You are here:

An Grúpa Faireacháin Praghsanna: léiríonn anailís ar phraghsanna i mí Aibreáin gur beag athrú a bhí ann

Léiríonn anailís ar phraghsanna i mí Aibreáin gur beag an luainiú a bhí ann

 

Luainiú den mhéid is lú i líon beag gnólachtaí

 

14 Bealtaine, 2019

 

Sonraí Aibreán 2019 Bíonn an Grúpa Faireacháin Praghsanna ag déanamh faireacháin go gníomhach ar 26 soláthróir seirbhísí ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht éagsúla i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin.

 

Mar atá ráite ag an nGrúpa roimhe seo, tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíola tí casta. Níl aon socrú ar leith ná aon socrú aonghnéitheach praghsála tagtha chun cinn i measc na soláthróirí éagsúla seirbhísí. Mar sin féin, tá plean praghsála áirithe amháin ann i gcónaí atá i bhfad níos coitianta ná aon cheann eile, is é sin táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais.

 

Pacáistí casta praghsála

Bíonn pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola á gcur ar fáil dá gcustaiméirí ag sciar suntasach de na comhlachtaí bailithe dramhaíola. Mar thoradh air sin, tá rogha pacáistí bailithe dramhaíola ar fáil d'úsáideoirí seirbhísí, rud a chuireann le líon iomlán na bpacáistí a bhfuil faireachán gníomhach á dhéanamh orthu.

 

Is é 51 líon iomlán na bpacáistí bailithe dramhaíola atá ar fáil. Níl athrú ar bith ar a líon le hais mhí Mhárta (tá mionsonraí na dtairiscintí seirbhíse uile le fáil sa tuarascáil seo).

 

 

Níor nocht an feachtas rúnghlaonna i mí Aibreáin go raibh aon athrú tagtha ar líon iomlán na bpacáistí praghsála le hais mhí Mhárta; tá 8 gcinn acu ann go fóill. Ar na samplaí de phacáistí praghsála tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile (tá liosta iomlán na samhlacha praghsála le fáil sa tuarascáil seo, sa chuid ina bhfuil anailís ar shonraí).

 

Athruithe ar phraghsanna

Nuair a breathnaíodh ar na 51 plean praghsála, ba léir gur mhó an oiread luainithe a bhí ar phraghsanna i mí Aibreáin ná sna míonna roimhe sin. Mar sin féin, is mionathruithe a bhí i gceist den chuid is mó seachas athruithe móra, agus níor tháinig aon athrú ar fhormhór na dtáillí agus na dteorainneacha meáchain.

 

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i mí Aibreáin:

 

1.       Soláthróir Seirbhísí D – Mhéadaigh siad an táille a ghearrann siad in aghaidh an kg dramhaíola ó €0.19 go €0.22 sa chatagóir táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchain.  

2.       Soláthróir Seirbhísí – Laghdaíodh an táille sheirbhíse ó €25.80 go €24.83. (Táille sheirbhíse móide táille de réir an bhanda meáchain).

3.       Soláthróir Seirbhísí J – Méadaíodh an táille sheirbhíse ó €16.50 go €20.95. (Táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais). Mhéadaigh siad an lamháltas meáchain i dtaca le haraidí dramhaíola freisin ó 32kg go 42kg.

4.       Soláthróir Seirbhísí K – Méadaíodh an táille sheirbhíse ó €25.00 go €26.67. (Táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais). Tugtar ar aird go bhfuil an soláthróir áirithe seo ag aistriú anonn is anall idir an dá phraghas thuasluaite le tamall.

5.       Comhlacht – Laghdaigh siad a dtáille chlárúcháin/chíosa ó €65 go €30 (E-tag). Níor tháinig aon athrú eile ar na táillí dramhaíola, athchúrsála agus múirín a cláraíodh i gcás an tsoláthróra seo.

6.       Soláthróir Seirbhísí – Laghdaíodh na táillí as ábhar inathchúrsáilte a thógáil ó €5.70 go €5.20. (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide).

7.       Soláthróir Seirbhísí R – Laghdaigh siad an táille i taca le hábhar breise maidir le haraidí dramhaíola ó €0.27 go €0.17 in aghaidh an kg. Laghdaíodh an lamháltas meáchain i dtaca le dramhaíl ó 40kg go 30kg agus thit an lamháltas meáchain i gcás araidí múirín ó 30kg go 20kg. (Táille sheirbhíse (lamháltas meáchain san áireamh) móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais).

 

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Go ginearálta, ba shásúil mar a soláthraíodh eolas faoi phraghsanna. Den chuid is mó, bhí na baill foirne i ngnólachtaí bailithe dramhaíola eolach ar na praghsanna a bhí fógartha ag a gcomhlachtaí féin agus a bhí tairgthe acu d'úsáideoirí. I líon beag cásanna, áfach, bhí doiléire ag baint leis an dóigh a áiríodh praghsanna agus leis an eolas ar shuíomhanna gréasáin, rud a d'fhág go raibh baill foirne áirithe ann nach raibh in ann an praghas / an costas deiridh a bheadh ar an úsáideoir a íoc a dheimhniú. Is mian leis an nGrúpa Faireacháin Praghsanna go mbeidh an t-eolas faoi phraghsanna a chuirfidh comhlachtaí ar a suíomhanna gréasáin agus a thabharfaidh a mbaill foirne don phobal soiléir, cothrom le dáta agus cruinn ionas go mbeidh an t-eolas ábhartha uile ar fáil d'úsáideoirí sa dóigh gur féidir leo comparáid phraghsanna a dhéanamh idir na soláthróirí seirbhísí éagsúla atá ceadúnaithe le feidhmiú ina gceantar féin. Tá sé tábhachtach freisin go gcuirfidh na comhlachtaí uile bailithe dramhaíola taifid bheachta atá cothrom le dáta ar fáil d'úsáideoirí maidir leis an mbailiú a dhéanann siad, lena n-áirítear dátaí, meáchan agus an costas ar na seirbhísí a sholáthraítear.

 

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimid

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, a fháil amach cé mhéad de luainiú atá i gceist. Chuige sin, bíonn cur chuige na rúnsiopadóireachta in úsáid agus cuirtear i bhfeidhm é i leith cion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna ach i gcuid den mhargadh agus ní sa mhargadh iomlán.

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

  • Rannóg an Bheartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
  • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
  • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
  • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
  • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách tomhaltóirí.

 

Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile uair is fiche: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig, 9 Eanáir 2018, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir, 12 Feabhra, 14 Márta, 9 Aibreán agus 14 Bealtaine 2019.  

 

 

CRÍOCH

Cuirtear aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir le daoine eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaitheacha as bailiú dramhaíola baile a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad.​ ​ 

Press Release Documents