You are here:

An Grúpa Faireacháin Praghsanna – beag an t-athrú ar phraghsanna i mí na Bealtaine

 

Níos mó praghsanna laghdaithe ná ardaithe sa chás ina raibh athrú ann

11 Meitheamh, 2019

 

Sonraí mhí na Bealtaine 2019 – Is beag an t-athrú a tháinig ar na praghsanna a cláraíodh i mí na Bealtaine a ghearrann gnólachtaí bailithe dramhaíl tí as a gcuid seirbhísí. Tá an tátal seo bunaithe ar an anailís is déanaí a rinne an Grúpa Faireacháin Praghsanna, a bhíonn ag déanamh faireacháin go gníomhach ar 26 soláthróir seirbhísí ar fud na tíre. Tá 19 gcomhlacht éagsúla i gceist agus bíonn cuid acu ag feidhmiú i níos mó ná réimse amháin.

 

Tá cúrsaí praghsála i dtaca le bailiú dramhaíl tí casta

Mar atá léirithe san anailís atá déanta go dtí seo, tairgeann cuid mhaith de na gnólachtaí bailithe dramhaíola a ndearnadh faireachán orthu pacáistí éagsúla bailithe dramhaíola dá gcustaiméirí. Fágann sé sin go bhfuil i bhfad níos mó pacáistí bailithe dramhaíola ann ná gnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu.

 

I mí na Bealtaine, 49 líon iomlán na bpacáistí bailithe dramhaíola a cláraíodh. Is ionann é sin agus laghdú de dhá phacáiste le hais mhí Aibreáin (tá briseadh síos iomlán ar na seirbhísí uile a thairgtear le fáil sa tuarascáil seo).

 

Ní raibh athrú i mí na Bealtaine ar líon iomlán na bpacáistí praghsála a cuireadh i gcomparáid leis an mí roimhe sin; bhí 8 gcinn i gceist go fóill. Ar na samplaí de phacáistí praghsála tá táille sheirbhíse móide táille in aghaidh an kg meáchainE-tag agus roghanna eile (tá liosta iomlán na samhlacha praghsála le fáil sa tuarascáil seo, sa chuid ina bhfuil anailís ar shonraí).

 

Athruithe ar phraghsanna

Tháinig athrú ar roinnt praghsanna sa 49 plean praghsála: laghdú a bhí i gceist sa chuid ba mhó acu.   

Is iad seo a leanas na praghasluainithe i mí na Bealtaine:

 

 1. Soláthróir Seirbhísí – Laghdaigh siad an táille sheirbhíse ó €25.50 go €24.50 (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan os cionn an lamháltais)
 2. Soláthróir Seirbhísí – Méadaíodh an táille in aghaidh an kg i dtaca leis an araid dramhaíola ó 0.33 cent go 0.35 cent (Táille sheirbhíse móide táille mheáchain in aghaidh an kg).
 3. Soláthróir Seirbhísí – Laghdaigh siad an táille in aghaidh na tógála i dtaca leis an araid ábhair orgánaigh ó €5 go €4. (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála i aghaidh na haraide).
 4. Soláthróir Seirbhísí – Laghdaigh siad an táille sheirbhíse ó €26.67 go €24.17 (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais). 
 5. Soláthróir Seirbhísí – Laghdaigh an táille sheirbhíse ó €26.50 go €24.50 (Táille sheirbhíse, lamháltas meáchain san áireamh, móide táille in aghaidh an kg as meáchan breise os cionn an lamháltais). 
 6. Soláthróir Seirbhísí – Méadaíodh an táille in aghaidh na tógála maidir le dramhaíl, athchúrsáil agus ábhar orgánach: dramhaíl – ó €11.20 go €12; athchúrsáil – ó €3.80 go €4, agus ábhar orgánach – ó €5.20 go €5.50 (Táille sheirbhíse móide táille in aghaidh na tógála in aghaidh na haraide).

Sonraí praghsanna a chur in iúl

Go ginearálta, ba shásúil mar a bhíothas in ann theacht ar phraghsanna. Tá sé tábhachtach go leanfar le hoiliúint baill foirne agus le nuashonrú suíomhanna gréasáin lena chinntiú gur féidir le custaiméirí cinntí lán-eolasacha a dhéanamh faoi na pacáistí praghsála is fóirsteanaí dá riachtanais féin. Maidir leis an bpointe seo, tá gnólacht amháin ann a bhféadfaidís a socruithe praghsála a shimpliú. Tá samhail táille sheirbhíse móide táille bhanda meáchain in úsáid acu, mar sin dealraíonn sé gur de réir meáchain a shocraítear an táille sheirbhíse ar bhonn rollach míosúil. Cé gurb é an t-aon ghnólacht é a phoiblíonn seirbhísí de réir na samhla praghsála seo, tá an Grúpa Monatóireachta Praghsanna buartha nach bhfuil an struchtúr praghsála soiléir go leor sa chéad dul síos d'úsáideoirí cónaitheacha. 

 

An fáth nach luaitear ainmneacha leis an eolas a thugaimd

Is é seo a leanas cuspóir an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna: a fháil amach an mbíonn luainiú ar na praghsanna a íocann sealbhóirí tí as bailiú dramhaíola tí, an luainiú sin a rianú, agus sa chás ina mbíonn luainiú ann, a fháil amach cé mhéad de luainiú atá i gceist. Chuige sin, bíonn cur chuige na rúnsiopadóireachta in úsáid agus cuirtear i bhfeidhm é i leith cion de na gnólachtaí ceadúnaithe bailithe dramhaíola. Ní féidir ainmneacha na ngnólachtaí a ndéantar faireachán gníomhach orthu a fhoilsiú, áfach, siocair nach ndéantar faireachán ar phraghsanna ach i gcuid den mhargadh agus ní sa mhargadh iomlán. 

 

Comhdhéanamh an Ghrúpa Faireacháin Praghsanna

Tá ionadaithe ó na heagrais seo a leanas sa ghrúpa:

 • Rannóg an Bheartas Dramhaíola agus Éifeachtúlacht Acmhainní
 • Eacnamaí ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son an hAeráide agus Comhshaoil
 • Staitisteoir ón bPríomh-Oifig Staidrimh
 • Shelfwatch – grúpa neamhspleách faireacháin praghsanna, agus
 • Frank Conway (MoneyWhizz) – saineolaí neamhspleách tomhaltóirí.
   

  Go dtí seo, tá an Grúpa Faireacháin Praghsanna i ndiaidh theacht le chéile dhá uair is fiche: 13 Meán Fómhair, 11 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 12 Nollaig 2018, 9 Eanáir, 13 Feabhra, 13 Márta, 10 Aibreán, 14 Bealtaine, 20 Meitheamh, 17 Iúil, 14 Lúnasa, 11 Meán Fómhair, 16 Deireadh Fómhair, 14 Samhain, 11 Nollaig 2018, 15 Eanáir, 12 Feabhra, 14 Márta, 9 Aibreán, 14 Bealtaine agus 11 Meitheamh, 2019. 

 

CRÍOCH

Cuirtear aighneachtaí chuig: pricemonitoringgroup@dccae.gov.ie

Tugtar ar aird gur bunaíodh an cuntas ríomhphoist seo le gur féidir le daoine eolas ábhartha faoi phraghsanna a chur chuig an nGrúpa. Déanfaidh an Grúpa an t-eolas uile a chuirfear chuige faoi phraghsanna a íocann úsáideoirí cónaitheacha as bailiú dramhaíola tí a mheas. Ar an drochuair, ní féidir leis an nGrúpa freagraí a chur ar ais ar na ríomhphoist a fhaigheann siad.

 

Rannóg: Comhshaol

Ábhar: Dramhaíl

 

Press Release Documents