You are here:

Praghsanna bailithe dramhaíola cónaithe cobhsaí i gcónaí i mí Mheán Fómhair

18 Deireadh Fómhair, 2019​

Sonraí Mheán Fómhair 2019 – Bhí an costas as dramhaíl tí cónaithe a bhailiú iontach cobhsaí ar fad i mí Mheán Fómhair. Go deimhin, bhí leibhéal an leasaithe praghsanna sna gnólachtaí uile a ndearnadh faireachán orthu ar na rátaí is ísle ó tosaíodh ar fhaireachán a dhéanamh ar phraghsanna.

Tá an tátal seo bunaithe ar an anailís is déanaí atá déanta ag an nGrúpa Faireacháin Praghsanna, a bhíonn ag déanamh faireacháin go gníomhach ar 26 soláthróir seirbhísí ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht éagsúla i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin.

 

Tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíola cónaithe casta  

Tairgeann cuid mhaith de na gnólachtaí bailithe dramhaíola a ndearnadh faireachán orthu pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola dá gcustaiméirí. Fágann sé sin go bhfuil i bhfad níos mó pacáistí bailithe dramhaíola ann ná gnólachtaí.

 

I mí Mheán Fómhair, 49 líon iomlán na bpacáistí bailithe dramhaíola a cláraíodh, is é sin an líon céanna a cláraíodh mí roimhe sin (tá briseadh síos iomlán ar na seirbhísí uile a thairgtear le fáil sa tuarascáil seo).

 

Le linn an fheachtais rúnghlaonna i mí Mheán Fómhair, níor tháinig athrú ar bith ar líon iomlán na bpacáistí praghsála – 8 gcinn – le hais na míosa roimhe sin. Ar na pacáistí praghsála atá ar fáil tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile (tá liosta iomlán na samhlacha praghsála le fáil sa tuarascáil seo, sa chuid ina bhfuil an anailís ar shonraí).

 

 

Athruithe ar phraghsanna

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i mí Mheán Fómhair:

  1. Soláthróir Seirbhísí – D'ísligh sé an táille bhreise in aghaidh an kg i dtaca leis an araid dramhaíola ó €0.23 to €0.20 - (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan bhreise os cionn an lamháltais)
  2. Soláthróir Seirbhísí – D'ísligh sé an táille sheirbhíse ó €15.00 go €10.50 – (táille sheirbhíse móide táille mheáchain in aghaidh an kg).
  3. Soláthróir Seirbhísí – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €10.50 go €13.50 - (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide)
  4. Soláthróir Seirbhísí F – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €25.80 go €27.83 - (táille sheirbhíse móide táille bhanda meáchain).
  5. Soláthróir Seirbhísí – D'ardaigh sé an táille sheirbhíse ó €4.40 go €4.95 (táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide móide táille in aghaidh an kg bhreise).

 

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Mar a tugadh faoi deara san fheachtas rúnghlaonna i mí Lúnasa, is beag deacracht a bhí ann i mí Mheán Fómhair freisin maidir le heolas ginearálta a fháil faoi phraghsanna ó na cuideachtaí a ndearnadh faireachán orthu, bíodh sin ar an nguthán nó ar shuíomhanna gréasáin na gcuideachtaí.

 

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, a fháil amach cé mhéad de luainiú atá i gceist. Is le rúnsiopadóireacht i gcion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola a dhéantar an méid sin. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna ach i gcuid den mhargadh agus ní sa mhargadh iomlán. 

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

  • An Rannóg um an Beartais Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
  • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
  • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách ar thomhaltóirí.

 

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile sé huaire is fiche: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir 2019, 12 Feabhra, 14 Márta, 9 Aibreán, 14 Bealtaine, 11 Meitheamh, 9 Iúil, 20 Lúnasa 2019, 10 Meán Fómhair agus 8 Deireadh Fomhair.  

 

Tá an anailís ar phraghsanna mhí Mheán Fómhair le fáil anseo.

 

CRÍOCH

Cuirtear aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir le daoine eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaithe as bailiú dramhaíola cónaithe a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad. 

Press Release Documents