You are here:

Ráiteas ón Aire ar chríoch chainteanna an Tionóil Saoránach maidir le hAthrú Aeráide

Ráiteas ón Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten TD tar éis chainteanna an Tionóil Saoránach ar 'Conas is féidir leis an Stát ceannaire a dhéanamh d'Éirinn ó thaobh dul i ngleic le hAthrú Aeráide de'

5 Samhain 2017

Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le comhaltaí an Tionóil Saoránach agus lena chathaoirleach Mary Laffoy, agus leis na daoine a rinne aighneachtaí chuig an Tionól, as a bplé, as a gcuid ama agus as a moltaí ar 'Conas is féidir leis an Stát ceannaire a dhéanamh d'Éirinn ó thaobh dul i ngleic le hAthrú Aeráide de.'

Cuirimse, mar Aire Gníomhaithe ar son na hAeráide, agus cuireann an Rialtas trí chéile fáilte roimh obair chomhaltaí an Tionóil Saoránach agus obair na gcainteoirí agus na ndaoine éagsúla eile a bhí ag plé le hathrú aeráide ar feadh dhá dheireadh seachtaine. Déanfaidh mé staidéar córasach cuimsitheach ar na moltaí ach is léir cheana féin ó thorthaí na vótaí tráthnóna inniu go bhfuilimid gníomhach mar náisiún agus réidh le bogadh ar aghaidh ón tsamhail a tháinig anuas chugainn ón Réabhlóid Thionsclaíoch.

Léiríonn na freagraí a bhí 100% i bhfabhar Cheist 6 go sonrach go gcaithfimid riachtanais an bhonneagair fuinnimh, a forbraíodh ar mhaithe leis an tír ar fad, a cheangal le hábhair imní na bpobal inar tógadh é. Tugann tionscadail leictreachais agus fuinnimh atá faoi stiúir an phobail an-deis d'fhás geilleagrach áitiúil.

Ceann de na dúshláin is práinní atá roimh an Rialtas seo is ea dul i ngleic le hathrú aeráide. Tá athrú bunúsach sochaíoch ag teastáil chun dul i ngleic leis go héifeachtach. Teastaíonn acmhainní, athrú marthanach beartais agus rannpháirtíocht leis an tsochaí i gcoitinne. Ní foláir dul i gcomhairle le daoine seachas ordú dóibh. Ní féidir an tsochaí a athrú le deachtráiteas.

Cuirfidh an plé a rinneadh sa Tionól Saoránach agus an 1,200 aighneacht a fuarthas ón bpobal ar an ábhar go mór leis an gclaochlú sochaíoch atá de dhíth.

Maidir le hathrú aeráide, tá gníomh uaillmhianach indéanta. Le go mbeidh Éire ina ceannaire ó thaobh dul i ngleic le hathrú aeráide de, caithfimid dúshlán domhanda na haeráide a thabhairt síos go leibhéal an phobail agus ciallaíonn sé sin go gcaithfidh an Rialtas na huirlisí agus na hacmhainní a chabhróidh leis an athrú chuig geilleagar ísealcharbóin a thabhairt don phobal. I gCáinaisnéis 2018, bhain 30 beart ar a laghad go sonrach le gníomhú ar son an athraithe aeráide, agus bhí éifeachtúlacht fuinnimh ina príomhghné di. Tá éifeachtúlacht fuinnimh agus gníomh aeráide fite fuaite lena chéile. Níos lú fuinnimh a úsáid agus é a úsáid ar bhealach níos éifeachtúla is ea an chaoi is cost-éifeachtúla agus is inrochtana chun dul i ngleic le hathrú aeráide."

Is céad chéim thábhachtach í an chéad Phlean Náisiúnta Maolúcháin reachtúil againn in Éirinn, a foilsíodh i mí Iúil. Tugann sé aghaidh air go bhfuilimid i bhfad siar ón áit ar chóir dúinn a bheith, agus gur dúshlán mór é an t-achar atá le dul againn dul fós. Is plean uile-Rialtais agus cáipéis bheo é seo. Is plean uile-Rialtais é toisc go n-aontaíonn an Rialtas ar fad leis. Tá sé éifeachtach mar go bhfuil airí atá ag plé le talmhaíocht, an timpeallacht thógtha agus le cúrsaí iompair freagrach de réir dlí don Oireachtas as a sholáthar. Téann an plean seo i ngleic leis na dúshláin atá amach romhainn. Ní cáipéis bheo í toisc easpa gníomhartha a bheith inti, ach toisc go gcuirfear le líon agus le hábhar na ngníomhartha sonraithe inti le himeacht ama, in éineacht le cinntí maidir le beartas leanúnach agus acmhainní. Agus, tá an t-am ag breith orainn.

Táim i gceannas ar Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide a chuirfidh feasacht ar bhearta sonracha chun cinn, a d'fhéadfadh daoine a dhéanamh ina ngnáthshaol laethúil chun dul i ngleic le hathrú aeráide. Tá fonn ar leith orm tuairimí an Tionóil a fháil amach ar an gcaoi is fearr chun an pobal i gcoitinne a thabhairt isteach san Idirphlé. Táim ag súil go gcuirfidh sé seo bonn luachmhar fianaise agus smaointe ar fáil a dtarraingeofar orthu. Ní hé na rudaí a dhéanaimid a athrú an t-aon dúshlán amháin atá le sárú againn, caithfimid an chaoi a smaoinímid a athshamhlú agus táim tiomanta don athrú seo a threorú mar chéad Aire Gníomhaithe ar son na hAeráide in Éirinn.

Arís eile, gabhaim buíochas leis na comhaltaí, leis an gCathaoirleach agus leis na cainteoirí as an obair luachmhar a rinne siad don Tionól Saoránach agus as cabhrú le hÉirinn gluaiseacht chuig ról ceannaireachta chun dul i ngleic leis an dúshlán domhanda a bhaineann le hathrú aeráide.

Críoch

Press Release Documents