You are here:

Tugann an tAire Naughten isteach Deontas nua Luchtaire Baile d'Fheithiclí Leictreacha

Thug an tAire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Denis Naughten T.D., Deontas nua Luchtaire Baile d'Fheithiclí Leictreacha isteach. Tacóidh an deontas leis an gcostas, suas le €600, a bhaineann le luchtaire baile d'fheithicil leictreach a shuiteáil. Bainfidh an deontas le feithiclí leictreacha nua agus athláimhe a cheannaítear ón 1 Eanáir 2018 ar aghaidh.  Beidh an scéim á riar ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann (ÚFIÉ).

Dúirt an tAire: "Tá Deontas an Luchtaire Baile ar cheann de na bearta tacaíochta a d'fhógair an Rialtas i gCáinaisnéis 2018 atá dírithe ar thodhchaí  le feithiclí leictreacha ísealcharbóin a chur chun cinn." 

Tá luchtú baile áisiúil, praiticiúil agus ligeann sé d'úinéirí carranna leictreacha a gcarranna a luchtú thar oíche nuair a bhíonn an t-éileamh ar an gcóras agus costais do thomhaltóirí íseal.  Tá líonra de bheagnach 900 pointe luchtaithe poiblí ar fáil d'úinéirí nach bhfuil rochtain acu ar luchtairí baile agus tá maoiniú i gCáinaisnéis 2018 chun tacú le tuilleadh pointí luchtaithe poiblí a sholáthar.      

Tá níos mó ná 3,500 feithicil leictreach in Éirinn faoi láthair.  Glacfaidh níos mó tiománaithe Éireannacha le feithiclí leictreacha mar gheall ar fhorbairtí leanúnacha teicneolaíochta, raon na gcadhnraí a bheith ag méadú agus costais a bheith ag titim.

"Níos luaithe sa mhí seo, gheall mé féin agus an tAire Iompair Shane Ross go n-oibreoimid le chéile le cinntiú go mbeidh gach carr paisinéirí a dhíoltar in Éirinn ón mbliain 2030 ar aghaidh saor ó astaíochtaí.  Cabhróidh na tacaíochtaí a chuireamar i bhfeidhm leis an méid seo a bhaint amach. Tá sé tábhachtach go bhfuil an pobal ar an eolas faoi na buntáistí a bhaineann le carranna leictreacha agus tá Clár um Rannpháirtíocht Phoiblí á mhaoiniú ag an rialtas chuige sin, mar chuid den chlár beidh seónna bóthair maidir le turais thrialacha ar fud na tíre; trialacha flít don earnáil phoiblí agus don earnáil tráchtála; agus tacaíochtaí don úsáid a bhaintear as feithiclí leictreacha i dtrialacha roinnte carranna." 

Foilseofar Téarmaí agus Coinníollacha iomlána na scéime Deontais Luchtaire Baile d'Fheithiclí Leictreacha ar shuíomh gréasáin ÚFIÉ go luath.

Déantar achoimre ar an raon tacaíochtaí atá ar fáil d'fheithiclí leictreacha sa ghrafaic faisnéise seo ar shuíomh gréasáin na Roinne atá éasca le leanúint.

CRÍOCH

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Seo a leanas cuid de na nithe atá sa phacáiste de bhearta a fógraíodh i gCáinaisnéis 2018 chun úinéireacht ar fheithiclí leictreacha a mhéadú:

 • leanúint ar aghaidh leis an deontas ceannaigh d'fheithiclí leictreacha (suas le €5,000);
 • leanúint ar aghaidh le faoiseamh Cánach Cláraithe Feithiclí (VRT) (suas le €5,000);
 • ráta nua sochair chomhchineáil de 0% d'fheithiclí leictreacha ar feadh trí bliana ar a laghad;
 • deontas nua chun tacú le suiteáil na npointí luchtaithe baile do cheannaitheoirí feithiclí leictreacha nua agus athláimhe;
 • deontas nua chun tacú leis an úsáid a bhaintear as feithiclí leictreacha mar thacsaithe, mar hacnaithe agus mar limisíní;
 • maoiniú chun tacú le feidhmiú agus le forbairt an líonra phoiblí luchtaithe agus béim ar leith curtha ar líon na luchtairí tapa a mhéadú;
 • maoiniú chun tacú le dolaí d'fheithiclí leictreacha a laghdú.

Tá Clár um Rannpháirtíocht Phoiblí pleanáilte freisin, lena n-áireofar:

 • feachtas náisiúnta feasachta;
 • seó bóthair maidir le heispéireas tiománaithe a thabharfaidh an deis do dhaoine feithicil leictreach a thiomáint agus na buntáistí a bhaineann leo a fheiceáil iad féin;
 • trialacha flít don earnáil phoiblí agus don earnáil tráchtála; agus
 • tacaíochtaí chun úsáid a bhaint as feithiclí leictreacha i dtrialacha roinnte carranna.

Press Release Documents