You are here:

Naughten ar rialú an Bhoird Pleanála gur féidir dul ar aghaidh leis an Idirnasc Thuaidh-Theas

Ráiteas ón Aire Denis Naughten ar rialú an Bhoird Pleanála gur féidir dul ar aghaidh le tionscadal an Idirnaisc Thuaidh-Theas ar choinníollacha áirithe

21 Nollaig 2016

 

Tá cead tugtha ag an mBord Pleanála do mhórthionscadal idirnaisc leictreachais trasteorann. Tá sé i gceist leis an tionscadal seo, ar a dtugtar an tIdirnascaire 400 kV Thuaidh-Theas, an dara líne ardchumais tarchurtha leictreachais a bheith ann idir Éire agus Tuaisceart Éireann. Nuair a chuirfear críoch léi in 2020 ceanglóidh an líne lastuas 400 kV, a bheidh 140km ar fhad, contae na Mí le contae Thír Eoghain agus méadófar ar éifeachtúlacht an Mhargaidh Leictreachais Aonair agus ar shlándáil an tsoláthair leictreachais ar fud oileán na hÉireann. 

 

Is toradh é cinneadh seo an Bhoird Pleanála ar an bpróiseas pleanála don stráice 100km den tionscadal in Éirinn.

 

Ag tagairt dó don chinneadh dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D.:

 

"Is sprioc thábhachtach é seo i bhforbairt an Idirnascaire Thuaidh-Theas, ar cuid ríthábhachtach é den bhonneagar fuinnimh a bheidh chun tairbhe don uile dhuine ar oileán na hÉireann."

 

"Is é an próiseas pleanála i dTuaisceart Éireann, atá ar siúl faoi láthair, an chéad chéim eile i bhforbairt an tionscadail seo."

 

Ní foláir domsa, mar Aire atá freagrach as cúrsaí fuinnimh, a chinntiú go mbeidh foinse shlán leictreachais ag an Stát ar phraghas iomaíoch. Cuirfidh an tionscadal seo feabhas ar éifeachtúlacht an Mhargaidh Leictreachais Aonair agus ar shlándáil an tsoláthair leictreachais in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann araon.

 

"Tuigim go maith na deacrachtaí ar fad a bhain leis an tionscadal seo agus ábhair imní na ndaoine atá ina gcónaí gar do bhealach an tionscadail. Tugaim aird air freisin go ngabhann roinnt coinníollacha leis an gcinneadh agus go mbeidh ar EirGrid na coinníollacha sin a mheas agus déileáil leo go cuí. Maidir leis an méid sin, táim ag súil go mbeidh EirGrid i dteagmháil go díreach leis na pobail atá ar bhealach an tionscadail seo."

 

Baineann cinneadh pleanála seo an Bhoird Pleanála leis an stráice 100km den tionscadal in Éirinn. Tá próiseas pleanála don stráice 40km den tionscadal i dTuaisceart Éireann ar siúl faoi láthair.

Press Release Documents