You are here:

Fanann praghsanna cobhsaí gan seirbhísí ráta comhréidh a bheith á dtairiscint ag gnólachtaí monatóirithe

Is beag gluaiseacht praghsanna a tharla i measc soláthraithe seirbhísí mí i ndiaidh míosa agus sna meáin rollacha 6-mhí

19 Meán Fómhair 2018 

Don tuarascáil is déanaí, phléigh an Grúpa um Monatóireacht Praghsanna dhá thacar sonraí:

1.     Athbhreithniú ar an anailís mhargaidh is déanaí (Lúnasa).

2.     Comparáid 6-mhí (Lúnasa in aghaidh Márta).  

 

Sonraí Lúnasa - Bhí praghsanna cobhsaí i mí Lúnasa, ní raibh ach difríochtaí beaga le feiceáil sna gnólachtaí monatóirithe.   

Bunaíodh an Grúpa um Monatóireacht Praghsanna le monatóiriú a dhéanamh ar chostas bhailiú dramhaíola tí fad is a bhí deireadh á chur leis na seirbhísí ráta comhréidh. Déanann an Grúpa  monatóiriú ar 26 soláthraí seirbhíse. Ina measc siúd tá 19 cuideachta aonair agus déantar monatóiriú ar a lán díobh in níos mó ná réigiún amháin.

I bhfeachtas mhonatóireacht praghsanna i mí Lúnasa cuireadh glaoch teileafóin ar ghnólachtaí bhailiú dramhaíola agus coinníodh súil ar a gcuid suíomhanna gréasáin freisin chun na praghsanna a dheimhniú. Léiríonn an cur chuige seo go bhfuil na praghsanna a ghearrtar ar theaghlaigh casta; níl aon phraghas amháin ná  praghas aonfhoirmeach ag na soláthraithe seirbhíse a ndearnadh monatóiriú orthu. Tá pacáistí bailiúcháin ilrogha á dtairiscint ag roinnt soláthraithe seirbhíse, rud a léiríonn chomh casta is atá an margadh. Mar shampla, i mí Lúnasa, ní raibh athrú ar líon iomlán na bpacáistí sin, 47, ón mí roimhe sin (tá cur síos iomlán ar na tairiscintí go léir leis an tuarascáil seo).

Réimse de shamhlacha praghsála atá ar fáil

Tairgeann a lán gnólachtaí bhailiú dramhaíola meascán de phraghasphleananna dá gcustaiméirí. De bharr sin agus de bharr chastacht na bpraghasphleananna, is gá foirne agus suíomhanna gréasáin a bhainistiú go héifeachtach, ar mhaithe le heispéireas an chustaiméara. Fuarthas amach ó na glaochanna, go ndeachaigh sásamh na gcustaiméirí i bhfeabhas i mí Lúnasa i gcomparáid leis an mí roimhe sin.    

Samhlacha Praghsála Casta

Tá 8 samhail phraghsála dhifriúla ag na gnólachtaí, a ndearnadh monatóiriú orthu; bhí an líon céanna samhlacha praghsála ann i mí Iúil nuair a bhí an feachtas monatóireachta ar siúl.

Thíos tá samplaí de na samhlacha praghsála: Táille sheirbhíse móide táille de réir meáchain i kg; E-clib agus roghanna eile (tá an liosta iomlán de shamhlacha praghsála tugtha leis an tuarascáil seo, faoin anailís sonraí).

Deireadh a chur le táillí ráta comhréidh

Níor thairg gnólacht ar bith, de na gnólachtaí a ndearna an Grúpa um Monatóireacht ar Phraghsanna monatóiriú orthu, plean ráta comhréidh dá gcustaiméirí i mí Lúnasa; sin an dara mí as a chéile nach raibh plean ráta comhréidh ar fáil, le foilsiú.

Mar ar athraigh praghsanna

Bhí athruithe éagsúla ar na 47 praghasphlean ó mhí roimhe sin, mar seo a leanas:  

1.     Soláthraí Seirbhíse C - tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse mhíosúil ó €13.17 go €10 (Táille sheirbhíse móide táille an t-ardú ar araid).

2.     Soláthraí Seirbhíse F - tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse mhíosúil ó €25.80 go €25.60 (Táille Sheirbhíse móide táille bhanda ualaigh).

3.     Soláthraí Seirbhíse J - tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse mhíosúil ó €20.95 go €18.50 (Táille sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide táille an kg ar fharasbarr thar an liúntas).

4.     Soláthraí Seirbhíse K - tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse mhíosúil ó €26.67 go €24.17 (Táille sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide táille an kg ar fharasbarr thar an liúntas).

5.     Soláthraí Seirbhíse P - tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse mhíosúil ó €6.50 go €6.33 (Táille sheirbhíse móide táille an t-ardú ar araid).

6.     Soláthraí Seirbhíse P - tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse mhíosúil ó €27.75 go €26.00 (Táille sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide táille an kg ar fharasbarr thar an liúntas).

7.     Soláthraí Seirbhíse A - tháinig méadú ar an táille sheirbhíse mhíosúil ó €12.00 go €13.17 (Táille sheirbhíse móide táille an t-ardú ar araid).

8.     Soláthraí Seirbhíse C -  tháinig méadú ar an táille sheirbhíse mhíosúil ó €10 go €15 (Táille sheirbhíse móide táille meáchain an KG).

Rinne soláthraithe seirbhíse A agus P laghdú chomh maith ar roinnt táillí ar an ardú dramhaíola, orgánach agus athchúrsála.

 

Comparáid 6-mhí

Don anailís seo, rinneadh comparáid idir na praghsanna a gearradh i mí Márta agus na praghsanna i mí Lúnasa. Thar thréimhse 6-mhí, d'fhan na praghsanna cobhsaí.  

Seo iad na torthaí:

-       I mí Lúnasa, bhí 47 phraghasphlean; i mí Márta, bhí 39.     

-       As na 39 i mí Márta, bhí 34 á dtairiscint fós i mí Lúnasa.  

-        As an 34, níor léiríodh aon athrú ar phraghas in 23 acu.

-         D'athraigh 11 gnólacht praghsanna; i gcás 8 gcinn tharla méadú agus i gcás 3 cinn tharla laghdú.

-         Laghdaigh Soláthraí Seirbhíse D an táille sheirbhíse mhíosúil ó €17 go €12.

-         Laghdaigh Soláthraí Seirbhíse Y an táille sheirbhíse mhíosúil ó €29.86 go €27.

-          Laghdaigh Soláthraí Seirbhíse I an táille ar ardú ar araid orgánach ó €9.00 go €3.75.

-          Mhéadaigh Soláthraithe Seirbhíse F, H, O, R, S, T, V agus Z na táillí seirbhísí míosúla idir €0.70 agus €2.75.

-           D'fhógair mionlach de na soláthraithe seirbhíse praghsanna tosaigh agus athruithe praghsanna ar arduithe athchúrsála.

-           Rinne roinnt gnólachtaí athruithe ar na liúntais dramhaíola mhíosúla KG;  méaduithe a bhí i gceist ina lán acu siúd.    

-            Bhí athruithe eile praghsanna sa chomparáid idir mí Iúil agus mí Lúnasa.

 

An fáth a bhfuil cuid den eolas foilsithe go hainaithnid

Tá sé mar aidhm ag an ngrúpa tuiscint leathan a fháil ar cibé an bhfuil praghsanna ag athrú suas agus síos, agus má tá, cé an t-athrú, fad is atá deireadh á chur leis na seirbhísí ráta comhréidh.

Ballraíocht an PMG

Tá ionadaithe sa ghrúpa ó:

-       An Rannóg um Beartas Dramhaíola & Éifeachtúlacht Acmhainne.

-       Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

-       Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

-       Shelfwatch -  grúpa neamhspleách um monatóireacht ar phraghsanna agus

-       Frank Conway, saineolaí neamhspleách ar son tomhaltóirí.

Go dtí seo tháinig an Grúpa um Monatóireacht ar Phraghsanna le chéile ar 13 ócáid ar leith: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, agus 11 Meán Fómhair.

 

Críoch

Aighneachtaí chuig:pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tabhair do d'aire go bhfuil an ríomhphost seo socraithe le cur ar chumas daoine, faisnéis ábhartha a sheoladh chuig an nGrúpa. Pléifidh an Grúpa na haighneachtaí ar fad a chabhróidh leis eolas a fháil ar na praghsanna a íocann teaghlaigh as bailiú dramhaíola. Ní féidir leis an nGrúpa aighneachtaí ar leith a fhreagairt ag an am seo.  

Press Release Documents