You are here:

Ráiteas ón Aire Bruton ar RTÉ

 An 7 Samhain, 2019

 Tá craoladh seirbhíse poiblí níos tábhachtaí anois ná mar a bhí sé riamh cheana. Tá tuairisciú neamhspleách, oibiachtúil ar ghnóthaí baile agus idirnáisiúnta thar a bheith tábhachtach.

 

Is tréimhse dhúshlánach é seo ag na meáin bhunaithe - bíodh siad ina gcraoltóirí seirbhíse poiblí nó ina líonra níos leithne de mheáin áitiúla agus náisiúnta. Tá an lucht féachana agus éisteachta ag imeacht ó ardáin thraidisiúnta agus níos mó rochtana á dhéanamh acu ar ábhar ar líne trí mheáin dhigiteacha.

 

Chiallaigh sé seo nach raibh RTÉ in ann a n-ioncam tráchtála a mhéadú ó 2014 i leith, cé go bhfuil méadú €28m tagtha ar chostais i rith an ama sin. Cé go bhfuil méadú €10m tagtha ar ioncam ó tháillí ceadúnais i rith na tréimhse, níor chuir sé sin stop le heasnamh atá ag méadú.

 

Ní mór do RTÉ athrú ó bhun a dhéanamh agus éabhlóidiú le bheith bríomhar agus a ról ríthábhachtach á chomhlíonadh sa bhfadtéarma.

 

Tá dhá fhadhb ag baint le táille an cheadúnais - daoine a bheith á sheachaint agus an gá atá le sainmhíniú difriúil a thabhairt ar na feistí ar gá táille a íoc ina leith. Ghlac an rialtas le moltaí an Ghrúpa Oibre um Maoiniú Craoltóireachta Seirbhíse Poiblí sa Todhchaí agus tá bailiúchán na dtáillí ceadúnais teilifíse á chur chun tairisceana ar chonradh 5 bliana a spreagfaidh infheistíocht sa chóras bailiúcháin agus a laghdóidh an leibhéal imghabhála óna ráta reatha de 12.83%.  Tá an rialtas tiomanta freisin do mhuirear a fhorbairt a bheidh neamhspleách ar an ngléas agus cuirfear an muirear sin i bhfeidhm tar éis na tréimhse seo.

 

Fáiltím roimh an obair atá déanta ag RTÉ agus a bhord chun plean a fhorbairt.  Tá an plean seo á mheasúnú anois agus leanfaidh mé de bheith ag plé le RTÉ. ​


Press Release Documents