You are here:

Gnólachtaí beaga ag tnúth le méadú 15% ar an líon post

 

Baile Átha Cliath, Dé hAoine, an 14 Lúnasa 2015

 

Tá breis agus 70% de na gnólachtaí beaga a ghlac páirt i Scéim Dearbhán Trádála ar Líne an Rialtais ag tnúth le tuilleadh ball foirne a earcú, dar le suirbhé atá foilsithe ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. Tá sé réamh-mheasta ag na gnóthaí beaga atá ag tnúth le hoibrithe breise a fhostú go gcruthófar 15% post sa bhreis, ar an meán.

 

Dar leis an tuairisc Growing Small Businesses Through Online Trade, bíonn méadú 85% freisin ar líon na gceisteanna ó chustaiméirí agus méadú 21% ar an meán ar dhíolacháin ag gnólachtaí beaga a thosaíonn ag trádáil ar líne nó a fhorbraíonn an láithreacht atá acu cheana féin ar líne.

 

Sheol an Rialtas Scéim na nDearbhán Trádála ar Líne in 2014 le cur le líon na ngnólachtaí beaga atá ag baint leasa as an ngeilleagar digiteach, atá i mbéal fáis. Bíonn deontas ar fiú suas le €2,500 é ar fáil do ghnólachtaí beaga – faoi réir maoiniú meaitseála – agus bíonn oiliúint, meantóireacht agus tacaíocht líonraithe ar fáil freisin le cuidiú leo a gcumas trádála ar líne a fhorbairt.

 

Arsa an tAire Cumarsáide, Alex White, "Is léir go bhfuil tacaíocht an Rialtais don trádáil ar líne ag imirt tionchair ar líon na bpost agus ar chúrsaí eacnamaíochta in Éirinn. Léiríonn an suirbhé seo go bhfuil seacht ngnólacht as gach deich gcinn a fhaigheann tacaíocht tríd an scéim seo ag súil le baill nua foirne a fhostú agus gur dócha go gcruthófar 1.4 post nua, ar an meán, in aghaidh an chomhlachta. Is ionann é sin agus méadú beagnach 15% ar an meán, óir fostaíonn gach gnólacht a ghlac páirt sa suirbhé níos lú ná deichniúr ball foirne."

 

Ghlac 225 comhlacht a fuair Dearbháin Trádála ar Líne páirt sa suirbhé. Seo a leanas na torthaí:

 

 • Tháinig méadú ar líon na gceisteanna ó chustaiméirí ag 85% de na gnólachtaí
 • As measc na ngnólachtaí a ghlac páirt sa suirbhé, chuir siad in iúl gur tháinig méadú 21% ar an meán ar a gcuid díolachán
 • Bhí 71% acu ag tnúth le baill nua foirne a earcú le plé leis an ngnó nua
 • Bhíothas ag tnúth le 1.4 post ar an meán in aghaidh an ghnólachta a chruthú (i ngnólachtaí a fhostaíonn deichniúr nó níos lú)
 • Bhí spéis léirithe ag custaiméirí agus ag custaiméirí ionchasacha as margaí nua thar sáile in 40% de na gnólachtaí
 • Dúirt 60% acu gur gnó breise a bhí sa ghnó nua agus nach amhlaidh go raibh sé tagtha in áit na ndíolachán a bhí acu cheana féin
 • Bhí 99% acu den tuairim go méadódh ar an tábhacht a bhaineann lena ngnó ar líne
 • Dúirt 80% acu gur chuidigh an próiseas iomaíoch iarratais leo ina gcuid pleanála straitéisí dá ngnó.

  Caitheann tomhaltóirí na hÉireann chóir a bheith €700,000 ar líne in aghaidh na huaire. Arsa an tAire White: "Táimid ag iarraidh go bhfaighidh fiontair bheaga agus mheánmhéide na hÉireann sciar maith den ghnó sin, agus tugann Scéim na nDearbhán Trádála ar Líne deis iontach do mhiondíoltóirí na hÉireann cur lena ndíolacháin agus lena n-easpórtálacha trí mhargaíocht níos éifeachtúla a dhéanamh ar a n-earraí agus ar a seirbhísí. Tá an méadú meánach 21% cúig oiread an ráta fáis sa chuid eile den gheilleagar. Léiríonn sé sin gur féidir le gnólachtaí beaga nach bhfuil ach acmhainní teoranta acu torthaí den scoth a bhaint trí infheistíocht a dhéanamh i dtrádáil ar líne.  Ní haon ábhar iontais é mar sin go gcreideann gnólachtaí a théann i mbun trádáil ar líne go n-éireoidh a ngnó idirlín níos tábhachtaí dóibh le himeacht ama."

   

  Forbraíodh an scéim mar chomhpháirtíocht idir an Roinn Cumarsáide agus an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Is iad na hOifigí Fiontair Áitiúla a riarann an scéim.

   

  CRÍOCH

   

  Nótaí d'Eagarthóirí

   

  Léigh an suirbhé anseo: Growing Small Businesses Through Online Trade.

  Táthar ag tuar go bhfásfaidh an geilleagar digiteach go dtí thart ar €21 billiún faoin mbliain 2020. Meastar go gcaitheann tomhaltóirí na hÉireann €700,000 in aghaidh na huaire ar líne, 365 lá na bliana. Caitear suas le 70% de sin thar sáile, agus níl na hacmhainní ach ag níos lú ná gnólacht amháin as gach ceithre cinn in Éirinn gnó a dhéanamh ar líne. Ní féidir leo dul san iomaíocht sa mhargadh idirnáisiúnta ach oiread, áit a mheastar a mbíonn 3 billiún duine ag ceannach ar líne. 

  Baineann 5% d'olltáirgeacht intíre (GDP) na hÉireann leis an ngeilleagar digiteach, agus tá méadú 20% ag teacht ar an bhfigiúr sin gach bliain. Tá sé go suntasach níos airde ná ráta foriomlán an fháis eacnamaíoch.

  Tugadh isteach Scéim Dearbhán Trádála ar Líne an Rialtais agus reáchtáladh í ar bhonn píolótach faoi Phlean Gníomhaíochta 2013 do Phoist. Cuireadh an scéim i bhfeidhm go náisiúnta faoi Phlean Gníomhaíochta 2014. Tá an scéim ar na príomhghníomhaíochta i sraith an ghnó sa Straitéis Náisiúnta Dhigiteach a foilsíodh i mí Iúil 2013.

  Is é is aidhm le Scéim na nDearbhán Trádála ar Líne 2,000 gnólacht beag traidisiúnta Éireannach breise a chur i mbun trádála ar líne faoi dheireadh 2015.

  Bíonn deontais ar fiú suas le €2,500 iad (faoi réir maoiniú meaitseála), oiliúint, meantóireacht agus tacaíocht líonraithe á dtairiscint tríd an scéim do ghnólachtaí beaga le cuidiú leo a gcumas trádála ar líne a fhorbairt. Faightear iarratais don scéim ó réimse leathan earnálacha, miondíol, déantúsaíocht, bia agus seirbhísí proifisiúnta ina measc. 

  Is maith an tionchar a bhí ag an scéim go dtí seo agus is eiseamláir í de chomhpháirtíocht éifeachtach idir an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Fiontraíocht Éireann agus Líonra na nOifigí Fiontair Áitiúla. Is iad na 31 Oifig Fiontair Áitiúil a dháileann na dearbháin, agus is iad a chuireann oiliúint, meantóireacht agus tacaíocht líonraithe ar fáil do na gnólachtaí atá i gceist.

   

  Tá tuilleadh eolais le fáil ar www.localenterprise.ie

   

Press Release Documents