You are here:

Tuairisc ar Dhul chun Cinn ag an gComhairle Náisiúnta Chomhairleach um Shábháilteacht ar Líne

5ú Feabhra 2019

 

Inniu, Lá na Sábháilteachta Idirlín, d'fhoilsigh an Comhairle Náisiúnta Chomhairleach um Shábháilteacht ar Líne an chéad tuairisc aici.

 

Bunaíodh an Chomhairle i Meán Fómhair 2018 mar chuid de Phlean Gnímh an Rialtais um Shábháilteacht ar Líne agus tugtar le chéile uirthi saineolaithe sábháilteacht ar líne ón saol acadúil, ENRanna, lucht tionscail agus an Rialtas.

 

Is é aidhm na dtéarmaí tagartha agus clár oibre na Comhairle a eascraíonn astu a oiread leasa agus is féidir a bhaint as taithí agus eolas a chuid ball. Áirítear leis seo comhairle a thabhairt don Rialtas ar shaincheisteanna sábháilteacht ar líne, saincheisteanna sábháilteacht ar líne atá ag teacht chun cinn a shainaithint ar ghá don Rialtas beart a dhéanamh ina leith, ionchur a bheith acu i bhforbairt réimse leathan d'ábhair treorach ar shábháilteacht ar líne agus taighde náisiunta agus idirnáisiúnta a athbhreithniú.

 

Ag labhairt dó inniu, arsa Seán Canney, Aire Stáit, cathaoirleach na Comhairle: "Is tosaíocht í an tSábháilteacht ar Líne don Rialtas seo agus tá croíról ag an gComhairle Náisiúnta um Shábháilteacht ar Líne chun go mbeidh an saol ar líne níos sábháilte dár saoránaigh, go háirithe dóíbh siúd is leochailí. Cé go bhfuil obair na Comhairle sna luathchéimeanna, tá dul maith chun cinn déanta agus tá mé ag dúil le bheith ag obair i gcomhpháirt lenár mbaill sna míonna atá romhainn chun ár gclár oibre a sheachadadh."

 

CRÍOCH

Cúlra

Foráiltear don Chomhairle Náisiúnta Chomhairleach um Shábháilteacht ar Líne a bunaíodh le déanaí le Gníomh 20 de Phlean Gnímh um Shábháilteacht ar Líne 2018-19 an Rialtais, ina gcuirtear ar fáil cuir chuige iomlán Rialtais i leith na sábháilteachta ar líne. Le cois thuairisc na Comhairle, foilseoidh Grúpa Coimirce an Phlean Gnímh, a bhfuil an Roinn Oideachais agus Scileanna ina cathaoirleach air, tuairisc 2018 ar fheidhmiú na ngníomhartha sa Phlean Gnímh ag an Rialtas.

 

Is fóram ilpháirtithe leasmhara í an Chomhairle. An tAire Stáit Seán Kyne a bhí ina chathaoirleach uirthi ar dtús agus is é an tAire Stáit Seán Canney an cathaoirleach reatha. Tá ballraíocht leathan ar an gComhairle ó chroíghrúpaí leasmhara, lena n-áirítear ENRanna agus lucht tionscail. Is í an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil a chuireann an Rúnaíocht ar fáil.

 

Thionóil an Chomhairle agus a foghrúpaí éagsúla roinnt cruinnithe ó bunaíodh í agus tá na miontuairiscí agus nótaí ar fáil ar shuíomh gréasáin na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

 

https://www.dccae.gov.ie/en-ie/news-and-media/publications/Pages/default.aspx

​ 

Press Release Documents