You are here:

Preaseisiúint: Freastalaíonn an tAire Naughten agus an tAire Humphreys ar shearmanas chun éachtaí iontacha a baineadh amach ag Portach Bhaile Daighean a mholadh

Soláthraíonn Tionscadal Caomhnaithe Pobail líne tharrthála do Chearca Fraoigh agus Crotaigh aitheanta

19/10/2017

  • Molann Bord na Móna samhail na gComhpháirtíochtaí Caomhnaithe Pobail
  • Freastalaíonn an tAire Naughten agus an tAire Humphreys ar shearmanas chun éachtaí iontacha a mholadh
  • Baineann cearc fhraoigh agus crotach neamhchoitianta leas as an tionscadal

Tá ceiliúradh á dhéanamh ag Bord na Móna agus ag pobal Bhaile Daighean, Co. Ros Comáin ar na héachtaí iontacha a baineadh amach de bharr tionscadal a chaomhnaigh pobail cearc fraoigh, crotach agus speiceas eile a bhfuil tábhacht náisiúnta leo.
Tá comhiarracht chaomhnaithe idir cuideachta agus an pobal ag díriú ar Phortach Bhaile Daighean, atá faoi úinéireacht Bhord na Móna, ó 2010. Chaomhnaigh a gcuid iarrachtaí i dtaca le creachadóirí a rialú agus leis an bportach a athfhliuchadh pobal den Chearc Fhraoigh neamhchoitianta, aitheanta agus chabhraigh siad le rath a bheith ar an gCrotach atá i mbaol ar an bportach. Ó tosaíodh an Tionscadal, is áit é an portach a bhfuil a lán Crotach ann.

Agus é ag labhairt ag an ócáid, dúirt an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Nuaghten TD "is sampla iontach é an Tionscadal Caomhnaithe um Chearc Fhraoigh den rath a d'fhéadfaí teacht as rannpháirteachas áitiúil ón Stát agus ó chuideachtaí Stáit. Tá na tairbhí timpeallachta a bhainann leis an obair chrua a dhéanann gach duine anseo fadréimseach, ach an rud is suntasaí ó thaobh Gníomhaithe ar son na hAeráide de ná go soláthraítear treoirphlean chun féidearthacht phortaigh na tíre i dtaca le ceapadh carbóin a scaoileadh"

Agus fáilte á cur aige roimh na hAirí, dúirt Joe Lane, Ceannasaí Claochlaithe Gnó agus Oifigeach Acmhainní Daonna Bhord na Móna "Is iontach an rud é go bhfuil an tAire Denis Naughten agus an tAire Heather Humphreys anseo chun an obair iontach atá déanta ag Bord na Móna agus ag an bpobal áitiúil a mholadh. Teastaíonn a lán daoine atá ag obair le chéile ó thionscadal caomhnaithe mar seo agus ós rud é go raibh tacaíocht againn ón bpobal áitiúil agus ón gclub gunnaí, bhí muid in ann a chinntiú gur tearmann iontach sábháilte é portach Bhaile Daighean d'fhiadhúlra a bhfuil tábhacht náisiúnta leis.

Bhí cúpla sprioc againn anseo, ceann amháin ná an Chearc Fhraoigh, Cromán na gCearc agus pobail Chrotach a chosaint, agus tá an-áthas orm a rá gur bhaineamar é seo amach. Theastaigh uainn gnáthóg ghníomhach an phortaigh ardaithe a bhí anseo a chaomhnú agus bhaineamar é sin amach. Theastaigh uainn a léiriú do phobail eile na buntáistí saibhre a d'fhéadfaí teacht as gníomhaíocht éiceolaíochta dá leithéid. Spreagfainn daoine eile teacht chuig Baile Daighean, siúl ar an bportach agus labhairt le muintir na háite le go bhfeicfidh siad gur áis iontach í áit mar seo do phobal."

Críoch/
PICTIÚIR AR FÁIL ACH IAD A IARRAIDH

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le:
Pat Sammon
Pat.sammon@bordnamona.com
0861987299

Nótaí d'Eagarthóirí

Fuair Bord na Móna Portach Bhaile Daighean sna 1970idí agus rinne Foireann Éiceolaíochta Bhord na Móna suirbhéireacht air in Eanáir 2010 ar dtús. Aithníodh an fhéidearthacht a bhí ann i dtaca le hathchóiriú portaigh láithreach agus i dtaca leis an gclúdach ar phobail phortach atá níos fliche a mhéadú le clúdach ardsfagnaim. I measc na ngnáthóg eile a ainmníodh ná borrfhás méith eanaigh, gné nádúrtha, hidreolaíoch dhraenála ar fud an phortaigh, a chuir le luach bithéagsúlachta na láithreach

Rinne Bord na Móna cinneadh in 2010 an portach seo a chaomhnú agus é a chriosaigh mar limistéar bithéagsúlachta. Léirigh suirbhé gur úsáid speicis a raibh luach ard caomhantais leo, cromán na gcearc, cearc fhraoigh agus crotach ina measc, an láthair. Ní raibh mórán cearc fhraoigh i mBaile Daighean, áfach, agus tá an pobal póraithe in Éirinn an-íseal agus tá sé ag laghdú ar phortaigh ardaithe ísealchríche.

Chuaigh club gunnaí áitiúil, Club Gunnaí an Mhúir, chuig Bord na Móna in 2010 chun labhairt faoi thionscadal féideartha comhoibríoch ar an láthair chun an chearc fhraoigh a chaomhnú. Bhí tuilleadh rannpháirteachais ar siúl idir Bord na Móna, Club Gunnaí an Mhúir agus páirtithe leasmhara eile agus forbraíodh an Tionscadal Caomhnaithe um Chearc Fhraoigh as seo. Léasaigh Bord na Móna 234 heicteár le Club Gunnaí an Mhúir in 2011 agus thosaigh Tionscadal na gCearc Fhraoigh, faoi bhainistiú Chlub Gunnaí an Mhúir.

Thosaigh Bord na Móna ar Athchóirithe an Phortaigh in 2013. Ba é príomhchuspóir an tionscadail ná uisceleibhéil a ardú agus an portach a athfhliuchadh, forbairt na bpobal planda a bhfuil a lán sfagnaim iontu agus athchóiriú fadtéarmach ghnáthóg an phortaigh ardaithe a spreagadh.

D'fhorbair an Tionscadal plean bainistíochta ina raibh cuid de na bearta seo a leanas san áireamh: feasacht ar an gCearc Fhraoigh agus ar chaomhnú portach ardaithe a spreagadh, monatóireacht na láithreach, athchóiriú portaigh, feabhsú gnáthóige (fraoch a ghearradh) agus srianadh creachadóirí. Lean Foireann Éiceolaíochta Bhord na Móna ar aghaidh le rannpháirteachas agus le tacaíocht éiceolaíochta i rith an ama.

Tá breis is 1,400 heicteár de phortach ard ar fud 12 phortach ardaithe agus iarsma portaigh.

Press Release Documents