You are here:

Ráiteas an Aire Bruton agus an Aire Canney ar Bhord na Móna

 

Dúirt an tAire Bruton

Tá sé mar thosaíocht ag an rialtas cúnamh a thabhairt do Bhord na Móna, do na hoibrithe agus do mhuintir an réigiúin uile agus an t-aistriú á dhéanamh ó bhreoslaí iontaise go samhail ghnó níos inbhuanaithe, níos athléimní trínar féidir poist a chinntiú agus a shlánú san fhadtéarma do cheantar Lár Tíre.

 

"Dhírigh Buiséad 2020 go mór ar chúnamh a thabhairt dóibh siúd is mó ar a mbeidh tionchar ag freagairt ghéaraithe na hÉireann ar an gcur isteach ar an aeráid. Infheisteoidh an rialtas €31m i roinnt tionscnaimh thábhahtacha: €6 mhilliún i gCiste um Aistriú Cóir chun scileanna nua a theagasc d'oibrithe agus le haghaidh forbairt phobail; €5 mhilliún le haghaidh athchóiriú portaigh agus athshlánú portach nach le Bord na Móna iad, agus €20 milliún chun samhail nua a chur i bhfeidhm le haghaidh uasghráduithe grúpthithíochta i Lár Tíre.

 

"Féadfar suas le 500 post nua, díreach agus indíreach, i Lár Tíre a sholáthar mar thoradh ar na bearta díreacha i dtaca le portaigh agus aisfheistithe. Beidh moltaí agam roimh i bhfad maidir le Coimisinéir um Aistriú Cóir a chomhordnóidh obair idir páirtithe leasmhara sa réigiún agus an rialtas lárnach. Beidh na bearta seo mar chuid de phlean an Rialtais um aistriú cóir agus díreoidh siad go sonrach ar an dóigh is fearr ar féidir leis an Stát cúnamh a thabhairt do mhuintir Lár Tíre.

 

"Aithníonn an rialtas an ról lárnach a bheidh ag Bord na Móna san aistriú, agus fáiltíonn sé roimh an eolas is deireanaí a cuireadh ar fáil inniu faoi Straitéis Donn go Glas an eagrais agus faoin dul chun cinn atá á dhéanamh chun deiseanna gnó is inbhuanaithe a fhorbairt. Beidh tionchar an-dearfach ag an mbeart atá ag Bord na Móna portaigh a athshlánú, lena n-áirítear laghdú ar astaíochtaí carbóin agus méadú ar cheapadh carbóin thar am.

 

"Fáiltím fosta roimh an bhfógra go bhfuiltear i ndiaidh theacht ar chomhaontú idir Bord na Móna agus an BSL maidir le móin a sholáthar don dá stáisiún cumhachta i Lár Tíre, in iarthar Uíbh Fhailí agus i gceantar Loch Rí suas go deireadh 2020, agus go mbeidh teagmháil idir Bord na Móna agus na hoibrithe á héascú tríd an gComh-Chomhairle um Chaidreamh Tionsclaíoch (a bunaíodh faoi choimirce an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre)."

 

Dúirt an tAire Stáit Canney:

 

"Mar gheall ar an infheistíocht seo, tá todhchaí níos inbhuanaithe le haghaidh Bhord na Móna agus deiseanna fostaíochta san fhadtéarma do na hoibrithe agus do phobal is leithne cheantar Lár Tíre á cinntiú agus á slánú. Fáiltim roimh chur i bhfeidhm straitéis Bhord na Móna maidir lena bheith ag aistriú ó bhreoslaí iontaise. Is léiriú é ar ghealltanas leanúnach an rialtais i dtaca le haistriú cóir, atá mar chroílár Phlean an rialtais um Ghníomhú ar son na hAeráide."

 

Tá an tAire Bruton i ndiaidh casadh leis na daoine agus leis na heagrais seo a leanas: Príomhfheidhmeannach BSL, Príomhfheidhmeannach Bhord na Móna, ionadaithe poiblí, stiúrthóirí oibrí Bhord na Móna, Foireann Aistrithe Réigiúnach Lár Tíre agus an Fóram Réigiúnach um Scileanna. Tá sé i ndiaidh bualadh freisin le hionadaithe ar Chomhdháil na gCeardchumann, le Grúpa Ceardchumann Bhord na Móna agus leis an gCoimisiún Eorpach. Ceapfaidh an rialtas Coimisinéir um Aistriú Cóir gan mhoill agus oibreoidh sé i gcomhar leis na páirtithe leasmhara uile chun freagairt chuimsitheach don réigiún a fhorbairt.

 

Tuilleadh eolais

 

Tá roinnt sraitheanna le freagairt an rialtais i Lár Tíre: 

·         Éagsúlú Bord na Móna

·         Athchóiriú luasghéaraithe portach ag Bord na Móna

·         Athchóiriú portaigh is leithne maidir le portaigh nach le Bord na Móna iad

·         Tionscnamh aisfheistithe ceantarbhunaithe

·         Tionscnaimh spriocdhírithe eile le haghaidh forbairt réigiúnach

 

Bearta i mBuiséad 2020

 

·         Ciste €6m um Aistriú Cóir dírithe ar Lár Tíre. Tacóidh an maoiniú seo le scileanna nua a theagasc d'oibrithe agus athoiliúint a chur ar fáil dóibh agus cuideoidh sé le pobail áitiúla agus le gnónna i lár tíre leasuithe a dhéanamh i dtaca leis an aistriú go cleachtais atá íseal ar charbón. Rachfar i mbun comhairliúcháin an athuair leis na heagrais atá i Lár Tíre, an Fhoireann Aistrithe Lár Tíre san áireamh, maidir le caitheamh an mhaoinithe.  

 

·         €5m le haghaidh athchóiriú agus athshlánú portach trína ndéanfar athchóiriú ar phortaigh go mbeidh na gnáthóga nádúrtha i réim arís agus chun go mbeidh siad mar thurnaimh a shúnn carbón. Tacóidh an clár seo leis an Seirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra 1,800 heicteár de phortaigh a athchóiriú i seacht gcontae – an toradh a bheidh air seo go stóráilfear 28m tonna carbóin sna 5 bliana atá romhainn. Cruthófar 70 post i mbliain a haon, agus cruthófar 100 post san iomlán de réir mar a thiocfaidh forbairt ar an gclár.

 

·         €20m chun samhail nua a chur i bhfeidhm maidir le huasghráduithe ar ghrúpthithíocht le chéile, faoi mar atá leagtha amach sa Phlean um Ghníomhú ar son na hAeráide. Beidh an maoiniú seo dírithe ar Lár Tíre agus tacóidh sé le tuairim is 400 post go díreach agus go hindíreach, agus déanfar uasghrádú suntasach leis ar an stoc sóisialta sa réigiún in 2020.

 

·         Coimisinéir um Aistriú Cóir a cheapadh: Beidh an Coimisinéir i dteagmháil leis na páirtithe leasmhara go léir i Lár Tíre, ina measc Bord na Móna, Foireann Aistrithe Réigiúnach Lár Tíre agus an Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíochta agus Shóisialta. Beidh an ceapachán seo mar chuid de phlean an rialtais um aistriú cóir, a bhfuil Roinn an Taoisigh i bhfeighil air faoi láthair.

 

Chinntigh an tAire Bruton go mbeidh Lár Tíre san áireamh san Ardán le haghaidh Réigiúin Atá Dian ar Ghual agus ar Fhoirmeacha Eile Carbóin agus Atá i mBéal Aistrithe. Bíonn an tArdán seo ag tacú le réigiún a dtéann beartais aeráide i bhfeidhm orthu. Trí bhallraíocht san Ardán, beidh tacaíocht ar fáil don Réigiún Lár Tíre ó Fhoireann Tíre ar leith, ar a mbeidh saineolaithe an Choimisiúin, a chuideoidh le forbairt straitéisí agus tionscadal don réigiún a dhíreoidh go háirithe ar na dúshláin fostaíochta a bheidh le sárú ag oibrithe a rachaidh dícharbónú i bhfeidhm orthu. Cuideoidh an Fhoireann freisin chun deiseanna fóirsteanacha maoinithe de chuid an Aontais Eorpaigh a aimsiú le haghaidh mhuintir Lár Tíre.​


Press Release Documents