You are here:

Éiríonn Tellus san Aer os cionn Dhún na nGall

20 Aibreán 2017

Beidh gach súil ar an spéir os cionn Chontae Dhún na nGall thiar agus Chontae Mhaigh Eo thuaidh agus tús á chur sna réigiúin leis an gcéim aeir is déanaí de Tellus, mórshuirbhéireacht gheolaíochta ar Éirinn.

Chun sonraí a bhailiú, beidh eitleán a eitlíonn go híseal agus a bhfuil teicneolaíocht úrscothach ann ag trasnú na spéire as seo go fómhar (ag brath ar an aimsir). Beidh an t-aerárthach, eitleán bán a bhfuil dhá lián air agus a bhfuil an chláruimhir C-GSGF air, bunaithe ag Aerfort Shligigh agus beidh sé i mbun suirbhéireachta ar cheantair thuaithe ag airde 60m – thart ar ocht n-oiread airde gnáth-thí dhá stór, mar atá faofa ag Údarás Eitlíochta na hÉireann.

Dúirt an Dr James Hodgson, Bainisteoir an Chláir Geoifisice do Tellus:

“Is tionscadal tábhachtach spreagúil é Tellus atá ag cabhrú linn faisnéis gheolaíoch shuntasach faoi Éirinn a aimsiú. Rinneadh suirbhéireacht ar Dhún na nGall thoir cheana sa bhliain 2011 mar chuid de thionscadal Tellus Border agus táimid ag tnúth leis an tacar sonraí aeir don réigiún a chríochnú sna heitiltí a bheidh ar siúl go luath.

“Faoi 2017 déanach, measaimid go mbeidh suirbhéireacht déanta againn ar 50% d’Éirinn agus tabharfaidh an fhaisnéis a thiocfaidh as sin tuiscint níos fearr dúinn ar an timpeallacht áitiúil, ar bhainistíocht ithreach agus ar an gcumas ó thaobh acmhainní nádúrtha de i nDún na nGall. Ba mhaith linn freisin buíochas a ghabháil leis an bpobal áitiúil as ucht tacaíocht leanúnach a thabhairt don tsuirbhéireacht.”

Tá Tellus faoi stiúir Shuirbhéireacht Gheolaíochta Éireann agus tá sé á mhaoiniú ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Chun eolas breise a fháil faoi Tellus, pleananna eitilte seachtainiúla san áireamh, tabhair cuairt ar www.tellus.ie. Má tá aon imní ort faoi bheostoc íogair, cuir glaoch, le do thoil, ar Líne Faisnéise Shaorghlao Tellus ar 1800 303 516.

CRÍOCH

Nótaí d’Eagarthóirí

  • Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann (SGÉ) an Ghníomhaireacht Náisiúnta Domhaneolaíochta. Tá sí freagrach as comhairle agus faisnéis gheolaíochta a chur ar fáil agus as sonraí a shealbhú chun na críche sin. Déanann SGÉ táirgí éagsúla, lena n-áirítear léarscáileanna, tuarascálacha agus bunachair sonraí, agus is lárionad eolais agus comhpháirtí tionscadail é le haghaidh gach gné de gheolaíocht na hÉireann. Is rannán den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil é SGÉ (www.gsi.ie).
  • Cumascfar na torthaí ón gcéim nua seo den tionscadal le sonraí Tellus atá ann cheana féin chun léarscáileanna gan uaim a dhéanamh. Beidh na léarscáileanna sin ar fáil ar líne saor in aisce do chách ag www.tellus.ie.
  • Ba í ‘Tellus’ bandia Rómhánach na talún. Tugtar Terra Mater uirthi freisin.
  • Tellus Border – suirbhéireacht gheoithimpeallachta ar na contaetha teorann a rinneadh idir 2011 agus 2013. Comhoibriú trasteorann idir Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann agus Suirbhéireacht Gheolaíochta Thuaisceart Éireann a bhí ann agus bhí sé á mhaoiniú ag clár forbartha INTERREG IVA de chuid Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa atá á bhainistiú ag Comhlacht na gClár Speisialta AE.

Press Release Documents