You are here:

An tAire Naughten: ráiteas maidir le hagóid Thionscal na mBonn

8 Nollaig 2016

Dhearbhaigh Denis Naughten, TD, an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, arís inniu go bhfuil sé meáite ar dhul i ngleic leis an bhfadhb a bhaineann le boinn dramhaíola, fadhb atá ag milleadh na tuaithe le blianta fada.  

 

Agus é ag tabhairt freagra ar an agóid atá déanta ag roinnt daoine i dtionscal na mbonn dúirt an tAire:

 

"Bhuail mé le hionadaithe ó thionscal na mbonn coicís ó shin. D'éist mé leo agus thug mé aird ar na hábhair imní a nocht siad dom agus tá mo dhícheall déanta agam a oiread díobh agus ab fhéidir a réiteach. Is fadhb iad na boinn dramhaíola seo a chaithfear a réiteach áfach. Ní theastaíonn uaim go bhfeicfear tinte tocsaineacha de bhoinn anseo mar a chonacthas sa Bhreatain Bheag agus i mBéal Feirste le déanaí.  Tá na bearta a bheidh á dtabhairt isteach agamsa in 2017 á n-ullmhú le fada anois agus tá an iomarca moille curtha leo cheana féin."

 

Mhínigh an tAire ansin go raibh scéim le haghaidh comhlíonadh iomlán á tabhairt isteach aige a bheidh faoi stiúir Repak ELT. Faoin scéim seo comhlíonfar na feidhmeanna rialála uile thar ceann a comhaltaí agus beidh ballraíocht sa scéim éigeantach d'oibritheoir nó do dhuine ar bith a chuireann boinn ar an margadh in Éirinn.  Beidh ar gach oibreoir sonraí a sholáthar faoin líon bonn a chuireann sé ar an margadh agus a bhaineann sé de. Seo an chéad uair riamh go mbeidh soiléireacht ann ar an ábhar seo.  Maoineofar an scéim le Táille Bainistíochta Comhshaoil shofheicthe, cosúil leis an gceann lena maoinítear earraí leictreacha dramhaíola a bhailiú.  Ag caint dó ar an táille a thabharfar isteach dúirt an tAire:

 

"Beidh Táille Bainistíochta Comhshaoil á tabhairt isteach agam do raon catagóirí bonn chun an scéim nua seo a mhaoiniú.  Tá comhairle á fáil agam faoi láthair maidir le leibhéal na dtáillí a leagfar síos.  Tá sé tábhachtach béim a chur air nach táille nua í seo. Íocann tomhaltóirí táille cheana féin as seanbhoinn a dhiúscairt nuair a cheannaíonn siad ceann nua. Tá fadhbanna áfach leis an táille mar atá: ní bhaineann freagracht ar bith léi agus ní féidir leis an tomhaltóir a bheith cinnte go n-úsáidtear an táille dhiúscartha a íoctar faoi láthair chun na críocha a ceapadh di. Tá sé le sonrú ó leibhéal na stoc-charn mídhleathach atá ann nach gcuirtear i bhfeidhm í mar is ceart. Agus cúrsaí mar atá anois, íocann na tomhaltóirí faoi dhó - an chéad uair nuair a cheannaíonn siad boinn nua agus ansin arís lena gcuid cánach nuair a bhíonn ar na húdaráis áitiúla ar fud na tíre stoc-chairn mhídhleathacha de bhoinn a bhaint."

 

Dúirt an tAire go bhfuair sé a lán tacaíochta don scéim a thabhairt isteach, le linn dó bheith i mbun comhairliúcháin fhairsing leis an tionscal, ó oibreoirí eile i margadh na mbonn, miondíoltóirí agus déantóirí san áireamh.  Luaigh sé arís áfach go raibh an méid sonraí atá ar fáil an-teoranta de bharr na heaspa rialála ar an margadh seo go dtí seo agus go raibh, dá dheasca sin, stoc-chairn de bhoinn ann a d'fhéadfadh tionchar díobhálach a imirt ar an gcomhshaol agus ar shláinte an phobail agus nach bhfuil sí inghlactha a thuilleadh moille a chur le réiteach na faidhbe.

 

CRÍOCH

C&F ar Bhoinn

 

Press Release Documents