You are here:

Costais bailithe dramhaíola tí seasmhach go ginearálta i mí na Samhna

20 Nollaig 2019 

Sonraí Samhain 2019 – Bhí méadú le sonrú sa ráta coigeartaithe praghsanna i mí na Samhna i gcomparáid le mí Dheireadh Fómhair i gcás gnólachtaí bailithe dramhaíola tí a ndearna an Grúpa Monatóireachta Praghsanna monatóireacht ghníomhach orthu. 

 

Bunaítear sonraí praghsanna do mhí na Samhna ar anailís a rinneadh ar ghnólachtaí bailithe dramhaíola tí ag a bhfuil ceadúnas. Cuimsíonn sé seo 19 cuideachta aonair agus roinnt gnólachtaí Atá ag feidhmiú i níos mó ná limistéar amháin. Déantar monatóireacht ar 26 margadh ar an iomlán. 

 

Tá an tírdhreach praghsála do dhramhaíl tí a bhailiú casta

Cuireann go leor de na gnólachtaí bailithe dramhaíola pacáistí éagsúla bailiúcháin dramhaíola ar fáil dá gcustaiméirí. Ciallaíonn sin go bhfuil i bhfad níos mó pacáistí bailithe dramhaíola ann ná gnólachtaí.

 

Ní raibh aon athrú ar líon iomlán na bpacáistí praghais a bhfuil 8 gcinn acu ann. Áirítear iad seo a leanas le samplaí de na pacáistí praghais: Muirear seirbhíse móide an muirear meáchain in aghaidh kg; R-chlib agus roghanna eile (tá liosta iomlán de na pacáistí praghais sa tuarascáil seo faoin anailís sonraí).  Is é 50 líon iomlán na bpacáistí praghais do sheirbhísí bailithe dramhaíola i measc na ngnólachtaí go léir ar a ndearnadh monatóireacht, is ionann sin agus méadú de dhá phacáiste ón mí roimhe sin. Tagann ceann amháin díobh ó sholáthróir a chuireadh pacáiste praghais ar fáil sa chatagóir Muirear Seirbhíse móide Muirear do gach uair a ardaítear bosca bruscair ach nár chuir an pacáiste sin ar fáil i bhfeachtas Dheireadh Fómhair. Tháinig an gnólacht ar ais i mí na Samhna ag lua praghsanna níos airde ná an méid a bhí i gceist dhá mhí roimhe sin. I measc na soláthróirí go léir, bhí méaduithe éagsúla praghais le sonrú ach tháinig laghdú ar nach mór an méid céanna pacáistí (tá miondealú iomlán ar gach tairiscint seirbhíse sa tuarascáil seo sa chuid dar teideal sonraí).

 

Cár athraigh na praghsanna

Is iad seo a leanas na éagsúlachtaí praghsanna i mí na Samhna:

 

1.       Soláthróir Seirbhíse A - Laghdaíodh an muirear míosúil seirbhíse ó €25.50 go €24.50 - (Muirear seirbhíse lena n-áirítear liúntas meáchain móide muirear in aghaidh kg don mheáchan os cionn an liúntais). 

2.       Soláthróir Seirbhíse B - Laghdaíodh an muirear míosúil seirbhíse ó €25.50 go €24.50 - (Muirear seirbhíse lena n-áirítear liúntas meáchain móide muirear in aghaidh kg don mheáchan os cionn an liúntais). 

3.       Soláthróir Seirbhíse C - Laghdaíodh an muirear míosúil seirbhíse ó €25.50 go €24.50 - (Muirear seirbhíse lena n-áirítear liúntas meáchain móide muirear in aghaidh kg don mheáchan os cionn an liúntais). 

4.       Soláthróir Seirbhíse D - Laghdaíodh an muirear míosúil seirbhíse ó €25.83 go €19.08 - (Muirear seirbhíse lena n-áirítear liúntas meáchain móide muirear in aghaidh kg don mheáchan os cionn an liúntais). 

5.       Soláthróir Seirbhíse T - Laghdaíodh an muirear míosúil seirbhíse ó €29 go €26.75 - (Muirear seirbhíse lena n-áirítear liúntas meáchain móide muirear in aghaidh kg don mheáchan os cionn an liúntais). 

6.       Soláthróir Seirbhíse N - Méadaíodh an muirear míosúil seirbhíse ó €25 go €26.50 - (Muirear seirbhíse lena n-áirítear liúntas meáchain móide muirear in aghaidh kg don mheáchan os cionn an liúntais). 

7.       Soláthróir Seirbhíse W - Méadaíodh an muirear míosúil seirbhíse ó €17.50 go €17.99 - (Muirear seirbhíse lena n-áirítear liúntas meáchain móide muirear in aghaidh kg don mheáchan os cionn an liúntais). 

8.       Soláthróir Seirbhíse W – ní dhearnadh tuairisciú sa chatagóir seo don mhí ach ina ionad ach rinne an Grúpa Monatóireachta Praghsanna comparáid idir praghsanna Sraith 25 agus Sraith 27. Sa chás seo, mhéadaigh an gnólacht praghsanna go léir i gcomparáid lena thuarascáil dheireanach i Sraith 25 - méadaíodh dramhaíl ó €11.20 go €12, dramhaíl orgánach ó €5.20 go €5.50 agus athchúrsáil ó €3.80 go €4

– (Muirear Seirbhíse móide do gach uair a ardaítear bosca bruscair).

9.       Soláthróir Seirbhíse F - Laghdaíodh an muirear míosúil seirbhíse ó €26.00 go €25.80 - (Muirear seirbhíse móide muirear don bhanda meáchain).

10.   Soláthróir Seirbhíse O – Laghdaíodh an muirear do gach uair a ardaítear bosca bruscair go €9.05 – (Muirear Seirbhíse móide muirear do gach uair a ardaítear bosca bruscair móide muirear do KG breise).

Sonraí praghsála a chur in iúl

Le linn an fheachtais monatóireachta praghsanna i mí na Samhna, ní raibh aon fhadhbanna móra ann na praghsanna a fháil ó na gnólachtaí.

 

Cén fáth a ndéantar an t-eolas anaithnid

Is é cuspóir an Ghrúpa Monatóireachta Praghsanna a fháil amach an bhfuil na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as dramhaíl tí a bhailiú ag athrú agus má tá, cé mhéad atá i gceist leis na hathruithe agus taifead a choinneáil ar na hathruithe sin. Déanann sé é seo ach cur chuige rúnsiopadóireachta a úsáid ar cuid de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola. Mar sin féin, ós rud é nach ndéantar monatóireacht ar phraghsanna ar bhonn margaidh uile, ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí sin a ndéantar monatóireacht ghníomhach orthu a fhoilsiú. 

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Monatóireachta Praghsanna

Tá ionadaithe ó na grúpaí seo a leanas ina mball den ghrúpa monatóireachta:

- An Rannán um Beartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní

- Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,

- Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

- Shelfwatch – grúpa neamhspleách monatóireachta praghsanna agus

- Frank Conway, (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách tomhaltachais.

 

Go dtí seo, tháinig an Grúpa Monatóireachta Praghsanna le chéile ocht n-uaire is fiche: 13ú Meán Fómhair 2017, 11ú  Deireadh Fómhair, 14ú Samhain, 12ú Nollaig, 9ú Eanáir 2018, 13ú Feabhra, 13ú Márta, 10ú Aibreán, 14ú Bealtaine, 20ú Meitheamh, 17ú Iúil, 14ú Lúnasa, 11ú Meán Fómhair, 16ú Deireadh Fómhair, 14ú Samhain, 11ú Nollaig 2018, 15ú Eanáir 2019, 12ú Feabhra, 14ú,Márta, 9ú Aibreán, 14ú Bealtaine, 11ú Meitheamh, 9ú Iúil, 20ú Lúnasa 2019, 10úMeán Fómhair 2019, 8ú Deireadh Fómhair 2019, 12ú Samhain agus 16ú Nollaig 2019.  

 

Is féidir sonraí míosúla anailíse a fháil ar shuíomh gréasáin na Roinne anseo:

 

CRÍOCH

Aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tabhair faoi deara, le do thoil, gur cuireadh an seoladh ríomhphoist seo ar fáil chun faisnéis ábhartha faoi phraghsanna a chur faoi bhráid an Ghrúpa. Breathnóidh an Grúpa ar gach aighneacht a thugann eolas dó maidir le praghsanna a íocann úsáideoirí tí as dramhaíl tí a bhailiú. Ar an drochuair, níl féidir leis an ngrúpa freagra a thabhairt ar aighneachtaí aonair ag an am seo.  

Press Release Documents