You are here:

Ráiteas ón nGrúpa Monatóireachta Praghsála (PMG) um Bailiú Dramhaíola Tí.

Gan Athrú ar Chostais na Seirbhísí Bailithe Dramhaíola Tí

21 Samhain 2017
Pléann an Grúpa Monatóireachta Praghsála (PMG) um Bailiú Dramhaíola Tí an chéad dá mhí de shonraí treochta ar chostais bailithe dramhaíola d'úinéirí tí.

Bhunaigh an tAire Comhshaoil, Denis Naughten, an Grúpa Monatóireachta Praghsála um Bailiú Dramhaíola Tí chun monatóireacht a dhéanamh ar chostas leanúnach an bhailithe dramhaíola chónaithe d'úinéirí tí ar fud na hÉireann mar go raibh deireadh á chur leis an struchtúr ráta comhréidh de réir a chéile, de réir chinneadh an Rialtais i Meitheamh 2017.

Comhdhéanamh PMG:

  • Cathaoirleach Frank Conway, saineolaí neamhspleách airgeadais tomhaltóra (QFA)
  • Rannán um Beartas Dramhaíola & Éifeachtúlacht Acmhainne DCCAE;
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil;
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh;
  • Shelfwatch - grúpa neamhspleách monatóireachta praghsála.

Go dtí seo; bhuail an PMG le chéile ar thrí ócáid ar leith:

  • 13 Meán Fómhair 2017
  • 11 Deireadh Fómhair 2017
  • 14 Samhain 2017

Faireachas margaidh

Cuireadh córas an fhaireachais margaidh i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar na praghsanna atá á dtairiscint ag soláthraithí seirbhíse chun araidí a bhailiú agus deireadh á chur le táillí ráta comhréidh de réir a chéile. Tá sonraí á mbailiú gach mí ó bhailitheoirí dramhaíola ar fud na hÉireann.

Struchtúr an fhaireachais

Dheimhnigh an PMG nach bhfuil aon socrú amháin um praghsáil ná aon socrú aonfhoirmeach ar fáil d'úinéirí tí ar fud na hÉireann le haghaidh bhailiú na dramhaíola tí. Mar gheall air seo agus chun na roghanna praghsála a aithint agus a rianú go héifeachtach, tá monatóireacht á déanamh ar 19 gcomhlacht bailithe faoi láthair. Agus na soláthraithe seirbhíse difriúla i gceantair éagsúla á gcur san áireamh, tá monatóireacht ghníomhach á déanamh ar 33 tairiscint seirbhíse.

Mar shampla, táille sheirbhíse móide táille mheáchain an cileagram; táille sheirbhíse móide táille an ardú; táille sheirbhíse lena n-áirítear lamháltas meáchain móide táille bhreismheáchain in aghaidh an chileagraim, agus leaganacha éagsúla eile.

Thaifead an comhlacht monatóireachta dhá mhí de shonraí praghsanna soláthraithe seirbhíse, atá coibhéiseach le treocht míosa (i.e sonraí comparáideacha mí ar mhí).

Luann an PMG nár athraigh mórán sa mhargadh le linn míosa de shonraí treochta.

Leanfaidh an comhlacht ar aghaidh ag tabhairt tuarascála don Ghrúpa ar bhonn míosúil.

CRÍOCH

Cuir fiosrúcháin chuig:
Frank Conway, QFA.
Cathaoirleach, an Grúpa Monatóireachta Praghsála um Bailiú Dramhaíola Tí

Press Release Documents