You are here:

Reáchtálann an tAire Denis Naughten Díospóireacht Oscailte ar Pholasaí an Rialtais faoi Shábháilteacht Dhigiteach

Lánchosc, 00.01am, Déardaoin 8 Márta 2018

Reáchtálfaidh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Denis Naughten TD Díospóireacht Oscailte ar Pholasaí an Rialtais faoi shábháilteacht ar líne inniu (Déardaoin, 8 Márta) san Ospidéal Ríoga, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath agus beidh sí á hoscailt go hoifigiúil ag an Taoiseach, Leo Varadkar.

Tháinig an Díospóireacht Oscailte ar Pholasaí chun cinn i ndiaidh cruinnithe a thionóil an tAire Naughten i gcomhar leis an Aire Dlí agus Cirt, Charlie Flanagan TD, agus an tAire Leanaí, Katherine Zappone TD, go déanach i mí na Samhna chun ceist na sábháilteachta digití a phlé.

Freastalóidh níos mó ná 100 toscaire agus cainteoir atá ag obair in earnáil na tionsclaíochta, in eagraíochtaí neamhbhrabúis, sa rialtas agus san AE ar imeacht an lae inniu. 

Tá an Díospóireacht Oscailte ar Pholasaí á stiúradh ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus tacaíocht á fáil acu ó chúig Roinn Rialtais eile, lena n-áirítear an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais; an Roinn Oideachais agus Scileanna; an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta; an Roinn Sláinte; agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.  

Agus í ag ullmhú don imeacht, chuaigh an Roinn i dteagmháil le príomhpháirtithe leasmhara ábhartha, Cumann na hÉireann um Chosaint Leanaí, grúpaí tuismitheoirí, lucht acadúil, daoine óga agus príomhghrúpaí eile san áireamh, chun meascán leathan d'ionadaíocht agus de rannpháirtíocht a chinntiú. 

Tá sé d'aidhm ag an imeacht feasacht a ardú i measc na rannpháirtithe ar fad san obair agus sna gníomhaíochtaí atá á ndéanamh ag an Rialtas, ag an gCoimisiún Eorpach, ag earnáil na tionsclaíochta agus ag eagraíochtaí neamhrialtasacha. Aithneofar bearnaí agus deiseanna do chomhoibriú níos dlúithe freisin.  Cuirfidh na smaointe agus an t-aiseolas a fhaightear ar an lá le gníomhaíochtaí agus le polasaithe an Rialtais sa réimse seo sa todhchaí agus beidh siad mar bhonn agus thaca acu.

 

Dúirt an Taoiseach, Leo Varadkar: "Cuireann Fóram Oscailte ar Pholasaí an lae inniu deis luachmhar ar fáil chun an chaoi a bhfuilimid in ann daoine óga a chosaint ar líne a phlé. Cé go bhfuil an t-idirlíon tar éis a lán deiseanna a chur ar fáil do dhaoine, baineann dúshláin nua agus rioscaí leis freisin. Ní féidir deireadh a chur leis na rioscaí seo ar fad le gníomhartha Rialtais amháin.  Tá róil ag réimse leathan páirtithe leasmhara, lena n-áirítear tuismitheoirí, oideoirí, gnólachtaí teicneolaíochta agus forghníomhú an dlí, le cinntiú gur áit shábháilte é an t-idirlíon." 

Dúirt an Taoiseach freisin: "Chun cinntí a dhéanamh maidir leis an gcaoi is fearr chun na rioscaí a bhaineann le cumarsáid ar líne a laghdú, ní mór nádúr domhanda an idirlín a aithint. Sa chomhthéacs seo, tá sé riachtanach go bhfuil obair na rialtas náisiúnta in ann ailíniú agus tacú le hiarrachtaí ag leibhéal Eorpach nó ag leibhéal domhanda chun sábháilteacht ar líne a chur chun cinn. Táim ag súil leis an toradh a bheidh ar phlé an lae inniu a chloisteáil, toradh a chuirfidh bonn eolais faoi phlean gníomhaíochta de chuid an Rialtais maidir le sábháilteacht ar líne a fhoilseofar sa samhradh.

 

Roimh an díospóireacht, dúirt an tAire Naughten: "Agus mé i m'Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil agus ceathrar clainne agam, is tosaíocht phearsanta pholasaí í sábháilteacht ar líne dom ó ceapadh i m'Aire mé.  Creidim go bhfuil sábháilteacht ar líne ar cheann de na dúshláin is mó atá le sárú againn sa lá atá inniu ann, ach tá sé tábhachtach go bhfuil ár bhfreagra ar na rioscaí réalaíoch agus láidir agus go dtugann sé aitheantas do na buntáistí éagsúla a bhaineann leis an idirlíon.  Is ionann an saol ar líne agus an saol as líne i saol dhéagóirí an lae inniu. Caithfimid obair in éineacht leo agus éisteacht leo ionas go gceapfaidh siad go bhfuil ár réitigh inchreidte.  Feabhsóidh ócáid an lae inniu ár bhfeasacht agus ár dtuiscint ar na bearta atá á nglacadh ag gach grúpa, agus aithneoidh sí bealaí ina mbeimid in ann oibriú le chéile níos fearr."

Dúirt an tAire Stáit ag a bhfuil freagracht speisialta maidir le Comhionannas, Inimirce agus Lánpháirtíocht, David Stanton: "tá sé tábhachtach go ndéantar gach iarracht cinnte a dhéanamh de gur féidir na buntáistí iontacha a bhaineann leis an idirlíon agus le teicneolaíochtaí cumarsáide dár saoránaigh a iniúchadh agus leas a bhaint astu go muiníneach agus go sábháilte. Ós rud é go mbíonn an teicneolaíocht ag forbairt i gcónaí agus ós rud é go mbeidh daoine aonair i gcónaí ann a bhfuil sé ar intinn acu leas a bhaint aisti dá gcuspóirí mímhacánta féin, is dúshlán ollmhór é seo. Ní féidir bheith réchúiseach sa réimse seo agus dá bhrí sin, tá an-tábhacht le himeacht an lae inniu mar gur féidir linn cloisteáil faoi na gníomhartha a glacadh ag leibhéil an Rialtais agus ag leibhéil neamhrialtais chun dul i ngleic le ceisteanna maidir le sábháilteacht ar líne.  Rud níos tábhachtaí fós, áfach, cuireann sé deis ar fáil dúinn cloisteáil ó rannpháirtithe faoin imní atá orthu agus faoi na céimeanna atá ag teastáil chun dul i ngleic leo".

Dúirt an tAire Stáit do Thrádáil, Fostaíocht, Gnó, Margadh Aonair Digiteach an AE agus Cosaint Sonraí, Pat Breen: "Tá méadú mór ag teacht ar dhigitiú agus leanfaidh sé ar aghaidh agus difríocht bhunúsach á déanamh aige ar an gcaoi a mairimid.  Cé go bhfuil sé tábhachtach go bhfuil Éire ar cheann de cheannairí digiteacha an AE agus go bhfuil sí in ann leas a bhaint as na deiseanna suntasacha a bhaineann le digitiú, caithfimid ár ndícheall a dhéanamh cosaintí riachtanacha a chur ar fáil chun sábháilteacht ár saoránach ar fad, go háirithe leanaí, ar líne a chinntiú."

Dúirt an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige, an Dr Katherine Zappone: "Is mór an dúshlán é seo a dhéanamh i gceart do Rialtais ar fud an domhain. Feidhmíonn an t-idirlíon thar teorainneacha. Is minic a eascraíonn na dúshláin a bhíonn le sárú againn as cinntí a dhéantar lasmuigh dár ndlínse.  Níl smacht againn ar réitigh áirithe. Tá láithreacht shuntasach chorparáideach ag cuid de na comhlachtaí teicneolaíochta is mó ar domhan anseo in Éirinn, áfach, agus is buntáiste mór é sin. Is féidir leo agus caithfidh siad oibriú leis an Rialtas."

Dúirt an tAire Stáit le freagracht as Meabhairshláinte agus Daoine Scothaosta sa Roinn Sláinte, Jim Daly: "Ba chóir go mbeadh blianta na hóige agus an déagóra sona - ba chóir go mbeadh spraoi ag baint leo agus go mbeadh rath ar an indibhidiúlacht le linn na mblianta seo. Cé gurb amhlaidh a bhíonn de ghnáth, d'fhéadfadh na blianta seo bheith an-deacair agus leochaileach ar chúiseanna éagsúla. Tuigeadh i dtuarascáil an Tascfhórsa Náisiúnta le haghaidh Mheabhairshláinte na hÓige an tábhacht atá le héisteacht le guth na ndaoine óga, agus tá fonn ar an Tascfhórsa an guth sin a léiriú i dtorthaí a chuid oibre. Mar chuid de phróiseas an Tascfhórsa, eagraíodh go leor imeachtaí rannpháirtíochta le daoine óga agus léiríonn na moltaí torthaí na n-imeachtaí sin. Is tosaíocht de chuid an Rialtais fós é gach gné de pholasaí agus de sheirbhísí meabhairshláinte a fhorbairt. Áirítear leis sin meabhairshláinte an duine a chosaint, bíodh sé óg nó sean, agus comhoibriú le gníomhaireachtaí eile maidir le bearta eile chun sábháilteacht ar líne a chur chun cinn."

Dúirt an tAire Oideachais agus Scileanna, Richard Bruton: "Cuirim fáilte mhór roimh an deis chun páirt a ghlacadh san imeacht seo. Is maith is eol do mo Roinn na dúshláin atá roimh oideoirí, tuismitheoirí agus leanaí maidir le sábháilteacht ar líne agus tá fonn orainn tacú le scoileanna ar bhealach ar bith is féidir.  Tá tacaíochtaí agus acmhainní fairsinge oiliúna agus curaclaim ar fáil chun cabhrú le scoileanna polasaithe agus cleachtais a fhorbairt maidir le húsáid shábháilte a bhaint as an idirlíon.  Cuirtear eolas agus acmhainní ar fáil do thuismitheoirí, do mhúinteoirí agus do pháistí trí Thionscnamh Ríomhshábháilteachta Webwise. Tá ról ag go leor ranna rialtais, ag tuismitheoirí agus ag an tsochaí trí chéile i dtaca le sábháilteacht ar líne ár leanaí. Ligfidh an rannpháirtíocht a éascaíonn an t-imeacht seo dúinn ar fad, mar pháirtithe leasmhara, ár bhfeasacht ar na ceisteanna agus ar na tionscnaimh sa réimse seo a chur chun cinn agus na réimsí a gcaithfimid feabhas a chur orthu a aithint.  Táim ag súil go gcinnteoidh torthaí dearfacha na rannpháirtíochta seo gur féidir lenár leanaí na scileanna agus na hinniúlachtaí, atá ag teastáil uathu le maireachtáil sa 21ú haois, a fhorbairt."

Craolfar na himeachtaí beo ar shuíomh gréasáin na Roinne ag an nasc seo a leanas: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Internet-Policy/online-safety/open-policy-debate/Pages/default.aspx

Haischlib Twitter: #onlinesafety #digitalireland

Press Release Documents