You are here:

Fanann costais bhailithe dramhaíola cónaithe seasmhach i nDeireadh Fómhair

Sonraí Dheireadh Fómhair 2019 – I measc na ngnólachtaí bailithe dramhaíola cónaithe a ndearna an Grúpa Monatóireachta Praghsála (GMP) monatóireacht ghníomhach orthu, léiríodh ceann de na rátaí athraithe praghsanna is ísle i rith mhí Dheireadh Fómhair ná ag aon phointe ó thosaigh an tsraith seo.

 

Tá na sonraí praghais i mí Dheireadh Fómhair bunaithe ar anailís a rinneadh i measc roinnt gnólachtaí bailithe dramhaíola cónaithe. Cuimsíonn sé seo 19 gcuideachta aonair, le roinnt gnólachtaí ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin. Déantar monatóireacht ar 26 margadh ar an iomlán. 

 

Tá tírdhreach praghsála an bhailithe dramhaíola cónaithe casta

Tairgeann go leor de na gnólachtaí bailithe dramhaíola roinnt pacáistí bailithe dramhaíola dá gcustaiméirí. Ciallaíonn sé seo go bhfuil i bhfad níos mó pacáistí bailithe dramhaíola ná gnólachtaí.

 

Ní raibh aon athrú ar líon iomlán na bpacáistí praghais – tá 8 bpacáiste ann faoi láthair. I measc na samplaí de phacáistí praghsanna tá: Muirear seirbhíse móide an muirear meáchain kg; E-chlib agus roghanna eile (tá liosta iomlán de na pacáistí praghsála uile ionchorpraithe leis an tuarascáil seo faoin anailís sonraí).  Ba é 48 líon iomlán na bpacáistí praghais bailithe dramhaíola ar fud na ngnólachtaí ar fad a ndearnadh monatóireacht orthu, laghdú ceann amháin ón mí roimhe sin (tá miondealú iomlán ar na tairiscintí seirbhíse go léir san áireamh i gcuid sonraí na tuarascála seo).

 

 

Nuair a d'athraigh praghsanna

Seo a leanas na héagsúlachtaí praghais i mí Dheireadh Fómhair:

 

  1. Soláthraí Seirbhíse N – Méadaíodh an muirear seirbhíse míosúil ó €24.50 go €25 - (Muirear seirbhíse lena n-áirítear liúntas meáchain móide muirear KG ar mheáchan os cionn an liúntais)
  2. Soláthraí Seirbhíse C – Laghdaíodh an muirear dramhaíola KG ó €0.35 go €0.33 ar dhramhaíl agus laghdaíodh an muirear múirín ó €0.21 go €0.19 – (Muirear Seirbhíse móide an Muirear Meáchain KG).
  3. Soláthraí Seirbhíse F – Laghdaíodh an muirear seirbhíse ó €27.83 go €26.00 - (Muirear Seirbhíse móide Muirear Banda Meáchain).

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Le linn an fheachtais monatóireachta praghsanna i mí Dheireadh Fómhair, ní raibh aon fhadhbanna suntasacha ann maidir leis an eolas faoi phraghsanna a fháil ó ghnólachtaí. Mar sin féin, de réir mar a tharlaíonn ó am go ham, ba chóir a thabhairt faoi deara go mb'fhéidir nach mbeidh roinnt ball foirne a chuirtear ag obair ag freagairt fón agus ceisteanna praghsála go hiomlán eolach ar na praghsanna sin. Ar ócáidí eile, is féidir le suíomhanna gréasáin a bheith beagán deacair le nascleanúint a dhéanamh orthu ach go ginearálta, is cosúil go bhfuil gnólachtaí ag déanamh gach iarracht chun tús áite a thabhairt don dea-chumarsáid. 

 

Fachtóirí praghais / costais eile

Tá sé tábhachtach go bhfuil daoine den phobal ar an eolas faoi na rialacha a bhaineann le bailiú dramhaíola mar is féidir, i gcásanna áirithe, tionchar costais a bheith acu. Mar shampla, tá sé de cheart ag gnólachtaí bailithe dramhaíola pionóis a ghearradh ar úsáideoirí seirbhíse i gcás go dteipeann orthu, cuir i gcás, dramhaíl athchúrsála a choinneáil scaoilte nuair a chuirtear sna haraidí athchúrsála é. Mar shampla, má chuirtear dramhaíl pháipéir i málaí páipéir agus ansin isteach in araid athchúrsála, féadann sin téarmaí seirbhíse a shárú a bhféadfaidh gnólachtaí bailithe dramhaíola gníomh a thionscnamh ina aghaidh. Ar an mbonn seo, maidir le hábhar athchúrsála agus a bhailiú, tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil úsáideoirí cónaithe eolach ar na riachtanais atá leagtha amach ag a ngnólacht bailithe dramhaíola.

 

An fáth go bhfuil faisnéis gan ainm

Is é cuspóir an Ghrúpa Monatóireachta Praghsála é a bhunú agus a rianú an bhfuil na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí ag athrú agus má tá, cé mhéad. Déanann sé é seo trí chur chuige rúnsiopadóireachta a úsáid i leith cuid de na gnólachtaí bailithe dramhaíola ceadúnaithe. Mar sin féin, ós rud é nach ndéantar monatóireacht ar phraghsanna ar bhonn an mhargaidh uile, níl sé in ann ainmneacha na ngnólachtaí sin a ndéantar monatóireacht ghníomhach orthu a fhoilsiú. 

 

Comhdhéanamh an GMP

Cuimsíonn an grúpa ionadaithe ó:

·         An Rannán um Beartas Dramhaíola & Éifeachtúlacht Acmhainní,

·         Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,

·         Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh,

·         Shelfwatch – grúpa neamhspleách monatóireachta praghsanna agus

·         Frank Conway, (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách ar thomhaltóirí.

 

Go dtí seo, bhuail an Grúpa Monatóireachta Praghsála le chéile seacht n-uaire is fiche ar leith: an 13 Meán Fómhair 2017, an 11 Deireadh Fómhair, an 14 Samhain, an 12 Nollaig, an 9 Eanáir 2018, an 13 Feabhra, an 13 Márta, an 10 Aibreán, an 14 Bealtaine, an 20 Meitheamh, an 17 Iúil, an 14 Lúnasa, an 11 Meán Fómhair, an 16 Deireadh Fómhair, an 14 Samhain, an 11 Nollaig 2018, an 15 Eanáir 2019, an 12 Feabhra, an 14 Márta, an 9 Aibreán, an 14 Bealtaine, an 11 Meitheamh, an 9 Iúil, an 20 Lúnasa 2019, an 10 Meán Fómhair 2019, an 8 Deireadh Fómhair 2019 agus an 12 Samhain 2019. 

Is féidir tuairisc a fháil anseo https://tinyurl.com/rc8cqt4

 ​

CRÍOCH

Aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cuireadh an ríomhphost seo i bhfeidhm chun faisnéis praghsanna ábhartha a chur faoi bhráid an Ghrúpa. Déanfaidh an Grúpa machnamh ar gach aighneacht ar féidir leis cabhrú leis maidir le praghsanna a íocann úsáideoirí cónaithe as bailiú dramhaíola cónaithe. Ar an drochuair, níl an Grúpa in ann freagra a thabhairt ar aighneachtaí aonair ag an am seo.

Press Release Documents