You are here:

Níos mó ná 1,000 post cruthaithe in earnáil na geo-eolaíochta ó 2012

Eisíonn Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann Athbhreithniú straitéiseach ar bhraisle gnó agus níos mó ná 1,000 post cruthaithe go dtí seo

D'fhógair Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann, arna maoiniú ag Rialtas na hÉireann inniu (Dé Máirt 6Samhain) roinnt táirgí agus tionscnamh nua tar éis athbhreithniú straitéiseach ar an tionscnamh brisle gnó, Geoscience Ireland lenar cruthaíodh 1,103 post san earnáil. 

Is í an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, le tacaíocht ón Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála agus an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta a mhaoiníonn Geoscience Ireland atá ina chás-staidéar eiseamláireach i bPlean Gníomhaíochta an Rialtas do Phoist.

In 2012, thug Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann i gcomhar le Fiontar Éireann cuideachtaí le chéile i mbraisle chun na gnólachtaí a fhás trí chomhoibriú agus chun an earnáil a fhás. Go dtí seo, tá láimhdeachas bliantúil arbh fhiú beagnach €1bn é ag an mbraisle sin. Cruthaíodh 1,103 post a thosaigh an bhraisle in 2012, agus tá 3,675 ball foirne ag obair leis na cuideachtaí anois; oibríonn 835 de na ball foirne sin le fiontair bheaga agus mheánmhéide atá ina mball den bhraisle. Díríonn an tAthbhreithniú straitéiseach ar na ceithre bliana atá amach romhainn agus moltar don bhraisle ullmhúcháin a dhéanamh i gcomhair na ndúshlán a bhaineann le Brexit, talann nua a aimsiú chun an fás a chothabháil agus an comhar idir na cuideachtaí a mhéadú le hobair a fháil thar lear. 

Dúirt an tAire Sean Canney, TD, an tAire um Acmhainní Nádúrtha agus um Fhorbairt Tuaithe an méid seo a leanas, "Is cúis áthais dom go bhfuil an t-athbhreithniú straitéiseach seo a eisiúint inniu agus an dul chun cinn atá á thuairisciú ag Suirbhéireacht Gheolaíochta Éireann i réimsí éagsúla. Áirítear leis seo obair ríthábhachtach i gceantair tuaithe amhail léarscáiliú ar thuilte screamhuisce atá a fhorbairt d'Oifig na nOibreacha Poiblí, an dul chun cinn a rinneadh maidir leis an tsuirbhéireacht san aer le Tellus agus an léarscáiliú amach ón gcósta faoin gclár INFOMAR atá ina spriocanna faoi Thionscadal Éireann 2040."

Áirítear na nithe seo a leanas leis na spriocanna atá le baint amach agus na bearta atá le déanamh a d'fhógair Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann inniu:

Léarscáil nua Náisiúnta Geolaíoch ag scála 1:100,000.
Léarscáileanna nua aonad fiseagrafach a forbaíodh don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil agus do Chreat-treoir Uisce an Aontais Eorpaigh. 
Meabhrán tuisceana sínithe leis an Aonad taighde Eacnamaíoch agus Shóisialta, Aonad eacnamaíochta iompraíochta chun aghaidh a thabhairt ar thuiscint an phobail ar an Geolaíocht.
Tionscnaimh Taighde: Ghiaráil infheistíocht i gclár taighde Shuirbhéireacht Gheolaíoch Éireann (tuairim is €1.5m in 2018) trí oiread an méid sin tríd an gcomh-mhaoiniú agus trí comhar a dhéanamh lena méadaítear feiceálacht agus tionchar an taighde geolaíochta in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.  Eiseoidh Suirbhéireacht Gheolaíocht Éireann glao i mí na Samhna don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Taighde Gheolaíoch, lena ndéanfar maoiniú ar thionscadal iardhoctúireachta agus teagasc acadúil a cheannach amach, arbh fhiú tuairim is €500,000 iad.

Eiseoidh Suirbhéireacht Gheolaíoch Éireann na táirgí nua seo ag an gcomhdháil, Meeting the Challenges, i gCaisleán Bhaile Átha Cliath inniu. Anuas air sin, cuirfidh siad an t-eolas is déanaí ar fáil maidir leis na gcláir lena n-áirítear Tellus, INFOMAR agus Groundwater agus cloisfidh na toscairí ó pháirtithe leasmhara amhail Uisce Éireann agus Teagasc. 

CRÍOCH

Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le Preasoifig na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil

NÓTA DO NA HEAGARTHÓIRÍ:

Is í Suirbhéireacht Gheolaíoch Éireann an Ghníomhaireacht Náisiúnta um Dhomhaneolaíocht agus is rannóg den Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í. Tá Suirbhéireacht Gheolaíoch Éireann freagrach as réimse leathan táirgí a chur ar fáil lena n-áirítear léarscáileanna, tuairiscí, bunachair sonraí agus is ionad eolais agus comhpháirtí tionscadail í do gach gné de gheolaíocht na hÉireann

Is líonra de 36 cuideachta é Geoscience Ireland  a chuireann saineolas comhtháite ar uisce, ar mhianraí agus ar an gcomhshaol agus an t-infreastruchtúr a fhorbairt ar fáil do chliaint i níos mó ná 50 tír. Tacaíonn Suirbhéireacht Gheolaíocht Éireann agus Fiontar Éireann le Geoscience Ireland. Cuireann Geoscience Ireland seirbhísí deartha, sainchomhairleoireachta agus conraitheoireachta ar fáil do ghníomhaireachtaí iltaobhacha, do rialtais agus don earnáil phríobháideach.

Fógraí ag an gComhdháil

Léarscáil nua Náisiúnta Geolaíoch Is nuashonrú iomlán ar an léarscáil náisiúnta geolaíoch an léarscéal seo ag scála 1:100,000 a críochnaíodh ar dtús in 2006. Cuirtear torthaí aershuirbhé geoifisiceach Tellus agus torthaí chláir léarscáilithe allamuigh Shuirbhéireacht Gheolaíoch Éireann san áireamh leis an léarscáil seo. Is táirge digiteach é agus tá sé ar fáil ag www.gsi.ie

Léarscáil Aonad Fiseagrafach Is táirge díorthach é an léarscáil seo bunaithe ar gheolaíocht agus ar shamhail dhigiteach den airde chun rangú a dhéanamh ar thírdhreach na hÉireann. Rinneadh an léarscáil seo don Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil chun tacú le gealltanais na hÉireann faoi gCreat-treoir Uisce an Aontais Eorpaigh agus mar thacaíocht leis an Straitéis Náisiúnta Tírdhreacha (2015-25).

Tionscnaimh Taighde: Ghiaráil infheistíocht i gclár taighde Shuirbhéireacht Gheolaíoch Éireann (tuairim is €1.5m in 2018) trí oiread an méid sin tríd an gcomh-mhaoiniú agus trí comhar a dhéanamh lena méadaítear feiceálacht agus tionchar an taighde geolaíochta in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.  Eiseoidh Suirbhéireacht Gheolaíocht Éireann glao i mí na Samhna don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Taighde Gheolaíoch, lena ndéanfar maoiniú ar thionscadal iardhoctúireachta agus teagasc acadúil a cheannach amach, arbh fhiú tuairim is €500,000 iad.

Meabhrán tuisceana leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta; Shínigh Suirbhéireacht Gheolaíoch Éireann meabhrán tuisceana leis an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta agus áirítear leis seo a bheith ag obair i gcomhar leo ar thionscadal de chuid an Aontais Eorpaigh maidir le taiscéalaíocht a dhéanamh ar mhianraí agus braistint riosca agus naisc idir an gheolaíocht agus an eolaíocht shóisialta a fhorbairt.

Press Release Documents