You are here:

Tús curtha ag an Aire Bruton le comhairliúchán poiblí faoi straitéis nua náisiúnta chibearshlándála

Is mian leis an Aire an bonneagar náisiúnta a chosaint ar haiceáil agus ar an gcibearchoiriúlacht

Chuaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton T.D., i mbun comhairliúcháin inniu (an Mháirt, an 19 Márta 2019) faoi straitéis nua le daoine aonair, gnónna agus slándáil náisiúnta na hÉireann a chosaint ar chibear-ionsaithe.

Leagfar amach sa straitéis nua an dóigh is fearr lena chinntiú go mbeidh líonraí ríomhairí agus an bonneagar gaolmhar atá in úsáid ag an Stát, ag saoránaigh Éireannacha agus ag gnónna slán, sábháilte, daingean. Leagfar amach freisin creat cosanta i dtaca le bagairtí éagsúla, amhail haiceáil, cibearchoiriúlacht, cripteathochailt, haiceáil chúise agus cibirspiaireacht.

Is mian leis an Aire Bruton páirtithe leasmhara a spreagadh lena dtuairimí faoi Straitéis nua Náisiúnta Chibearshlándála a chur in iúl. Ar sé:

"Tuigimid faoin am seo an baol do shlándáil an stáit a bhaineann le cibear-ionsaithe. Ní mór dúinn a chinntiú go bhfuil ospidéil, scoileanna, sonraí pearsanta agus bonneagar an stáit cosanta agus nach bhfuil Éire i mbaol ó bhagairt na gcibear-ionsaithe. Caithfimid a chinntiú freisin go mbeidh na cosaintí cuí i bhfeidhm ag daoine aonair agus ag gnónna chun iad féin a chumhdach.

"Mar shochaí, táimid i ndiaidh buntáistí móra a bhaint as teicneolaíochtaí bunaithe ar an idirlíon. Bíodh sin mar atá, baineann baol agus rioscaí nua leis na teicneolaíochtaí sin agus tá saincheisteanna dúshlánacha le sárú ag an Rialtas agus ag an bpobal araon mar gheall orthu. Seo ceist thábhachtach náisiúnta. Inniu, táimid ag dul i mbun comhairliúcháin maidir le straitéis nua chun ár gcumas sa réimse seo a fheabhsú."

Luaigh an tAire na deiseanna atá ann do mhuintir na hÉireann sa réimse seo freisin:

"Cheana féin, tá breis agus 6,000 duine in Éirinn fostaithe san earnáil chibearshlándála; tá tionscail éagsúla sonraí lonnaithe in Éirinn agus beidh sé éasca go leor dúinn teacht i dtír air sin agus deiseanna eile a chruthú chun fostaíocht a mhéadú."

"Is céim shuntasach chun cinn é forbairt na Straitéise nua Náisiúnta Cibearshlándála chun Éire a ullmhú faoi choinne eachtraí cibearshlándála agus chun go mbeimid, mar shochaí agus mar gheilleagar, in ann tairbhe iomlán a bhaint as deiseanna le níos mó poist ardluacha teicneolaíochta a chruthú."

Tá tús á chur leis an bpróiseas comhairliúcháin inniu. Tá 10 gceist shonracha ann a lorgann freagraí agus smaointe maidir le conas is féidir leis an Stát dul i ngleic le gach ceann de na saincheisteanna – idir bhagairtí agus deiseanna. Tá fáilte roimh dhaoine aonair agus roimh eagrais aighneacht a chur isteach i dtaca leis na Treoirlínte dréachta atá ar fáil ar leathanach comhairliúchán na Roinne.

Tá 30 lá oibre ag páirtithe leasmhara chun aighneacht a chur isteach. Breithneofar iad sula bhfoilseofar an leagan deiridh den Straitéis agus sula dtiocfaidh an Straitéis i bhfeidhm.

Beidh an próiseas comhairliúcháin faoin Straitéis Náisiúnta dréachta Chibearshlándála ar siúl suas go dtí an 1 Bealtaine, 2019.

Críoch

Press Release Documents