You are here:

Níor athraíodh Muirir Bailithe Dramhaíola Tí ó mhí na Samhna.

Tá costas na seirbhísí bailithe dramhaíola tí fós seasmhach agus níor tháinig aon athrú orthu de réir na hanailíse is déanaí - an Grúpa Monatóireachta Praghsála um Bailiú Dramhaíola Tí.

 

19 Nollaig 2017

Níor athraíodh Muirir Bailithe Dramhaíola Tí ó mhí na Samhna.

Torthaí foriomlána ón bhfaireachas is déanaí

Seo a leanas na torthaí is déanaí: Níor thug an Grúpa Monatóireachta Praghsála athruithe ar phraghsanna faoi deara i gcomparáid leis na praghsanna in anailís na Samhna.

Conas a ullmhaítear agus a thiomsaítear an tuarascáil

Níl aon socrú um praghsáil aonfhoirmeach ar fáil d'úinéirí tí ar fud na hÉireann le haghaidh bhailiú agus diúscairt na dramhaíola tí. Mar gheall air seo agus chun meascán iomlán na roghanna praghsála a shainaithint agus a rianú ar bhealach éifeachtach, tá rúnsiopadóireacht á déanamh ag Shelfwatch, cuideachta neamhspleách a dhéanann monatóireacht ar phraghsáil, i 26 soláthraí seirbhíse gach mí.

Raon na samhlacha praghsála atá ar fáil d'úinéirí tí

Shainaithin an Grúpa Monatóireachta Praghsála 10 dtairiscint seirbhíse ar fud 26 cuideachta atá á rianú go gníomhach. Is ionann é seo agus líon na dtairiscintí seirbhíse a sainaithníodh i dtuarascáil na Samhna. Seo a leanas samplaí de na tairiscintí seirbhíse; táille sheirbhíse móide táille mheáchain in aghaidh an chileagraim; táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an ardaithe; táille sheirbhíse lena n-áirítear lamháltas meáchain móide táille bhreismheáchain in aghaidh an chileagraim, r-chlib, Ráta Comhréidh agus roghanna eile.

Faoin nGrúpa Monatóireachta Praghsála

Bunaíodh an Grúpa ar an 13 Meán Fómhair 2017 chun monatóireacht a dhéanamh ar chostas leanúnach na diúscartha dramhaíola cónaithe ar úinéirí tí ar fud na hÉireann.

Comhdhéanamh an GMP

Seo a leanas cuid de na hionadaithe sa ghrúpa:

  • Rannán um Beartas Dramhaíola & Éifeachtúlacht Acmhainne
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh.
  • Shelfwatch - grúpa neamhspleách monatóireachta praghsála agus
  • Frank Conway, saineolaí neamhspleách tomhaltóra.
     

Go dtí seo, bhuail an GMP le chéile ar cheithre ócáid ar leith: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain agus 12 Nollaig.

CRÍOCH

Cuir fiosrúcháin chuig:

Frank Conway, Cathaoirleach, an Grúpa Monatóireachta Praghsála. Fón póca: (087) 212-1724 (do na meáin amháin)

Aighneachtaí chuig: pmg@moneywhizz.org (Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cuireadh an seoladh ríomhphoist seo ar bun chun aighneachtaí chuig an nGrúpa a éascú. Cuirfidh an Grúpa na haighneachtaí ar fad san áireamh ach ní bheidh sé in ann freagairt dóibh ceann ar cheann)

Press Release Documents