You are here:

Glacann an Taoiseach agus an tAire Bruton le róil ar an gCoimisiún Domhanda nua um Éifeachtúlacht Fuinnimh

Fógra déanta ag an gComhdháil Dhomhanda ar Éifeachtúlacht Fuinnimh a reáchtáil an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath

 

 

Labhair an Taoiseach Leo Varadkar, T.D. agus an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton, T.D., ag an gComhdháil Dhomhanda ar Éifeachtúlacht Fuinnimh a reáchtáil an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA) inniu.  Thug an t-imeacht, a reáchtáladh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath, le chéile lucht féachana mór idirnáisiúnta comhdhéanta d'Airí, de POFanna, de Cheannairí eagraíochtaí idirnáisiúnta agus de cheannairí sinsearacha eile chun dul chun cinn a dhéanamh ar éifeachtúlacht fuinnimh ar bhonn domhanda. 

 

Ag an gcomhdháil, d'fhógair an Taoiseach gur ghlac sé le ról an Phatrúin Oinigh ar Choimisiún nua Domhanda IEA ar son Gníomhú Práinneach ar Éifeachtúlacht Fuinnimh tar éis dó tairiscint a fháil ó Stiúrthóir Feidhmiúcháin na heagraíochta, an Dr Fatih Birol.  Dheimhnigh an tAire Bruton, freisin, go mbeadh sé rannpháirteach sa Choimisiún.

 

Is é cuspóir an Choimisiúin cíoradh a dhéanamh ar an gcaoi ar féidir fuadar a chur faoin dul chun cinn maidir leis an éifeachtúlacht fuinnimh sa ghearrthréimhse trí ghníomhartha nua polasaí atá níos láidre. Is ar na príomhghníomhartha polasaí is féidir le tíortha ar fud an domhain a ghlacadh a bheidh an bhéim. Is próiseas aon bhliana a bheidh ann as a dtiocfaidh liosta achomair moltaí a bheidh inghníomhaithe.  Tá sé de rún ag an IEA cuireadh a chur ar roghghrúpa ceannairí gnó agus polaitíochta agus smaointeoirí ó gach cearn den domhan clárú leis an gcoimisiún. 

 

Agus é ag caint ag an ócáid, dúirt an Taoiseach: "Tá Éire réidh agus toilteanach a cuid a dhéanamh san fheachtas idirnáisiúnta maidir leis éifeachtúlacht fuinnimh.  I dtaca leis seo, tá lúcháir orm glacadh le cuireadh IEA feidhmiú mar Phatrún Oinigh ar an gCoimisiún Domhanda nua um Éifeachtúlacht Fuinnimh.  Tugann an Coimisiúin, a fhaigheann tacaíocht ó IEA, deis iontach dúinn polasaithe a aithint is féidir a chur i bhfeidhm sa ghearrthréimhse, polasaithe a chuirfidh leis an ngníomhaíocht ar éifeachtúlacht fuinnimh ar bhonn domhanda.  Éascaíonn an comhoibriú idirnáisiúnta ar an gceist seo an chomhfhoghlaim agus cabhróidh sé linn conair is inbhuanaithe a chruthú chun na todhchaí. 

 

Dúirt an tAire Bruton: "An tseachtain seo caite, sheol mé an Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide a chinnteoidh go mbainfidh Éire ár gcuid spriocanna 2020 amach maidir le hastaíochtaí agus go cuirfidh sé ar an gconair cheart muid chun go mbeimid neodrach ó thaobh astaíochtaí de faoi 2050. Má táimid lenár n-uaillmhian a fhíorú, tá sé fíorthábhachtach go ndéanfaimid ár soláthair fuinnimh a dhícharbónú agus tá baint bharrthábhachtach aige seo le cuid mhaith de na gníomhartha atá leagtha amach sa Phlean. Agus muid ag aistriú i dtreo feithiclí leictreacha, mar shampla, ní foláir dúinn a chinntiú gur ó fhoinsí in-athnuaite a thiocfaidh ár soláthar leictreachais. Tá réimse beart uaillmhianach um éifeachtúlacht fuinnimh sa phlean agus cabhróidh siad seo linn ár gcuid spriocanna a bhaint amach.  Agus an dúshlán chomh mór seo, tá an comhoibriú idirnáisiúnta fíorthábhachtach agus beidh tábhacht le hionad na hÉireann ar an gCoimisiún i dtaca leis seo de.  Tá mé ag súil go mór le bheith ag obair le IEA agus le baill eile an Choimisiúin Dhomhanda chun an obair riachtanach seo a chur chun cinn."

 

Chuir an tAire leis an méid sin a rá: "Tá mé ag súil go mór le bheith ag obair le IEA agus le baill eile an Choimisiúin Dhomhanda chun an obair riachtanach seo a chur chun cinn."

 

Críoch

 

Nótaí d'eagarthóirí:

Is í Éire an an t-ionad óstála don cheathrú Comhdháil Idirnáisiúnta bhliantúil ar an Éifeachtúlacht Fuinnimh a reáchtáil an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA) i mBaile Átha Cliath i mbliana ar 24-25 Meitheamh.

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (IEA) i 1974 agus ceapadh í ar dtús chun cabhrú le tíortha comhfhreagairt a chomhordú ar chur isteach mór ar sholáthar ola, amhail mar a bhí ann i rith ghéarchéim 1973/74.  Cé gur cuid lárnach í seo dá cuid oibre fós, tá éabhlóid agus síneadh suntasach tagtha ar IEA agus bíonn IEA anois ag déanamh cíoradh ar réimse iomlán na gceisteanna fuinnimh lena n-áirítear soláthar agus éileamh ola, gáis, guail, teicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite, margaí leictreachais, éifeachtúlacht fuinnimh, rochtain ar fhuinneamh, bainistiú thaobh an éilimh agus cuid mhór eile nach iad. Cé go bhfuil an tslándáil fuinnimh ag croílár ról na Gníomhaireachta fós, tá sí ar an bpríomhinstitiúid idirnáisiúnta maidir leis an nGníomhaíocht ar Fhuinneamh agus Aeráid, agus leis an obair a dhéanann sí, bíonn IEA ag tacú le polasaithe a chuirfidh le hiontaofacht, le hinacmhainneacht agus le hinbhuanaitheacht fuinnimh.

 

 

 

Press Release Documents