You are here:

Críochnaíodh an seimineár chun iniúchadh a dhéanamh ar Líonra Gáis Nádúrtha na hÉireann a leathnú go dtí bailte faoin tuath – an tAire Denis Naughten T.D.

15 Eanáir 2018

Cuireadh seimineár a thionóil an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, chun athbhreithniú a dhéanamh ar na critéir a bhaineann le bailte tuaithe a nascadh leis an ngreille gáis nádúrtha i gcrích.

Scrúdaigh an seimineár, ar choimisiúnaigh an tAire é, na costais eacnamaíochta níos leithne agus ar na buntáistí a bhaineann le síntí poitéinsiúla ar líonra gáis nádúrtha na hÉireann. I dteannta an tseimineáir seo, chuir an tAire fáilte roimh an deimhniú gur lorg Líonraí Gáis Éireann tairiscintí ar phíblíne nua gháis a thógáil ó Bhaile Átha Luain go dtí tionscadal Centre Parcs i mBaile Uí Mhatháin.

"D'fhéadfaí an phíblíne go dtí an Longfort a leathnú a thuilleadh sna blianta beaga atá romhainn má thógtar an phíblíne atá 21 ciliméadar ar fad ó Bhaile Átha Luain go dtí Baile Uí Mhatháin agus d'fhéadfaí í a leathnú go dtí bailte áitiúla eile freisin," a dúirt an tAire Naughten.

Dúirt an tAire Naughten freisin "gur chóir an líonra a fhorbairt go ginearálta faoin tuath chun gás nádúrtha a chur ar fáil don oiread ceantar agus is féidir, nuair atá sé tíosach agus éifeachtúil é a dhéanamh. Caithfear an cúnamh a d'fhéadfadh síntí líonra a thabhairt d'fhorbairt réigiúnach agus tuaithe a scrúdú agus déanfaidh an Staidéar amhlaidh."

Déanfaidh an Staidéar iniúchadh ar na leasanna féideartha a d'fhéadfadh dícharbónú, caighdeán an aeir, aeráid agus astaíochtaí a bhaint as síntí líonra.

Is ceist tráchtála do Líonraí Gáis Éireann é aon síneadh a dhéantar agus tá sé de dhualgas orthu córas a fhorbairt ar bhealach atá tíosach agus éifeachtúil faoi na hAchtanna Gáis.

Dúirt an tAire Naughten freisin: "Caithfear critéir áirithe eacnamaíochta a shásamh, le cinntiú go bhforchúitítear costais na nasc nua leis an líonra trí fhíor-ídiú an gháis agus na taraifí a bhaineann leo, ionas nach mbeidh costas na síntí ródhaor ar an ngnáth-thomhaltóir gáis. I Meán Fómhair seo caite choimisiúnaigh mé staidéar, atá á dhéanamh ag KPMG, agus tá an obair sin faoi lán seoil. Tabharfaidh an Staidéar cúnamh tábhachtach anailíseach d'fhorbairt beartais amach anseo."

Dúirt an tAire Naughten freisin: "Anailís theicniúil atá sa Staidéar seo agus ós rud é gurb é an chéad ghníomh dá leithéid in Éirinn é, chuir seimineár an lae inniu faisnéis ar an staidéar ar fáil do na príomhpháirtithe leasmhara. I measc cuid de na grúpaí a d'fhreastail ar an seimineár bhí údaráis áitiúla, comhlachais tráchtála, soláthraithe fuinnimh, Coimisiún Forbartha an Iarthair agus Energy Ireland. Dhírigh an seimineár ar na bealaí atá againn chun gás nádúrtha a sholáthar do níos mó bailte, go háirithe sa Lár Tíre agus in Iarthar na hÉireann," a dúirt an tAire Denis Naughten mar fhocal scoir.

Is é seo an chéad staidéar dá leithéid atá á dhéanamh in Éirinn, agus scrúdóidh sé tosca áirithe, cosúil leis an gcúnamh a d'fhéadfadh síntí líonra a thabhairt d'fhorbairt réigiúnach agus tuaithe, agus na leasanna féideartha a d'fhéadfadh dícharbónú, caighdeán an aeir, aeráid agus astaíochtaí a bhaint as síntí líonra. Anailís theicniúil atá sa staidéar seo agus ní scrúdóidh sé bailte ná réigiúin ar leith. Cabhróidh an staidéar le lucht déanta beartas cinntí níos fearr a dhéanamh maidir leis na chéad chéimeanna eile de roghanna beartais atá le meas, comhairliúchán san áireamh – más cuí – tar éis é a chur i gcrích agus a thorthaí a mheas.

Críochnófar staidéar deireanach KPMG agus an anailís theicniúil roimh dheireadh mhí Feabhra 2018.

CRÍOCH

Press Release Documents