You are here:

Tús leis an gcéad chéim eile i Suirbhéireacht Tellus ar Eitilt san oirdheisceart; an eitilt dheireanach déanta i Luimneach, i dTiobraid Árann agus in iarthar Chorcaí

 

5 Meitheamh 2019 

 

Tá tús curtha go hoifigiúil in oirdheisceart na hÉireann le Suirbhéireacht Tellus, clár náisiúnta de chuid Shuirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann ina mbailítear sonraí geoiceimiceacha agus geoifisiceacha faoi charraigeacha, ithir agus uisce ar fud na hÉireann. Chun na sonraí seo a bhailiú, rachaidh eitleán ísealeitilte a bhfuil na huirlisí is nua-aimseartha ann ag eitilt os cionn Cheatharlach, Loch Garman agus áiteanna i gCill Dara, Cill Chainnigh, Port Láirge agus Cill Mhantáin idir mí na Bealtaine agus fómhar 2019, ach an aimsir a bheith fóirsteanach chuige.

 

Tá suirbhéireacht ar siúl ar fud na hÉireann le hocht mbliana anuas mar chuid den chlár Suirbhéireacht Tellus. Cuireadh deireadh ar na mallaibh le heitiltí thar Chontae Luimnigh, Contae Thiobraid Árann agus iarthar Chorcaí. Sprioc de chuid Shuirbhéireacht Tellus is ea mapáil a dhéanamh ar 75% d'Éirinn faoin mbliain 2020. Beifear in ann tairbhe a bhaint as na sonraí a gheofar i gcúrsaí eacnamaíochta, comhshaoil agus talmhaíochta; beidh na sonraí ina gcuidiú chun tuiscint a fháil ar an timpeallacht áitiúil, ar bhainistiú ithreach agus ar na féidearthachtaí a bhaineann le hacmhainní nádúrtha sna contaetha atá i gceist. Is amhlaidh a fhoilsítear na sonraí a bhailítear i dtionscadal Tellus agus bíonn siad ar fáil go fairsing agus saor in aisce ar shuíomh gréasáin Tellus (www.tellus.ie).

 

Arsa an Dr James Hodgson, Geolaí Sinsearach agus Bainisteoir an Tionscadail:

 

"Tá áthas orm go bhfuil tús curtha le céim nua sa chlár Suirbhéireacht Tellus agus go bhfuil sonraí á mbailiú ar fud oirdheisceart na hÉireann. Is tionscadal tábhachtach í Suirbhéireacht Tellus trína gcuirtear sonraí suntasacha ar fáil dúinn go leanúnach, sonraí a thabharfaidh léargas luachmhar dúinn ar chomhdhéanamh na hÉireann. Agus muid ag cur tús leis an gcéim nua seo, is mian liom buíochas a ghabháil le pobal Chontae Luimnigh, le pobal Chontae Thiobraid Árann agus le pobal iarthar Chorcaí as a dtacaíocht agus muid i mbun suirbhéireachta sna ceantair ar feadh tamall de mhíonna. Molaimid d'aon duine in oirdheisceart na hÉireann atá buartha faoi stoc atá leochaileach teagmháil a dhéanamh linn ar an Líne Eolais Shaorghlao ar 1800 45 55 65."

 

Bíonn an t-eitleán ag feidhmiú go sábháilte de réir ceadúnais atá faofa ag Údarás Eitlíochta na hÉireann. Eitleán bán le dhá lián atá ann. Is furasta é a aithint ar a ruball dearg agus ar an stríoc dhubh atá air. Tá an focal 'SURVEY' scríofa air, mar aon leis an uimhir chlárúcháin C-GSGF, atá ar dhá thaobh an eitleáin. Tá an t-eitleán lonnaithe in aerfort Phort Láirge agus sna míonna beaga amach romhainn, beidh sé ag eitilt 60 méadar in airde os cionn ceantair thuaithe – thart ar ocht n-oiread airde theach dhá stór – agus 240 méadar in airde os cionn ceantair uirbeacha. 

 

CRÍOCH

  

 

Nótaí d'Eagarthóirí

·         Is í Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann (SGÉ) Gníomhaireacht Náisiúnta Domhaneolaíochta na hÉireann. Tá an t-eagras freagrach as comhairle agus eolas geolaíochta a sholáthar agus as sonraí a fháil chun na críche sin. Déanann SGÉ réimse táirgí, ina measc mapaí, tuarascálacha agus bunachair shonraí. Bíonn sé ag feidhmiú mar lárionad faisnéise agus mar chomhpháirtí tionscadail i ngach réimse de gheolaíocht na hÉireann. Is rannóg de chuid na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil í SGÉ (www.gsi.ie).

·         Is é Sander Geophysics Ltd., comhlacht suirbhéireachta geoifisicí atá bunaithe i gCeanada, a dhéanann an tsuirbhéireacht ar eitilt ar son SGÉ.

·         Tá réimse uirlisí ar bord an aerárthaigh a éascaíonn loingseoireacht agus a thomhaiseann airíonna geoifisiceacha an talaimh. Ar na huirlisí loingseoireachta tá: i) córas saitilíte loingseoireachta; ii) airdemhéadar radair le hairde a thomhas; iii) físcheamara a dhéanann taifead ar na háiteanna a dtéann an t-eitleán – ní bhainfear úsáid as an bhfísábhar le haghaidh aon chuspóra eile. Is iad seo a leanas na huirlisí geoifisiceacha atá ar an eitleán: i) maighnéadaiméadar a thomhaiseann éagsúlachtaí i réimse maighnéadach an Domhain; ii) braiteoir gáma-ghathanna a thomhaiseann an radaighníomhaíocht nádúrtha in ithir éadoimhin agus i gcarraigeacha; iii) córas leictreamhaighnéadach réimse minicíochta a thomhaiseann éagsúlachtaí seoltachta idir ithreacha agus carraigeacha difriúla. Tá na huirlisí seo go léir sábháilte agus ní chuireann siad radaíocht ar bith amach.

·         Ba bhandia Rómhánach an talaimh í Tellus. Tugtar Terra Mater uirthi freisin.​


Press Release Documents