You are here:

Síníonn an tAire Naughten an tOrdú um Thosach Feidhme don Acht um Iascach Intíre (Leasú) 2017

Shín an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten, T.D., ordú um thosach feidhme inniu a ainmníonn an 11 Iúil 2017 mar an lá a thagann an tAcht um Iascach Intíre (Leasú) 2017 (Uimh. 16 de 2017) i bhfeidhm. Shín an tUachtarán an tAcht ar an 6 Iúil 2017.

Tugann an tAcht um Iascach Intíre (Leasú) 2017 cumhacht fhollasach d'Iascaigh Intíre Éireann (IFI) imeachtaí achoimre a thabhairt agus a ionchúiseamh i gcionta iascaigh intíre. Réitíonn an tAcht saincheist a tháinig chun solais i mí Feabhra 2017 a bhaineann leis an gcumhacht atá ag IFI ionchúiseamh. Cinntíonn sé go bhfuil IFI cumhachtaithe go hiomlán chun an tAcht um Iascach Intíre a fhorfheidhmiú agus chun iascaigh luachmhara intíre na hÉireann agus acmhainn na slatiascaireachta farraige a chosaint agus a chaomhnú.

Dúirt an tAire Naughten: "Tá an-áthas orm tús a chur leis an Acht um Iascach Intíre (Leasú) 2017 inniu. Le rith luath an Achta seo mar dhlí déantar acmhainní luachmhara ár n-iascach intíre a shlánú agus cinntítear nach bhfuil tréimhse ar bith ann inar féidir cionta a dhéanamh le saoirse ó phionós faoi na hAchtanna um Iascach Intíre. Tá cumhacht ag IFI arís coinneáil le hionchúisimh as cionta faoi na hAchtanna um Iascach Intíre."

Is é IFI an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as acmhainní iascaigh intíre agus slatiascaireacht farraige na hÉireann a chosaint, a chaomhnú, a fhorbairt agus a chur chun cinn.

Dúirt an tAire Stáit don Phobal, d'Acmhainní Nádúrtha agus don Fhorbairt Dhigiteach, Seán Kyne, "Tá an-áthas orm go bhfuil an dlí seo á shíniú inniu tar éis dom an Bille um Iascach Intíre (Leasú) a thabhairt tríd an Dáil agus an Seanad. Cinntíonn an dlí seo go bhfuil cumhachtaí soiléire ag Iascaigh Intíre na hÉireann gníomhú mar gheall ar thruailliú aibhneacha agus chun dul i ngleic le póitseáil stoc éisc. Mar sin, cabhróidh sé le hIascaigh Intíre na hÉireann a bhfreagracht as níos mó ná 74,000 ciliméadar d'aibhneacha agus de shruthanna agus 128,000 heicteár de lochanna a chosaint, a bhainistiú agus a chaomhnú ar fud na tíre a chur i gcrích."

CRÍOCH

NÓTAÍ D'EAGARTHÓIRÍ
Leasaíonn an tAcht um Iascach Intíre (Leasú) 2017 an tAcht um Iascach Intíre 2010 le foráil d'Iascaigh Intíre na hÉireann cumhacht a bheith acu imeachtaí achoimre a thabhairt do chionta áirithe; foráil do phionóis áirithe; agus foráil d'ábhair ghaolmhara.

Bunaíodh IFI ar an 1 Iúil 2010 nuair a chónaisc an Príomh-Bhord Iascaigh agus na seacht mBord Iascaigh Réigiúnach in aon ghníomhaireacht amháin. Tá níos mó ná 74,000 ciliméadar d'aibhneacha agus de shruthanna agus 128,000 heicteár de lochanna in Éirinn atá ar fad faoi dhlínse IFI. Leathnaíonn dlínse IFI go dtí an teorainn 12 mhíle thart ar an gcósta.

Press Release Documents