You are here:

Comhairliúchán Poiblí ar Dhreasacht Teasa In-athnuaite a Dhearadh agus a Chur i bhFeidhm in Éirinn

Baile Átha Cliath, 26 Eanáir 2017

Inniu sheol an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., an comhairliúchán deiridh ar Dhreasacht Teasa In-athnuaite (RHI) d'Éirinn chun úsáideoirí teasa tionsclaíochta agus tráchtála a dhreasú chun aistriú go teicneolaíochtaí níos glaise a tháirgeann teas ó fhoinsí in-athnuaite. Agus cuireadh á thabhairt aige don phobal aiseolas a thabhairt dá Roinn maidir le Roghanna Deartha don Scéim, dúirt an tAire Naughten: "Tá sé i gceist leis an scéim seo aistriú ó chórais téimh a úsáideann breosla iontaise go córais téimh in-athnuaite, rud a chabhróidh linn in Éirinn ár riachtanais fuinnimh a sholáthar agus ár n-oibleagáidí maidir leis an athrú aeráide a chomhlíonadh ag an am céanna. Féadann cur chun cinn an fhuinnimh in-athnuaite a bheith ina thiománaí ar fhás eacnamaíoch inbhuanaithe agus fostaíocht agus deiseanna fiontraíochta a chruthú sa gheilleagar tuaithe mar a leagadh síos sa Phlean Gníomhaíochta don Fhorbairt Tuaithe a foilsíodh níos túisce an tseachtain seo".

Arsa an tAire freisin, "Mar Theachta Dála tuaithe mé féin, tuigim go maith go ndearna feirmeoirí iniúchadh cheana ar dheiseanna a d'fhéadfadh a bheith ann i margadh réimse an bhithfhuinnimh, agus go ndearna a lán díobh cinneadh nach rachaidís níos faide leis go dtí go mbeadh an margadh seo níos aibí. Mar bheart ó thaobh an éilimh de, beidh sé mar aidhm leis an RHI seo an margadh i dtáirge teasa in-athnuaite atá de dhíth a sholáthar don earnáil bithfhuinnimh agus bithmhaise chun feirmeoirí a spreagadh leis an gcéad chéim eile a thabhairt. Má tá rath le bheith ar an scéim seo áfach, is den riachtanas é go ndéanfar na beartais ó thaobh an tsoláthair de a ailíniú leis na bearta ó thaobh an éilimh de atá á bhforbairt ag mo Roinn".

Is cuid de chuspóir beartais fuinnimh na hÉireann é teas níos glaine agus is tiomantas sa Pháipéar Bán ar Fhuinneamh agus i gClár an Rialtais í Dreasacht Teasa In-athnuaite (RHI) a thabhairt isteach in Éirinn. Dearadh an RHI chun luas a chur faoinár n-iarrachtaí an sprioc 12% den teas a ghiniúint ó fhoinsí in-athnuaite faoin mbliain 2020 a bhaint amach.

Leagtar síos sa chomhairliúchán, sraith ceisteanna ar mhiondearadh na scéime, lorgaítear aiseolas ón bpobal agus moltaí maidir le rialacha amhail amanna tráthúla don tacaíocht; conas íocaíochtaí a struchtúrú; conas déileáil le toisí aonaid difriúla; cad iad na critéir maidir le hinbhuanaitheacht agus éifeachtúlacht is ceart a ghlacadh; agus roinnt critéar eile don scéim. Is féidir leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara ar spéis leo an scéim a fháil amach conas a dtuairimí a thabhairt ag http://www.dccae.gov.ie/energy/en-ie/Pages/Consultation/Renewable-Heat-Incentive-Consultation.aspx.

Déanfaidh an Roinn athbhreithniú agus measúnú ar fhreagairtí ar an bpáipéar comhairliúcháin sula ndéanfar an cinneadh deiridh ar struchtúrú agus ar dhearadh an RHI go luath in 2017. Is é an 3 Márta 2017 an dáta deiridh le haghaidh aighneachtaí don chomhairliúchán. Cé go bhfuilimid ag súil go gcuirfear an Scéim ar fáil ag deireadh 2017, tá sé faoi réir ag ceadú ón Rialtas agus imréiteach Státchabhrach.

Mar fhocal scoir dúirt an tAire: "Dearfar an scéim RHI ionas go mbeifear cinnte de go mbeidh luach ar airgead ann do na cáiníocóirí a bhfuiltear ag iarraidh orthu íoc as costas an fhóirdheontais RHI. An RHI atá á mholadh agamsa mar sin, beidh meicníocht ann chun teorainn a chur ar an mbuiséad agus meicníocht chun an méid a íoctar le hiarratasóirí thar thréimhse ama a laghdú ón tús - dá mhéad a dhónn tú mar sin, is ea is lú a thuilleann tú."


 

CRÍOCH

Nótaí d'Eagarthóirí:

Beidh an Dreasacht Teasa In-athnuaite (RHI) mar phríomh-mheicníocht tacaíochta san earnáil téimh agus dearfar í chun freastal ar oibleagáidí na hÉireann i leith fuinneamh in-athnuaite.  Tá sé mar aidhm leis an scéim go gcuirfear leis an dul chun cinn atá déanta cheana san earnáil téimh in-athnuaite agus cabhrú leis an sprioc againn in Éirinn 12% faoi 2020 den teas a ghiniúint ó fhoinsí in-athnuaite a bhaint amach. In 2015, gineadh 6.5 dár dteas in Éirinn ó fhoinsí in-athnuaite. 

Tá an scéim atá beartaithe dírithe at thacaíocht a thabhairt do shuiteálacha tionsclaíochta agus tráchtála móra lasmuigh de Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais Eorpaigh (CTA AE) aistriú go réitigh théimh a tháirgeann teas ó fhoinsí in-athnuaite.  

Tá sonraí an chomhairliúcháin ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne: http://www.dccae.gov.ie/energy/en-ie/Pages/Consultation/Renewable-Heat-Incentive-Consultation.aspx

Beidh na costais fhoriomlána agus na teicneolaíochtaí a dtabharfar tacaíocht dóibh faoi réir ag ceadú ón Rialtas agus imréiteach Státchabhrach ón gCoimisiún Eorpach sula dtabharfar aon scéim isteach.


 

Ceisteanna Coitianta

Cén fáth a dtabharfaí RHI isteach?

Tá dúshláin ag baint fós le spriocanna fuinnimh in-athnuaite 2020 na hÉireann. Faoi dheireadh 2015, gineadh 9.1% den fhuinneamh in Éirinn ó fhoinsí in-athnuaite, ní mór é sin a mhéadú go 16% faoi dheireadh 2020.  Tá raon de bhearta tugtha isteach ag an rialtas thar na hearnálacha leictreachais agus iompair chun an sprioc seo a bhaint amach, agus leathnóidh an Dreasacht Teasa In-athnuaite seo an tacar de bhearta tacaíochta isteach san earnáil téimh.  Beidh an RHI dírithe ar dhreasacht a thabhairt d'aistriú ó chórais téimh atá bunaithe ar bhreosla iontaise go breoslaí ar lú an truailliú uathu agus tabharfaidh sé cabhair do rannpháirtithe sa scéim le haon bhearna airgeadais chun infheistiú i gcóras téimh in-athnuaite.

Cén difear atá idir an RHI seo agus an RHI i dTuaisceart Éireann?

Baineann an difear is mó idir an dá scéim le rialú costais.  Níor cuireadh aon teorainn i dtús báire ar na híocaíochtaí RHI i dTuaisceart Éireann.

San RHI in Éirinn beidh meicníocht bainistithe buiséid ann. Tá sé thar a bheith tábhachtach meicníocht éifeachtach bainistithe buiséid a chinntiú chun luach ar airgead a bhuanú don cháiníocóir agus chun smacht a choimeád ar chostais fhoriomlána. Aithníodh dhá 'mheicníocht bainistithe buiséid' a d'fhéadfaí a chur i bhfeidhm:

  • Céimlaghdú íocaíochta agus;
  • Teorainn bhuiséid (bliantúil nó foriomlán)

D'fhéadfaí céimlaghdú íocaíochta, lena ndéantar taraifí (d'iarratasóirí nua amháin) a laghdú nuair a théann an líon rannpháirtithe thar thairseach áirithe (go foriomlán nó ar bhonn teicneolaíochta), a úsáid chun smacht a choimeád ar an líon rannpháirtithe agus ar na costais bhainteacha eile don Státchiste.  Tá sé de bhuntáiste ag céimlaghdú taraifí go laghdaítear an riosca ró-íocaíochta don Státchiste. 

D'fhéadfadh teorainn bhuiséid a bheith ina hionstraim thábhachtach chun smacht a choimeád ar chostais.  Sa chás sin, nuair a bhaineann na híocaíochtaí tuartha RHI an teorainn bhuiséid amach (bliantúil nó foriomlán) dhúnfaí an scéim d'iarratasóirí nua ar bhonn sealadach nó buan. Dá nglacfadh a oiread sin páirt ann go sáródh na híocaíochtaí iomlána don scéim an teorainn ar an mbuiséad foriomlán, dhúnfaí an scéim do rannpháirtithe nua.  Dá sárófaí an teorainn ar an mbuiséad foriomlán, d'fhéadfaí an scéim a dhúnadh go buan.

Conas a oibreoidh an córas íocaíochta?

Moltar go mbeadh leibhéil éagsúla íocaíochta ann faoin RHI bunaithe ar an aschur bliantúil teasa (ar bhonn kWh). Gheobhadh an rannpháirtí íocaíocht de réir na taraife (c/kWh) do Chiseal 1 suas go dtí luach na chéad tairsí; iadsan le haschur teasa níos airde ná an tairseach sin, gheobhaidís íocaíocht bhreise de réir na taraife do Chiseal 2, agus mar sin de do na Cisil níos airde. De ghnáth, dá mhéad iad na suiteálacha titeann an costas giniúna teasa in-athnuaite agus dá réir sin, thitfeadh an taraif ó Chiseal amháin go Ciseal eile.

Sa tslí sin, dá mhéad teas in-athnuaite a tháirgtear is ea is lú a íocfar leis an iarratasóir.

Cé mhéad a chosnóidh an RHI?

Braithfidh costas deiridh an RHI ar an toradh a bheidh ar an gcomhairliúchán poiblí seo, ar cheadú ón Rialtas agus an próiseas um imréiteach Státchabhrach.

Tá cuireadh á thabhairt faoin gcomhairliúchán poiblí seo aighneachtaí a chur isteach faoi na gnéithe deartha sonracha den scéim. Braithfidh costas foriomlán an RHI ar an tacar deireanach de gnéithe deartha a roghnófar.

Cé na Teicneolaíochtaí Teasa In-athnuaite atá á meas?

Seo a leanas na teicneolaíochtaí atá fós oscailte lena meas faoi raon na gcásanna deiridh a fhorbrófar. Cabhróidh torthaí an chomhairliúcháin seo chun treoir a thabhairt maidir leis an gcinneadh deireanach agus na teicneolaíochtaí lena dtacófar. 

  • Coire bithmhaise
  • Cumhacht is teas bithmhaise in éineacht (CHP)
  • Téamh bithmhaise aeir dhírigh
  • Teaschaidéal foinse talún
  • Teaschaidéal foinse aeir
  • Teaschaidéal foinse uisce
  • Téamh geoiteirmeach domhain
  • Díleá anaeróbach
  • Coire díleáite anaeróbach
  • Instealladh bithmheatáin sa ghreille 
  • Fuinneamh ó Dhramhaíl
  • Téamh grianteasa

Press Release Documents