrtha agus iad a bhainistiú níos fearr dá réir.

"Leanfar de Shuirbhéireacht Tellus ar fud na hÉireann. Tá tairbhe á baint ag earnálacha éagsúla dár sochaí aisti cheana féin agus is mó fós an tairbhe a d'fhéadfaí a bhaint aisti amach anseo." a dúirt an Dr. Jim Hodgson Bainisteoir Chlár Geofisice Tellus.

Ghabh foireann Tellus a mbuíochas le Cumann Thógálaithe Capaill Folaíochta na hÉireann, Weatherby's Thoroughbred Stud Book Authority, Cumann Feirmeoirí Eallaigh agus Caorach na hÉireann (ICSA), agus gach grúpa eile a chabhraigh le feasacht ar an tsuirbhéireacht a ardú.

Cuirfear uasdátú maidir le cláir Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann i láthair mar chuid den chomhdháil Geo-eolaíocht 2016 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, ar an 2 Samhain 2016.

Críoch

Má tá breis eolais uait, déan teagmháil le Preasoifig na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil ag press.office@dccae.gov.ie  nó 01 678 2441.


Nótaí d'Eagarthóirí

Is Rannán í Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil. Tá siad freagrach as comhairle agus faisnéis gheolaíochta a chur ar fáil agus as sonraí a bhailiú chun na críche seo. Soláthraíonn Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann raon táirgí lena n-áirítear  léarscáileanna, tuarascálacha agus bunachair sonraí agus feidhmíonn sí freisin mar ionad eolais agus mar chomhpháirtí tionscadail i ngach gné den gheolaíocht in Éirinn. 

Déanfar torthaí na céime nua den tionscadal seo a chomhcheangal leis na sonraí Tellus atá ann cheana féin d'fhonn léarscáileanna a chur ar fáil de réir a chéile do chách, ar líne agus saor in aisce ag www.tellus.ie.  

Ba í Tellus bandia na talún sa tSean-Róimh, ghlaoití Terra Mater uirthi freisin.

Press Release Documents