You are here:

Ráiteas ón Aire Cumarsáide Denis Naughten T.D. tar éis do eir tarraingt siar ó Phróiseas Soláthair an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda

31 Eanáir 2018

Is príomhthosaíocht don Rialtas é Próiseas Soláthair an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda agus tá sé á bhainistiú go dian ag Sainfhoireann Soláthair um Leathanbhanda Náisiúnta i mo Roinn.

Tar éis rannpháirtíocht chuimsitheach le tairgeoirí trí phróiseas idirphlé iomaíoch, chuir dhá thairgeoir a réitigh mhionsonraithe isteach i Meán Fómhair 2017 agus a dtograí chun riachtanais chonarthacha an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda a bhaint amach á leagan amach acu. Fuair gach tairgeoir aiseolas cuimsitheach ar a n-aighneachtaí ón bhFoireann Soláthair um Leathanbhanda Ardluais le roinnt seachtainí anuas agus tugadh breac-chuntas ar na réimsí a d'fhéadfaí a fheabhsú agus inar aimsíodh ábhar imní. Mhol an Fhoireann Soláthair gurb é inniu (31 Eanáir) an lá deireanach a d'fhéadadh tairgeoirí aon cheist eile a lua a gcaithfear dul i ngleic leis i ndréachtchonradh an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda. Nuair a fuarthas na ceisteanna seo, bhí Foireann Soláthair an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda réidh leis na ceisteanna a phlé agus aon leasú cuí ar na doiciméid tairisceana a dhéanamh ach na buncheisteanna a luadh a chur san áireamh agus a chinntiú gur coinníodh an rialachas agus na rialuithe ríthábhachtacha a theastaíonn chun airgead an cháiníocóra a chosaint.

Chuir mo Roinn tairgeoirí ar an eolas go raibh sé i gceist aici cuireadh a eisiúint tairiscintí deireanacha a chur isteach sna seachtainí atá amach romhainn nuair a tugadh na leasuithe seo chun críche agus nuair a comhaontaíodh iad. Léireodh sé seo go bhfuil an próiseas tar éis dul ar aghaidh go dtí an chéim dheireanach.

Chuir tairgeoir amháin, Eircom Limited (eir), in iúl do mo Roinn go bhfuil sé ag tarraingt siar as an bpróiseas soláthair. Tuigim go bhfuil ceisteanna 'tráchtála, rialála agus rialachais' taobh thiar den chinneadh sin. I ndeireadh na dála, is ceist tráchtála é an cinneadh seo do eir. Seoladh próiseas soláthair an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda i mí na Nollag 2015 agus ghlac eir páirt ghníomhach sa phróiseas ó shin i leith. Chuir an chuideachta a lán ama agus acmhainní isteach sa phróiseas agus is mór an trua gur tharraing eir siar as an bpróiseas ag an bpointe seo.

Tá leathanbhanda ardluais, snáithín chomh fada leis an mbaile (FTTH) den chuid is mó, á chur ar fáil ag eir faoi láthair do bhreis is 300,000 áitreabh i gceantair thuaithe na hÉireann. Tá an feidhmiú céimneach seo faoi réir comhaontú ceangailteach, inar gheall eir go dtógfaí bonneagar leathanbhanda ardluais chun freastal ar an 300,000 áitreabh sin. D'athdhearbhaigh eir go bhfuil siad tiomanta don infheistíocht tráchtála sin agus dá n-infheistíocht leanúnach i leathanbhanda ar fud na tíre agus cuirim fáilte roimhe seo.

D'athdhearbhaigh an tairgeoir eile sa phróiseas soláthair, an cuibhreannas ina bhfuil Granahan McCourt, enet, SSE, John Laing Group plc, a thiomantas do chríoch rathúil phróiseas an Phlean Náisiúnta Leathanbhanda.
Leanfaidh mo Roinn ar aghaidh ag dul i dteagmháil leis na páirtithe leasmhara ábhartha le cinntiú go mbainfear sprioc an Rialtais maidir le leathanbhanda ardchaighdeáin, ardluais a chur ar fáil do gach áitreabh in Éirinn amach chomh luath agus is féidir. Nuair a chuirtear deireadh sásúil leis an bpróiseas soláthair don Rialtas, bronnfar conradh agus cuirfear tús le feidhmiú céimneach an líonra.

Críoch

Press Release Documents