You are here:

Tionscnaíonn an tAire Bruton Glaoch ar Churaidh Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe

Inniu (Déardaoin 31ú Eanáir) ghlaoigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton ar pháirtithe leasmhara le bheith ina gCuraidh Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDG).

 s eagrais nó daoine aonair iad na Curaidh SDG atá ag léiriú ceannaireachta agus ag tabhairt dea-shampla i ngnóthú Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Is eiseamláirí dea-chleachtais iad agus spreagfaidh siad daoine eile cibé is féidir leo a dhéanamh chun go ngnóthóidh siad Spriocanna na hÉireann.

 Is sraith de spriocanna uaillmhianacha iad na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe, ina gcumhdaítear riachtanais shóisialta, eacnamaíochta agus timpeallachta na todhchaí inbhuanaithe. Cumhdaítear iontu réimsí polasaí amhail díothú bochtaineachta, forbairt eacnamaíochta, cosaint comhshaoil, rochtain seirbhísí sláinte agus oideachais, comhionannas inscne, sochaithe síochánta agus cearta an duine.

 Tá an rialtas tiomanta d'fheidhmiú iomlán na Spriocanna faoi 2030. Tá Plean Feidhmiúcháin ar bun le cois Grúpa Oifigeach Sinsearach (SOG), faoi stiúir Roinn an Taoisigh chun a chinntiú go gcomhlíonfar an tiomantas seo.

 Ar sheoladh an ghlaoigh dó ar an tríú cruinniú d'Fhóram Náisiúnta Pháirtithe Leasmhara SDG inniu, arsa an tAire, "Dúshlán a bheidh ann na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe a ghnóthú, ach beidh sé indéanta má bhíonn gach cuid den tsochaí rannpháirteach.

"Tá obair iontach ar siúl ag go leor eagras ar fud na hÉireann sna spriocréimsí agus tá mé go mór i bhfách le feidhm a bhaint as an dea-obair seo chun daoine eile a spreagadh chun cibé is féidir leo a dhéanamh.

"Inniu, iarraim orthu sin ar spéis leo a bheith ina gCuraidh Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe teacht chun tosaigh agus cur isteach ar an deis chun daoine eile a spreagadh ar an gcaoi chéanna."

 Díreach i ndiaidh an Fhóraim, thug an tAire cuairt ar cheannáras Foodcloud a oibríonn i bpáirt le miondíoltóirí agus le carthanachtaí chun tabhairt faoi chomhfhadhbanna dramhaíl bia agus bochtaineacht bia.

Beidh an glaoch ar léirithe spéise i ról Churadh SDG ar oscailt go dtí Aoine 28ú Feabhra 2019. Táthar ag dúil go roghnóidh an tAire líon teoranta eagras chun feidhmiú mar chéad Churaidh SDG na hÉireann ar feadh 12 mhí, ag tosú i Meitheamh 2019.

 

Nótaí don Eagarthóir

Cad iad na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe?

 

Is plean gnímh é Clár Oibre na Náisiún Aontaithe 2030 do dhaoine, don phláinéad agus don rathúnas ar aidhm dó an tsíocháin dhomhanda a neartú laistigh den tsaoirse fhoriomlán. Tá na SDGanna ag croílár an Chláir Oibre agus, go bunúsach, is iad an creat iad chun a chuspóirí a ghnóthú.

Sna SDGanna, cumhdaítear réimsí polasaí amhail díothú bochtaineachta, forbairt eacnamaíochta, cosaint comhshaoil, rochtain seirbhísí sláinte agus oideachais, comhionannas inscne, sochaithe síochánta agus cearta an duine. Mar gheall ar nádúr domhanda na SDGanna tá gníomh de dhíth ar leibhéal intíre ach, lena chois sin, trí na polasaithe seachtracha a thacaíonn le hiarrachtaí feidhmiúcháin ar scála idirnáisiúnta, go háirithe sna Stáit sin inar mó an gá le 'gan aon duine a fhágáil ar gcúl'.

Leagtha amach i bPlean Náisiúnta Feidhmiúcháin na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2018-2020, a foilsíodh in Aibreán 2018, tá struchtúr soiléir freagrachta i ngach roinn Rialtais agus leithdháiltear úinéireachta gníomhaíocht SDG ar Ranna agus Gníomhaireachtaí Stáit araon. Tá bunú clár 'Curaidh SDG' i measc na 19 ngníomh a bhfuil an Rialtas tiomanta dóibh sa phlean seo.

Is ar an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil atá príomhfhreagracht as cur chun cinn agus maoirseacht fheidhmiú stuama na SDGanna ar bhonn iomlán rialtais agus as bunú chreat daingean feidhmiúcháin agus tuairiscithe SDG.

 I Meitheamh 2018, bhunaigh an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil Fóram Náisiúnta Páirtithe Leasmhara SDG. Chomhlíon bunú an Fhóraim gníomh tiomanta amháin faoi Phlean Náisiúnta Feidhmiúcháin na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2018-2020. Cruinniú an lae inniu, an 31ú Eanáir, an tríú cruinniú den Fhóram.

 Bunaíodh an Fóram chun iad sin atá ag obair ar nó a bhfuil baint acu le cur chun cinn SDGanna ar fud na hÉireann agus thar lear a thabhairt i gceann a chéile. Is deis iontach é an Fóram do lucht déanta polasaí, don tsochaí chathartha, do lucht gnó agus do pháirtithe leasmhara eile, teacht le chéile chun eispéiris agus eolas a roinnt ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le SDG ag leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta araon. Tuairiscíonn an Roinn Gnóthaí Eachtracha, trí Chúnamh Éireann, ar ghnéithe idirnáisiúnta na SDGanna.

Déanfar grianghraif a dháileadh níos déanaí inniu.

Press Release Documents