You are here:

An tOllamh Brian MacCraith an cathaoirleach ar an gCoimisiún um Thodhchaí an Chraolacháin Seirbhíse Poiblí in Éirinn

Tá Uachtarán Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, an tOllamh Brian MacCraith, ceaptha mar Chathaoirleach ar an gCoimisiún nua um Thodhchaí an Chraolacháin Seirbhíse Poiblí in Éirinn.

 

"Tá an craolachán seirbhíse poiblí níos tábhachtaí ná mar a bhí riamh. Tá mórathruithe bunúsacha ag titim amach a thugann dúshlán na samhla reatha. Tá Coimisiún um Thodhchaí an Chraolacháin Seirbhíse Poiblí in Éirinn á bhunú anois chun machnamh a dhéanamh ar an dóigh is fearr chun craolachán seirbhíse poiblí a chur ar fáil agus a mhaoiniú amach anseo. Tá taithí leathan ag Brian agus tá samhlaíocht, neamhspleáchas agus saineolas ag baint leis freisin, buanna a dtarraingeoidh sé orthu agus é sa ról seo. Is é an duine ceart é chun an obair seo a stiúradh."​


Is í Roinn an Taoisigh a bhunaigh an Coimisiún agus is iad seo a leanas na Téarmaí Tagartha:

Agus iad ag feidhmiú go maith, freastalaíonn na meáin chumarsáide, craolachán seirbhíse poiblí go háirithe, ar shochaí na hÉireann tríd an gceithre sheirbhís phoiblí thábhachtacha seo a leanas a chur ar fáil: 

·         Cuireann siad pobal na hÉireann ar an eolas, cuireann siad oideachas orthu agus cuireann siad siamsaíocht ar fáil dóibh a bhaineann le cultúr, féiniúlacht, sport agus teangacha na hÉireann agus le ceisteanna eile a bhaineann go smior le hÉirinn agus le muintir na hÉireann;

·         Cinntíonn siad go bhfuil rochtain ag an bpobal ar iriseoireacht ardchaighdeáin, neamhchlaonta, neamhspleách agus ar thuairiscí ar chúrsaí atá tábhachtach go háitiúil, go réigiúnach, go náisiúnta, ar leibhéal Eorpach agus ar leibhéal idirnáisiúnta, agus go ndéantar amhlaidh ar dhóigh chothromaithe a chuireann leis an dioscúrsa daonlathach;

·         Tugann siad muintir na tíre agus an diaspóra le chéile ar na hócáidí sin a bhfuil mórthábhacht ag baint leo go náisiúnta;

·         Cinntíonn siad go mbíonn an deis ag daoine cruthaitheacha, cumasacha in Éirinn a saothar a chur i láthair lucht féachana in Éirinn agus, nuair is féidir, níos faide i gcéin.


Ó bunaíodh an Stát, tá roinnt eagras sna meáin ag obair chun na haidhmeanna seo a bhaint amach agus tá ról lárnach ag RTÉ agus ag TG4 óir is iad na craoltóirí seirbhíse poiblí iadScéim a tháinig ar an bhfód le deireanas is ea Fís agus Fuaim, a gcaitear 7% den ioncam glan ón gceadúnas teilifíse uirthi, agus bíonn sí sin ag tacú le hábhar a bhfuil luach seirbhíse poiblí leis déanta ag gach cineál craoltóra i gcomhar leis an earnáil léiriúcháin neamhspleách.

Déanfaidh an Coimisiún Neamhspleách an méid seo a leanas:

Aithneoidh sé go soiléir taithí na hÉireann ó thaobh na haidhmeanna thuasluaite a bhaint amach trí chraoltóirí seirbhíse poiblí agus eagrais eile sna meáin ag leibhéal áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta agus aithneoidh siad na dúshláin atá roimh na heagrais sin mar gheall ar ardáin nua dhomhanda agus mar gheall ar na hathruithe ar spéiseanna an lucht féachana ó thaobh conas a chuirtear ábhar ar fáil;

Breithneoidh siad an oiread atá an tsamhail reatha seachadta oiriúnach mar shamhail le haghaidh na ndeich mbliana atá romhainn;

Déanfaidh siad athbhreithniú ar an gcleachtas is fearr i ndlínsí eile comhchosúla ar fud an Cheantair Eorpaigh Eacnamaíoch ó thaobh samhail a sholáthar a sheasfaidh an aimsir, d'fhonn an ceithre sheirbhís phoiblí thuasluaite a chur ar fáil i gcomhthéacs súilíochtaí athraitheacha an lucht féachana, roghanna agus iompraíochtaí daoine is óige go háirithe.

Ag éirí as an obair sin, tá an méid seo a leanas mar dhualgas ar an gCoimisiún:

a mholadh conas ba chóir na haidhmeanna thuasluaite i dtaca le seirbhís phoiblí a bhaint amach in Éirinn sna deich mbliana atá romhainn;

a chur in iúl conas ba chóir dó sin cur leis an tacaíocht d'earnálacha cultúrtha agus cruthaitheachta na hÉireann;

a chur in iúl conas is féidir an obair seo a mhaoiniú ar dhóigh inbhuanaithe, ag cinntiú go mbeidh maoiniú agus maoirseacht neamhspleách eagarthóireachta ann agus go mbeidh luach ar airgead le fáil ag an bpobal;

moltaí a dhéanamh maidir le ról, maoiniú agus struchtúr RTÉ laistigh den chreat seo;

a lua conas a dhéanfar maoirsiú agus rialáil air sin, i gcomhthéacs na n-oibleagáidí AE atá orainn, lena n-áirítear riachtanais ag éirí as an Treoir athbhreithnithe um Sheirbhísí Meán Closamhairc.

 

Cuirfidh an Coimisiún tús lena chlár oibre foirmiúil – gairm ar aighneachtaí ó pháirtithe leasmhara agus ón bpobal mór san áireamh – sna míonna beaga atá romhainn. Cuirfear a thuarascáil ar fáil amach sa bhliain. Mar sin, is ceist don Rialtas agus don Oireachtas nua isteach a bheidh ann.​


Ag labhairt dó inniu, dúirt an tOllamh MacCraith:

 "Is mór an onóir dom cuireadh a fháil tabhairt faoin tasc dúshlánach seo.

 Níos mó ná aon am riamh, tá géarthábhacht le craolachán seirbhíse poiblí d'ardchaighdeán a léiríonn gach gné d'fhéiniúlacht chultúrtha agus chruthaitheachta na hÉireann agus a chinntíonn san am céanna go bhfuil iriseoireacht neamhchlaonta, údarásach ar fáil.

 Tá sé riachtanach go dtiocfaimid ar shamhail inbhuanaithe, éifeachtach don chraolachán seirbhíse poiblí in Éirinn sa chomhthéacs nua-aimseartha ina bhfuil na meáin ag feidhmiú, agus go gceapfaimid socrú airgeadais trínar féidir ábhar ardcháilíochta a chur ar fáil ar bhonn inbhuanaithe. Táim ag tnúth leis an bpróiseas seo a stiúradh, próiseas a mbeidh comhairliúchán leathan mar ghné de, próiseas a thiocfaidh i dtír ar an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr."

 

Nótaí d'eagarthóirí

 

CV an Chathaoirligh                                                                                                  

https://www.dcu.ie/president/biography.shtml

 

Press Release Documents