You are here:

Treoir maidir le Ráitis Tionchair Timpeallachta agus Ráitis Tionchair Natura a ullmhú do thionscadail Fuinnimh In-Athnuaite Amach ón gCósta

12 Bealtaine 2017

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., foilsiú Treoirdhoiciméid chun tacú le forbairt an fhuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta in Éirinn. Tugann an doiciméad treoir maidir le Ráitis Tionchair Timpeallachta agus Ráitis Tionchair Natura a ullmhú do thionscadail fuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta. Tógann sé ar cheardlann a bhí ar siúl le príomhpháirtithe leasmhara in 2015 agus ar chomhairliúchán poiblí a dhún i mí na Nollag 2016. Dúirt an tAire Naughten go "n-aithníonn an Plean Forbartha d'Fhuinneamh In-Athnuaite Amach ón gCósta (OREDP) rannpháirteachas le páirtithe leasmhara mar phríomhphrionsabal chun acmhainní fuinnimh aigéin na hÉireann a fhorbairt go hinbhuanaithe. Tá sé de chumas ag fuinneamh aigéin príomhról a bheith aige agus Éire ag dul i dtreo todhchaí ísealcharbóin."  

Tá sé mar aidhm aige cabhrú le forbróirí na ráitis ábhartha a ullmhú a d'fhéadfadh a bheith de dhíth chun tionscadail a fhorbairt agus bonn a thabhairt d'údaráis inniúla, do chomhlachtaí comhairliúcháin agus don phobal chun leordhóthanacht na ráiteas seo a chinneadh. Tá an treoirdhoiciméad agus tuilleadh eolais ar fáil ar leathanach an Phlean Forbartha d'Fhuinneamh In-Athnuaite Amach ón gCósta.

Nóta don Eagarthóir
Leagtar amach sa Phlean Forbartha d'Fhuinneamh In-Athnuaite Amach ón gCósta plean an Rialtais d'fhorbairt inbhuanaithe na n-acmhainní in-athnuaite amach ón gcósta amach. Aithníonn an plean an chaoi is fearr le gníomh a nascadh le hearnálacha an chomhshaoil, an fhuinnimh agus na forbartha geilleagraí - ach teicneolaíochtaí gaoithe atá ann agus teicneolaíochtaí aigéin agus taoide atá ag teacht chun cinn a úsáid. Déanann Grúpa Stiúrtha (ORESG) maoirseacht ar fheidhmiú an phlean, agus trí phríomhréimse le díriú orthu:  Comhshaol; Bonneagar; agus Cruthú Post. Is bunsprioc inghnóthaithe de Ghrúpa Oibre an Chomhshaoil í forbairt an treoirdhoiciméid seo.
Is é is aidhm le próiseas na Measúnachta Tionchair Timpeallachta (MTT) a chinntiú go ndéantar measúnacht ar thionscadail gur dócha go mbeidh tionchar suntasach acu ar an gcomhshaol roimh ré ionas go mbeidh daoine eolach ar na tionchair dhealraitheacha sin. Caithfear Ráiteas Tionchair Timpeallachta (RTT) a chur isteach leis an iarratas pleanála d'fhorbairtí ar leith. Cuireann an forbróir le chéile é agus caithfidh anailís ar na tionchair dhealraitheacha a bheadh ag forbairt bheartaithe ar an gcomhshaol, daoine, fóra, fána, ithir, aer, tírdhreach, agus oidhreacht chultúrtha san áireamh, a bheith sa ráiteas. Breathnaíonn Ráiteas Tionchair Natura ar na himpleachtaí féideartha a bhaineann le plean nó le tionscadal ar shuíomhanna Natura 2000.
Tá an treoirdhoiciméad ar ullmhú na Ráiteas Tionchair Timpeallachta agus na Ráiteas Tionchair Natura bunaithe, den chuid is mó, ar oibleagáidí reachtúla reatha, agus cuireadh in oiriúint é do thionscal an fhuinnimh in-athnuaite amach ón gcósta go sonrach.

Press Release Documents