You are here:

Tá criptea-airgeadra á thaiscéaladh ag úsáideoirí go neamhdhleathach mar gheall ar líon na láithreán gréasáin a bhfuil bogearraí tríú páirtí á n-úsáid acu

Tá an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála (NCSC) ar an eolas faoi roinnt láithreán gréasáin a bhfuil bogearraí ó dhíoltóir tríú páirtí á n-úsáid acu agus tá criptea-airgeadra á thaiscéaladh ag cuairteoirí ar na láithreáin sin gan cead sainráite a fháil uathu. Soláthraíonn na bogearraí roinnt gnéithe teicneolaíochta cúnta a úsáidtear go coitianta i láithreáin ghréasáin phoiblí. Ní chuirtear isteach ar úsáideoirí ach nuair a thugann siad cuairt ar na láithreáin atá i gceist. Ghlac an díoltóir bogearraí sin na gníomhartha riachtanacha maolaithe tráthnóna inné (Dé Domhnaigh 12 Feabhra) chun an tseirbhís seo a dhíchumasú agus ní chuirfear isteach ar láithreáin arís dá bharr.

Níl aon chomharthaí ann faoi láthair go bhfuil an pobal i mbaol.

Thug an NCSC treoir dá chuid comhpháirteanna uile i Ranna agus i nGníomhaireachtaí an Rialtais agus do sholáthraithe an Bhonneagair Ríthábhachtaigh Náisiúnta, chuir in iúl dóibh go raibh fadhb ann agus rinne cur síos ar roinnt céimeanna teicniúla maolaithe chun cosc a chur ar theagmhais den chineál céanna amach anseo. Leanfaidh an NCSC ar aghaidh ag déanamh monatóireachta ar fhorbairtí maidir leis an gceist seo.

An Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála (NCSC)

Is eite oibríochtúil de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil é an Lárionad Náisiúnta Cibearshlándála, a bunaíodh in 2011 agus atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chibearshlándáil i mbonneagar teicneolaíochta faisnéise an Rialtais agus sa Bhonneagar Ríthábhachtach Náisiúnta. Seo a leanas ról an NCSC: ceannaireacht a thabhairt maidir le teagmhais mhóra chibearshlándála a bhainistiú, comhairle a thabhairt do shaoránaigh agus do ghnólachtaí, agus rioscaí cibearshlándála do phríomhsheirbhísí a bhainistiú. Sa tréimhse ó 2011, dhírigh an t-aonad ar acmhainn tógála agus ar bhonn seasmhach a bhunú dá obair oibríochtúil.

Faoin Straitéis Náisiúnta um Chibearshlándáil a foilsíodh in 2015, seo a leanas mar a leagadh róil agus forbairt an aonaid amach:

  • gníomhaíochtaí chun an leochaileacht a bhaineann le córais agus le líonraí ríthábhachtacha laistigh den Stát a laghdú i gcás cibear-ionsaithe;
  • freagairt éifeachtach a thabhairt nuair a tharlaíonn ionsaithe dá leithéid;
  • freagracht as Cosaint an Phríomhbhonneagair Faisnéise (CIIP);
  • caidreamh comhoibríoch a bhunú agus a choinneáil le comhpháirtithe náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Áirítear leis seo comhoibriú leis an saol acadúil, le lucht tionsclaíochta agus trí theagmhais a chur chun cinn cosúil le Mí Cibearshlándála na hEorpa.

Cuimsíonn an NCSC an Fhoireann Náisiúnta/Rialtais Freagartha um Tharlúintí Slándála Idirlín (CSIRT-IE). Fuair CSIRT-IE creidiúnú idirnáisiúnta ón gcomhlacht TF-CSIRT a fheidhmíonn mar theach imréitigh do na foirne freagartha um shlándáil agus um theagmhais. Tá CSIRT-IE ag díriú ar an earnáil Stáit agus ar bhonneagar ríthábhachtach náisiúnta ar dtús agus tá sé ina phointe náisiúnta teagmhála do gach teagmhas náisiúnta cibearshlándála.

Ainmneofar an NCSC mar phointe teagmhála an Údaráis Inniúil Náisiúnta chun críocha Threoir an AE maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise.

Taiscéalaíocht chriptea-airgeadra agus cripteabhradaíl - ríomhanna casta matamaiticiúla atá i gceist le criptea-airgeadraí a chabhraíonn le hidirbhearta criptea-airgeadra a chothabháil agus a dheimhniú. Ní dhéantar bainistiú lárnach ar chriptea-airgeadraí go hiondúil agus déanann grúpa dáilte de rannpháirtithe toilteanachana, a úsáideann bogearraí chun páirt a ghlacadh sna ríomhanna seo agus a fhaigheann suim bheag airgeadaíochta dá bharr, ag brath ar an méid aga próiseálaí a chinneann siad a thabhairt don phróiseas taiscéalaíochta, na ríomhanna nó an fheidhm thaiscéalaíochta seo. Iarrfaidh roinnt gníomhairí mailíseacha ar úsáideoirí cuid dá bhfeidhm LAP a thabhairt don phróiseas seo gan fios a bheith acu faoi.

Tugtar "Cripteabhradaíl" ar an rannpháirtíocht aineolach seo i ríomh taiscéalaíochta an chriptea-airgeadra agus téann cuid de chiogail na bpróiseálaithe ar aghaidh chun an chéad uimhir eile i seicheamh a ríomh agus téann siad ar ais go dtí gnáth-oibríochtaí faoi stiúir an úsáideora ina dhiaidh sin. D'fhéadfadh go dtiocfaidh laghdú ar fheidhmíocht ghléas an úsáideora dá bharr (ríomhaire glúine, PC, táibléad, fón). Ba é an teagmhas a bhí i gceist ná sampla d'úsáideoirí a thug cuairt ar láithreáin a úsáideann bogearraí BrowseAloud agus a raibh cuid de na ríomhanna seo á ndéanamh acu i ngan fhios dóibh féin agus fuair na cibearchoirpigh an luach saothair airgeadaíochta seachas an t-úsáideoir a rinne an próiseáil.

Sa chás seo, ní raibh aon bhaol ann don úsáideoir ó thaobh Rúndacht, ionracas ná barántúlacht a gcuid sonraí ach d'fhéadfadh gur tháinig laghdú éigin ar fheidhmíocht an ghléis i gceist (ríomhaire glúine, PC, táibléad, fón) nuair a bhí an táb brabhsálaí ar an láithreán gréasáin ar oscailt.

Press Release Documents