You are here:

Fanann praghsanna seasmhach sna comhlachtaí a bhfuil monatóireacht déanta orthu - PMG

Fanann praghsanna seasmhach sna comhlachtaí a bhfuil monatóireacht déanta orthu - PMG

17 Nollaig 2018

Sonraí na Samhna 2018 - Bhí an costas ar bhailiú dhramhaíl tí seasmhach arís i mí na Samhna. Ba é seo an chéad mhí nach raibh comhlachtaí bhailiú dramhaíola in ann plean ráta comhréidh a úsáid. 

 

Bunaíodh an Grúpa um Monatóireacht Praghsanna le monatóireacht a dhéanamh ar chostas bhailiú dhramhaíl tí fad is a bhí deireadh á chur leis na seirbhísí ráta comhréidh. Déanann an Grúpa  monatóireacht ar 26 soláthraí seirbhíse. Ina measc siúd tá 19 gcuideachta aonair agus déantar monatóireacht ar a lán díobh i níos mó ná réigiún amháin.

 

Le fáil amach céard iad na costais a úsáideann na comhlachtaí bhailiú dhramhaíl tí, úsáideann an Grúpa um Monatóireacht Praghsanna roghanna teagmhála éagsúla, lena n-áirítear glaonna teileafóin agus breathnaíonn siad ar shuíomhanna gréasáin na gcomhlachtaí bhailiú dramhaíola.

 

Déantar an teagmháil le cur chuige rúnsiopadóireachta. Mar a bhí le linn na bhfeachtas chun praghsanna a dheimhniú, tá an straitéis phraghsála ar an iomlán, casta. Go dtí seo níl aon phraghas amháin ná praghas aonfhoirmeach ag na soláthraithe seirbhíse cé gur léir go bhfuil tromlach na gcomhlachtaí ag díriú ar phlean praghsála amháin;  Táille Sheirbhíse, Liúntas Meáchain san áireamh móide Táille an KG ar Fharasbarr thar an Liúntas.

 

Tá pacáistí bailiúcháin ilrogha á dtairiscint ag roinnt soláthraithe seirbhíse, rud a léiríonn chomh casta is atá an margadh. Mar shampla, bhí 51 pacáiste ar fad i mí na Samhna. Cé nach raibh ach laghdú de 1 i gceist ón mí roimhe sin, léiríonn sé go leanann athruithe sa mhargadh, de réir mar a thástálann agus mar a mheasann comhlachtai bhailiú dramhaíola, samhlacha praghsála éagsúla (tá cur síos iomlán ar na tairiscintí seirbhíse go léir leis an tuarascáil seo).

 

Samhlacha Praghsála Casta

Ní raibh aon athrú ar líon na samhlacha praghsála i mí na Samhna i gcomparáid le mí Dheireadh Fómhair;  8 gcinn atá ann i gcónaí. Thíos tá samplaí de na samhlacha praghsála: Táille sheirbhíse móide táille de réir meáchain i kg; E-clib agus roghanna eile (tá an liosta iomlán de shamhlacha praghsála tugtha leis an tuarascáil seo, faoin anailís sonraí).

 

Mar ar athraigh praghsanna

As na 51 plean praghsála, bhí praghsanna seasmhach ar an iomlán. Níl ach sé athrú i gceist, lena n-áirítear:     

 

  1. Soláthraí Seirbhíse C -  tháinig  laghdú ar an táille sheirbhíse ar ardú ó €15 go €11 (Táille sheirbhíse móide táille meáchain an KG). 
  2. Soláthraí Seirbhíse D -  tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse  ó €0.22 go €0.19 (Táille sheirbhíse móide táille meáchain an KG).
  3. Soláthraí Seirbhíse D - tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse ó €19.67 go €19.00 (Táille sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide táille an KG ar fharasbarr thar an liúntas).
  4. Soláthraí Seirbhíse F - tháinig méadú ar an táille sheirbhíse ó €24.14 go €26.00 (Táille sheirbhíse móide táille bhanda ualaigh).
  5. Soláthraí Seirbhíse J - tháinig laghdú ar an táille sheirbhíse ó €18.50 go €16.50 (Táille sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide táille an KG ar fharasbarr thar an liúntas). 
  6. Soláthraí Seirbhíse K - tháinig méadú ar an táille sheirbhíse ó €24.17 go €26.67 (Táille sheirbhíse (liúntas meáchain san áireamh) móide táille an KG ar fharasbarr thar an liúntas).  

     

Eolas ó na soláthraithe

Ar an iomlán bhí leibhéal na seirbhíse sásúil nuair a rinne an Grúpa um Monatóireacht Praghsanna glaonna ach tá bearnaí seirbhíse fós ann. Is é an ceann is suntasaí ná an chaoi a gcuireann roinnt soláthraithe praghsanna in iúl. Mar shampla, nuair a chuirtear glaoch ag lorg eolais ar phraghas i roinnt comhlachtaí, fiafraítear den ghlaoitear ar fhéach sé ar an suíomh gréasáin ar dtús. I roinnt cásanna, seans nach bhfuil an t-eolas cuí ar na suíomhanna gréasáin nó b'fhéidir gur deacair iad a nascleanúint. Nó, b'fhéidir nach bhfuil custaiméirí áirithe eolach ar an gcóras digiteach nó i dtaithí ar an idirlíon, nó b'fhéidir go bhfuil an nasc gréasáin lochtach, nó b'fhéidir nach bhfuil rochtain acu ar an idirlíon in aon chor.  I gcásanna mar sin, ní bhíonn an dara rogha ag an gcustaiméir ach glaoch a chur ar na comhlachtaí chun na praghsanna is déanaí a fháil. Mar a léirigh an Grúpa um Monatóireacht Praghsanna cheana, tá sé tábhachtach go bhfuil an fhoireann oifige, go háirithe iad siúd a fhreagraíonn an teileafón, oilte i gceart agus ar an eolas chun ceisteanna ar phraghsanna ó chustaiméirí a láimhseáil. 

 

An fáth a bhfuil cuid den eolas foilsithe go hainaithnid

Bhí sé mar aidhm ag an ngrúpa tuiscint leathan a fháil ar cibé an raibh praghsanna ag athrú suas agus síos, agus má bhí, cén t-athrú a bhí ann, fad is a bhí deireadh á chur leis na seirbhísí - ráta comhréidh. 

 

Ballraíocht an PMG

Tá ionadaithe sa ghrúpa ó:

·         An Rannóg um Beartas Dramhaíola & Éifeachtúlacht Acmhainne

·         Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil,

·         Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh.

·         Shelfwatch -  grúpa neamhspleách um monatóireacht ar phraghsanna agus

·         Frank Conway, (Money Whizz) saineolaí neamhspleách ar son tomhaltóirí.

 

Go dtí seo tháinig an Grúpa um Monatóireacht ar Phraghsanna le chéile ar 16 ócáid ar leith: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain agus 11 Nollaig 2018.

 

Críoch

Aighneachtaí chuig:pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tabhair do d'aire go bhfuil an ríomhphost seo socraithe le cur ar chumas daoine, faisnéis ábhartha a sheoladh chuig an nGrúpa. Pléifidh an Grúpa na haighneachtaí ar fad a chabhróidh leis eolas a fháil ar na praghsanna a íocann teaghlaigh as bailiú dramhaíola. Ní féidir leis an nGrúpa aighneachtaí ar leith a fhreagairt ag an am seo. ​


Press Release Documents