You are here:

Ceapann an tAire Naughten Cathaoirleach nua ar Ghrúpa Comhairleach an Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide

D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., gur ceapadh Elaine Nevin mar Chathaoirleach ar Ghrúpa Comhairleach an Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide. Tá Elaine Nevin ina Stiúrthóir Náisiúnta ar ECO-UNESCO na hÉireann ó 2002. Rinne sí maoirseacht ar fhobairt agus ar fhás ECO-UNESCO mar cheann de na príomheagraíochtaí in Éirinn a bhaineann le hoideachas comhshaoil, le forbairt inbhuanaithe agus le hobair chomhshaoil óige.

Dúirt an tAire Naughten: "Tá an-áthas orm a fhógairt gur ghlac Elaine Nevin le mo chuireadh le bheith mar Chathaoirleach ar Ghrúpa Comhairleach an Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide. Tá taithí na mblianta ag Elaine maidir le rannpháirtíocht phobail ar cheisteanna comhshaoil, go háirithe le daoine óga. Táim muiníneach go gcuirfidh sí go mór le cinntiú go gcuireann an Grúpa Comhairleach an chomhairle is fearr is féidir ar fáil faoi chur i bhfeidhm an Idirphlé Náisiúnta."

Dúirt Elaine Nevin: "Tá an-áthas orm glacadh leis an ról mar Chathaoirleach ar Ghrúpa Comhairleach an Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide. Deis shuntasach atá san Idirphlé dul i ngleic leis an tsochaí maidir leis an gcaoi is fearr ar féidir linn oibriú le chéile chun aghaidh a thabhairt ar dhúshlán sainiúil ár nglúine. Táim ag tnúth le hoibriú leis an nGrúpa Comhairleach chun rath an Idirphlé a chinntiú."

Nótaí d'Eagarthóirí

An tIdirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide
D'fhógair an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil go raibh Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide á bhunú ag an Rialtas níos luaithe i mbliana . Tá sé seo ar aon dul leis an dtiomantas atá leagtha amach sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta. Nuair a foilsíodh an Plean Náisiúnta Maolúcháin ar an 19 Iúil seo caite, d'fhógair an tAire bunú Grúpa Comhairleach chun comhairle a chur ar fáil dó maidir le straitéis, le struchtúr agus le hoibriú iomlán an Idirphlé Náisiúnta.

Is é príomhchuspóir an Idirphlé Náisiúnta ná próiseas uilechuimsitheach rannpháirtíochta agus comhaontaithe a chinntiú ar fud na sochaí chun an t-athrú i dtreo todhchaí ísealcharbóin agus todhchaí atá athléimneach ó thaobh aeráide de a chumasú. Chun é seo a dhéanamh, féachfaidh an tIdirphlé le feasacht, le rannpháirtíocht agus le spreagadh a chruthú chun daoine a chur i mbun gnímh (go háitiúil, go réigiúnach agus go náisiúnta) maidir leis na dúshláin a bhaineann le hathrú aeráide. Anuas air sin, féachfaidh sé le líonraí cuí a bhunú, ar bhonn fadtréimhseach, le go mbeidh daoine in ann bualadh le chéile go tréimhsiúil le smaoineamh ar na hionchair bunaithe ar fhianaise ar na gnéithe geilleagracha, sóisialta, iompraíochta, comhshaoil agus poiblí a bhaineann le beartas aeráide agus fuinnimh.

I measc na dtionscnamh de chuid an Idirphlé Náisiúnta a fógraíodh do 2017 cheana féin tá Clár Náisiúnta na Scoileanna Glasa um Ghníomh agus um Fheasacht ar Athrú Aeráide, a chuimsíonn Seachtain um Ghníomh Aeráide idir an 16 agus an 20 Deireadh Fómhair agus Móraonach Aeráide na Scoileanna Glasa ar an 22 Feabhra 2018, agus Clár Ambasadóra na hAeráide, a seoladh go foirmiúil níos luaithe sa mhí seo.

Comhaltaí Ghrúpa Comhairleach an Idirphlé Náisiúnta um Ghníomhú ar son na hAeráide

Elaine Nevin - Cathaoirleach 

Ciarán Hayes (Cumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach)

Conor Minogue (IBEC)

Adrian Kane (ICTU)

Thomas Ryan (IFA)

Frank Maughan (DCCAE)

Rory O'Donnell (An Chomhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta)

Cara Augustenborg (Eolaí Comhshaoil agus Saineolaí Cumarsáide)

Michael Ewing (Crann Taca Comhshaoil)

Lorna Gold (Ceannasaí Beartais agus Abhcóideachta, Trócaire)

Edmund Grace (People Talk)

Seán McDonagh (Éiceolaí)

Brigid McManus (Ard-Rúnaí ar scor– An Roinn Oideachais agus Scileanna)

Ryan Meade (Comhairleoir Beartas Poiblí)

Paul Melia (Iriseoir Comhshaoil)

Press Release Documents